CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Technicznie - [601] pali B. du¿o

igraszek05 - 2010-11-13, 23:32

Witam wszystkich , mam pewien problem w trabancie .A wiec tak 601ka sta³a 6 lat w gara¿u z powodu mojego brata który kupi³ sobie fiacika uno . Wiec pomy¶la³em by o¿ywiæ kopciucha , uda³o siê ale zu¿ywanie paliwa jest tak wysokie,¿e 2L benzyny wystarczy³o mi na przejechanie 3km co mog³o siê zepsuæ ? piszê od razu ,ze nie mam ¿adnego przecieku , ssanie wy³±czone.Czy kto¶ z was mia³ kiedy¶ taki sam problem ? za wszelk± pomoc z góry dziêkujê
pozdrawiam :)

JaJer - 2010-11-14, 06:38

.... zobacz czy myszy gniazdka sobie w filtrze powietrza nie zrobi³y.
Najlepiej wymieñ filtr na nowy.

igraszek05 - 2010-11-14, 10:36

Nie myszy nie zrobi³y sobie gniazdka :P a filtr jest nowy.Bez filtra pali tak samo ;/
Sebastian - 2010-11-14, 10:59

Na pewno nie ucieka przez rurkê w ga¼niku?
igraszek05 - 2010-11-14, 11:12

Niedokoñca ciê rozumiem , chodzi ci o t± rurkê miêdzy bakiem a ga¼nikiem ? jak tak to 0 przecieku przewód suchutki zero plam na pod³o¿u ;[
Piotr Kucharski (kuchar) - 2010-11-14, 11:25

wlej 1 litr, to spali mniej..

I w³±cz sobie jaki¶ s³ownik, aby sprawdza³ Twoj± pisowniê.

Qba - 2010-11-14, 12:06

Jak samochód sta³ sze¶æ lat, to nie mo¿na tak po prostu go odpaliæ i je¼dziæ. Musisz przejrzeæ wszystko, na pewno wyjdzie jeszcze mnóstwo rzeczy. Wszystko jest opisane na forum.
Kumpelek - 2010-11-14, 14:27

a mo¿e po prostu kranik masz nie szczelny? Kranik to to takie pod bakiem co masz:P
i poka¿ zdjêcie Trabanta

igraszek05 - 2010-11-14, 16:12

Kranik te¿ szczelny a zdjêcie zrobiê w najbli¿szym czasie, co¶ konkretnie mam cykn±æ ?
Qba - 2010-11-14, 16:41

Poka¿ tak ogólnie, mo¿e to jaki¶ starszy rocznik, których teraz ma³o
igraszek05 - 2010-11-14, 16:46

Bodaj¿e to rocznik 83 84 bo zamontowany jest ga¿nik 28-hb4 a one by³y montowane w latach 83-84
Kumpelek - 2010-11-14, 17:21

samym ga¼nikiem nie sugeruj siê..

równie dobrze ga¼nik mo¿e byæ nie dokrecony i lataæ miedzy karterem.. i tamtêdy te¿ benzyna mo¿e uciekaæ.. ga¼nik mo¿e byæ nie szczelny.. no musisz popatrzeæ dok³adnie, a je¿eli to nie jaki wyciek to tylko wina ga¼niora

igraszek05 - 2010-11-14, 17:32

W³a¶nie przed chwil± poszuka³em na necie jaka mo¿e byæ tego przyczyna i dowiedzia³em siê,¿e moj silnik pochodzi z 600tki o.0 numery sa nad kolektorem ss±cym P60 silniczek. mam jeszcze na stanie 28h1-1 ale tego jak zamontowa³em to palil normalnie,Przez jak±¶ 1 minute po czym dzia³o siê to co przedtem ;/ na 2 gazniorach jest tak samo.
magik - 2010-11-14, 19:09

a zobacz jeszcze kolego luz na osi przepustnicy. Te ga¼niki do¶æ szybko siê zuzywaj±. A tym bardziej zwróci³bym na to uwagê je¶li masz tak stary silnik. Luz mozê byæ ale minimalny je¶li o¶ka lata na boki to ga¼nik do regeneracji. Z odpalaniem nie ma problemów ? Odpala od razu czy musisz pokrêciæ i pooperowaæ gazem ?
igraszek05 - 2010-11-14, 19:32

W tym 28hb4 luz jest bardzo duzy a w 28h1-1 niema ale ³atwiej odpala siê go z 28hb4 a ten drugi to jeden dzieñ mi odpali z dotyku a na 2 dzieñ za ¿adne skarby niechce odpaliæ a 28hb4 odpala po 5 6 sek ale to ¿adko ;/
magik - 2010-11-14, 19:43

du¿e spalanie to tez wina zap³onu,kiepskie odpalanie te¿ ale jak jeste¶ laik to proponujê ksi±¿kê. Z ni± te¿ nie ³atwo. Tak samo zaczyna³em. Przyrz±dy specjalne potrzebne ¿eby by³o idealnie. Na pocz±tek ¶wiece kable i filtr powietrza a pó¼niej zabawa z zap³onem
igraszek05 - 2010-11-14, 19:52

czyli ga¿nik zostawiam tak jak jest ? Kupie swiece kable i przy¿ad do pomiaru sprê¿ania bo wydaje mi siê ,¿e zbyt malce ci¶n. jest przyczyn± trudnego odpalania.
Zap³on elektronik.¯eby wyregulowaæ zap³on to okrêcam te 2 ¶rubki i obracam ca³ym uk³adem ?

igraszek05 - 2010-11-14, 19:54

Chcia³em dodaæ,¿e mój trabi to dok³adnie 601-S deLuxe
JaJer - 2010-11-14, 20:20

Zap³on elektronik.¯eby wyregulowaæ zap³on ?

Tak ustawiasz moment zap³onu na pierwszym cylindrze.
Dokrêcasz te dwie ¶rubki,a odkrêcasz ¶rubkê blokuj±c± p³ytkê do której pod³±czone s± przewody i regulujesz drugi cylinder.

Poczytaj o zap³onie wiele ju¿ by³o.

JaJer - 2010-11-14, 20:56

Co¶ "wyrwa³o" kawa³ek cytowanego tekstu, mia³o byæ tak:
Zap³on elektronik.¯eby wyregulowaæ zap³on to okrêcam te 2 ¶rubki i obracam ca³ym uk³adem ?

igraszek05 - 2010-11-14, 21:54

Dziêki , sory za te b³êdy ale ¶pieszy³o mi siê.
magik - 2010-11-15, 07:53

S³uchaj jak masz jakiego¶ mechanika z lamp± stroboskopow± do zap³onu to po¿ycz. Ustawia sie na podstawie znaków na kole pasowym silnika, oczywi¶cie na odpalonym motorze. Oskrob ko³o na brzegach bêda dwa znaki po przeciwnych stronach. 1 kreska to pierwszy cylinder, podwójna to drugi cylinder. Jak stoisz przodem do auta to pierwszy cylinder to ten od strony skrzyni. Przy pod³±czonej lampie stroboskopowej np na pierwszy cylinder kreska pojedyncza powinna w momencie pomiaru pokrywaæ z p³aszczyzn± styku po³ówek obudowy silnika tu¿ za ko³em pasowym. Analogicznie tak samo drugi cylinder po przepiêciu na druga ¶wiecê. Ale najpierw pomierz bo byæ mo¿e nikt tam nie grzeba³ i tylko przestawisz.
Polecam ksi±¿kê skurskiego, musi byc w miarê ostatnie wydanie ¿eby obejmowa³o zap³on elektroniczny, powodzenia

kuzyn353 - 2010-11-15, 23:07

przodem do auta to pierwszy cylinder to ten od strony skrzyni
A jak stanie przodem w kierunku jazdy? ;)

igraszek05 - 2010-11-15, 23:09

Heh stanê przodem do zderzaka :P ,cylindry s± podpisane na karterze
JaJer - 2010-11-16, 00:27

Heh stanê przodem do zderzaka :P ,cylindry s± podpisane na karterze

... jeszcze do tego wcze¶niej zdejmiesz blaszan± os³onê silnika. (chyba, ¿e widzisz przez blachê)
¯yczê powodzenia w "walce" z zasta³ym trabantem.
Pozdrawiam.

magik - 2010-11-16, 08:42

lepiej by¶cie pomogli ch³opakowi, a jak kto¶ ma k³opoty z b³êdnikiem to do lekarza a nie na forum.
igraszek05 - 2010-11-16, 16:02

Powiem,¿e mam problemy z z j.Polskim i sk³adni±.A co do traba to mam pytanie, czy du¿e zu¿ycie cylindrów mo¿e powodowaæ problemy ze spalaniem ? A i jeszcze jedno czy zamiast lampy stroboskopowej mo¿na u¿yæ innej lampy ? 12v pod³±czonej do cewki ?
kuzyn353 - 2010-11-16, 18:23

Magik, ale co mam pisaæ jak wszystko napisa³e¶ :)
Z ¿arówk± 12V powinno siê udaæ ale nie wiem.
Trochê siê te¿ nie zgadzam z pedantycznym podej¶ciem Magika co do ustawiania zap³onu elektronicznego. Mówi³em to ju¿ nie raz. Zap³on elektroniczny dobrze jest ustawiæ mniej wiêcej nawet g³êboko¶ciomierzem suwmiarki. A potem dostrajaæ na s³uch. Silnik bêdzie mia³ wiêksz± sprawno¶æ na dzisiejszym paliwie, bêdzie lepiej ustawiony wzglêdem ci¶nienia jakie tworzy siê podczas sprê¿ania. Bo i zu¿ycie i kolejne szlify, zmieniaj± ten najbardziej idealny próg wyprzedzenia zap³onu.
Wyprzedzenie zap³onu w mechanicznych m³oteczkach w 353 te¿ ustawiam na s³uch. Najpierw wg ksi±¿ki, a potem ca³± tarcz± w lewo lub w prawo na s³uch i wyczucie.

kuzyn353 - 2010-11-16, 18:24

A, i o co chodzi z tym b³êdnikiem? :]
Czaiñski Piotr - 2010-11-16, 18:49

a mo¿e zwyczajnie w obu ga¼nikach utopi³ ci siê p³ywak? i dlatego tyle pali. wtedy zazwyczaj trabant odpala nawet na zimnym bez ssania i kopci jak cholera ca³y czas . cudów nie ma to nie jest skomplikowana konstrukcja.wina napewno lezy w ga¿niku.
igraszek05 - 2010-11-16, 19:19

P³ywaki s± sprawne zamykaj± zaworki wiêc to raczej nie ich wina , a wtedy la³o by siê z ga¿nika a pisa³em,¿e niema plam na pod³o¿u wiêc to nie to :/
igraszek05 - 2010-11-17, 17:14

Obstawiam na zap³on je¶li uda sie go uruchomiæ tak by równo smiga³ to bêdê ustawia³
igraszek05 - 2010-11-17, 17:15

poprawka Je¶li silnik uda siê uruchomiæ
magik - 2010-11-17, 22:35

wiesz co Kuzyn ja pamiêtam jak chech³a³es swoje czypiñæczy w czechach, ja dziêkujê za taki zap³on :) b³êdnik jest odpowiedzialny za orientacjê w przestrzeni m.in :)
Wolê ustawiæ na zegar i mieæ pewno¶æ ¿e zawsze zaskoczy od dotkniêcia.

kuzyn353 - 2010-11-17, 23:05

To ty by³e¶ w Czechach? Gdzie siê kamuflowa³e¶? :D
Chech³anie jest z innego powodu.
Co ma b³êdnik i ustawienie siê przodem do samochodu je¶li pierwszy cylinder to "ten przy skrzyni biegów"?

magik - 2010-11-18, 20:20

oj chyba Ci ten dym w namiocie zaszkodzi³ :)
igraszek05 - 2010-11-26, 18:29

Mam jeszcze jedno pytanie czy taki luz t³oka jest dopuszczalny w trabancie ? http://www.youtube.com/watch?v=WidP90Kt1lg co prawda u mnie jest ciut mniejszy.
JaJer - 2010-11-26, 19:07

..., a nie lepiej rozebraæ, pomierzyæ i wtedy bêdzie wiadomo czy luz jest dopuszczalny?
Na podstawie filmiku nie potrafiê okre¶liæ jaki tam jest luz, ale ³adnie dzwiêczy.
Jeszcze mam pytanie:

Co lub ile to jest [ciut]?
Nigdzie nie mogê znale¼æ takiej jednostki.

Pozdrawiam.

PS
Mo¿na zastosowaæ t³oki od rometa, to konkretny by³by LUZ namacalny i widzialny, nawet lepiej brzmi±cy ni¿ ten z filmiku :)

igraszek05 - 2010-11-26, 20:20

Wiedz ¿e nie chcia³em grzebaæ w silniku.A mam takie same luzy i nie wiem czy kupiæ ga¼nik czy raczej szlif cylindrów lub zakupienie innego silnika.
WeT(macq) - 2010-11-26, 23:40

Igraszek, luz zespo³u t³ok-cylinder zmierzysz po ¶ci±gniêciu g³owic. Gdy nie masz szczelinomierza (lub dok³adniej- mikrometru), to mo¿esz próbowaæ ruszaæ palcem wskazuj±cym t³okiem na boki. Je¿eli s³yszysz przy tym charakterystyczne "stuku-puku", to b±d¼ pewien, ¿e luzy s± nadmierne.
JaJer - 2010-11-27, 02:56

luz zespo³u t³ok-cylinder zmierzysz po ¶ci±gniêciu g³owic.

... nie do koñca bêdzie to prawid³owy pomiar!

kuzyn353 - 2010-11-27, 09:25

Jedno jest tym czasem pewne. Ten luz na filmie jest zbyt du¿y. S±dzê ¿e kto¶ nieodpowiedni t³ok w³o¿y³ do wyszlifowanego na wiêksz± ¶rednicê cylindra.
igraszek05 - 2010-11-27, 18:30

Wiêc tak przy ruszaniu palcem na boki s³ychaæ stuku puku.Dodam,¿e próg na gorze cylindra jest mocno odczuwalny
WeT(macq) - 2010-11-27, 20:30

.. nie do koñca bêdzie to prawid³owy pomiar! Tak wiem, ale chyba lepiej ¿eby kolega igraszek nie ¶ci±ga³ cylindrów... choæ w zasadzie teraz to wszystko jedno, bo ju¿ wie, ¿e musi jednak silnik rozebraæ
igraszek05 - 2010-11-27, 20:36

Wiêc co waszym zdaniem mam sprawdziæ ? sr.t³oka i cylindra , luzy na korbowodzie,pier¶cionki i co jeszcze? A i mam okazje kupic ga¼nik 28hb4 za 40 z³,mam zapytaæ go¶cia o luzy na przepustnicy?.Czy waszym zdaniem powinienem teraz ga¼nik kupywaæ ?
magik - 2010-11-29, 08:19

najpierw remont silnika pó¼niej remont osprzêtu jak bêdzie trzeba. Ale standardowo po remoncie ja wymieniam ³o¿yska na wiatraku i alternatorze. Stan ga¼nika oceni fachowiec jak go bêdzie regulowa³ na wyremontowanym silniku, oczywi¶cie kilka prac przy nim mo¿na zrobiæ(uszczelnienie, czyszczenie, p³ywak i regulacjê p³ywaka) ale nie samodzieln± regulacjê. Jak jeste¶ ¶wie¿y to proponujê w³o¿yæ nos w ksi±¿kê jest ich kilka, do remontu polecam skurskiego lub oryginaln± ksi±¿kê serwisow±.. Tu na forum wiêcej "pomagaczy" ni¿ ludzi z rzeczywist± praktyk±, wiêc nie bierz tutaj wszystkich wiadomo¶ci jako pewnik choc na pewno sporo bêdzie dobrych. Ale i laik nie przecedzi dobrych od niepomocnych. Ka¿dy przypadek remontu jest indywidualny. Szlif musisz zrobic na pewno ale i na 90 procent regeneracjê wa³u. Jak spêdzisz ze 3 dni na czyszczeniu silnika to zobaczysz ile to pracy przy remoncie, tak¿e zapa³ i zaparcie jest wskazany
Pierwsze od czego musisz zacz±æ to zebranie wszystkich czê¶ci do silnika. £atwo i szybko nie bêdzie tak¿e nie spiesz siê z rozgrzebywaniem auta, g³owice ju¿ zdj±³e¶, zobacz na jaki szlif potrzebne Ci t³oki :) doskrobiesz siê do cyferek. Powodzenia.
Je¶li zdejmiesz rozrusznik to w ¶rodku na obudowie pod ko³em zamachowym jest nabity rok produkcji bloku silnika. Je¶li odczytasz datê powiem Ci jak masz typ wa³u i jakie uszczelnienia musisz kupiæ. To tyle na pocz±tek

kuzyn353 - 2010-11-29, 09:37

Magik, jaki sposób znalaz³e¶ na ¶ci±ganie ko³a pasowego dmuchawy?
igraszek05 - 2010-11-29, 17:20

Tylko jest jeden wa¿ny problem po odkrêceniu silnika od skrzyni biegów i po zdjêciu docisku i tarczy niespodzianka... ko³o zamachowe jest przyspawane do wa³u o.0 nie wiem kto to robi³ ale wezmê fleksa i spróbuje odciaæ te spawy i wyj±æ ko³o wtedy zobacze rok produkcji
Galant - YuLaS - 2010-11-29, 22:17

no no za 4 minuty minie 5 godzin od napisania postu a tu 46 odpowiedzi ..
magik - 2010-11-29, 22:33

Jest patent na dmuchawê, mam taki dziadkowy ¶ci±gacz :) Jest to sztaba z trzema ¶rubami (¶rubkami) . Na dwie skrajnie robi siê p³ytkie otwory gwintowane w kole pasowym. Po tej operacji moge sobie ³o¿yska zmieniaæ nawet w polu. co prawda nie wiem jak to wp³ywa na wywa¿enie samego ko³a. Ale mam to w d... bo ze ¶ci±gaczem mogê je zmieniaæ nawet codziennie :)
magik - 2010-11-29, 22:38

wiesz co ? jak jest taka fuszera i silnik masz od 600 ki to pogoñ go komus kto potrzebujen taki motor....sie ucieszy, a sam znajd¼ jaki¶ porz±dny silnik na chodzie. bêdzie ³atwiej i pro¶ciej i mniej problemów je¶li jeste¶ pocz±tkuj±cy
igraszek05 - 2010-11-30, 18:48

Wiêc raczej poszukam Trampków po szrotach, mo¿e co¶ siê znajdzie. Remont to nie tania sprawa i za inny silnik mniej zap³acê.Co do postów to mój temat jest wyj±tkowy :P i jest zainteresowanie :D
Dymatorek - 2010-11-30, 19:48

a który 20-sto czy 30-sto letni silnik nie wymaga remontu? Choæ silnik ma³o je¿d¿ony to mo¿e byæ nadgryziony zêbem czasu a wiadomo ¿e dla silnika nie ma nic gorszego jak d³ugotrwa³y okres bez pracy... Chyba ¿e kto¶ zez³omowa³ dwusuwa nied³ugo po remoncie.
Mac-601 - 2010-12-01, 13:16

Zgroza ten luz na filmiku, tak sobie z ciekawo¶ci obejrza³em i strach w ogóle odpalaæ silnik z takim niedopasowaniem. I jestem na bie¿±c± w temacie bo miesi±c temu skoñczy³em kapitalny remont silnika i wk³ada³em nowe t³oki do cylindrów po szlifie (dwa razy bo raz jak idiota przykrêci³em cylindry wydechem w kierunku przegrody..) i wiem jaki tam jest luz (zarówno na zu¿ytym silniku jak i na nowym). Taki luz mo¿e spowodowaæ ¿e pokruszy siê pier¶cieñ od wibracji i wtedy kaplica bo t³ok do wyrzucenia, g³owica, ¶wiece te¿ a w wariancie pesymistycznym t³ok siê nie bêdzie nadawa³ do szlifowania.

Je¶li to jest rzeczywi¶cie silnik od 600-tki to mo¿e on ju¿ mieæ warto¶æ 'kolekcjonersk±' dla ludzi robi±cych orygina³y, pod ¿ó³te tablice itp. wiêc poleci³ bym spróbowaæ go sprzedaæ i kupiæ silnik od 601 do remontu/po remoncie.

Pozdrawiam!

igraszek05 - 2010-12-01, 15:29

My¶la³em,¿e bêdzie nadawa³ siê do remontu bo nie ha³asuj± ³o¿yska na wale silnik chodzi równo ale z tym spalaniem to nie wiem co jest.Prawdopodobnie to silnik z 600tki bo czyta³em na necie i tamte kartery mia³y nabite nr silnika nad kolektorem ss±cym a te nowe przy ³±czeniu ze skrzyni± biegów.
WeT(macq) - 2010-12-01, 17:12

to ciekawe z tym numerem "pod" rozrusznikiem, bo ja tam mam 66 :|
igraszek05 - 2010-12-03, 15:21

Ten silnik to raczej totalny sk³adak.. zap³on elektronik w silniku z 600 :| nie mam w okolicy kogo¶ komu móg³bym opchn±æ taki silnik, chyba go zostawie w zapasie mam 2 ko³o zamachowe wiêc odetnê ten spaw i bêdê próbowa³ regenerowaæ
igraszek05 - 2010-12-04, 00:56

Je¶li wa³ jest mocno zu¿yty to ma siê dziaæ tak ? taki odg³os u mnie w ogóle go nie s³ychaæ http://www.youtube.com/wa...feature=related wiêc wa³ narazie zostawiam,przeczyta³em gdzie¶ na forum ¿e je¶li wa³ jest do remontu to przy krêceniu dmuchaw± s³ychaæ odg³os przesypywanych nakrêtek ?
magik - 2010-12-04, 08:11

szkoda i ko³a je¶li oryginalne, porównaj grubo¶ci zêbatki. Szersza stary typ, wê¿sza nowszy, dobrze ¿eby wa³ by³ te¿ od tego je¶li rzeczywi¶cie 600 kowy tam siedzi, Te¿ nie zniszcz niczego, powoli i z g³ow±. Przy zdejmowaniu ko³a zamachowego zero m³otka !
magik - 2010-12-04, 08:59

powiem jeszcze jedno bo ma³o chyba kto o tym wie. Przy ga¼niku hb4-1 wyprzedzenie zap³onu dla dla 1 szego i drugiego cylindra jest inne i ró¿ni siê o 1mm
igraszek05 - 2010-12-04, 12:22

Drugie ko³o zamachowe te¿ jest z silnika z 600 , poniewaz mia³em silnik z innego trabanta ale by³ zniszczony wiêc wyj±³em to co siê da³o ko³o zamachowe i tarcze i docisk.grubo¶ci zêbatek zmierzê jak po raz kolejny raz bêdê wyjmowaæ silnik :]
igraszek05 - 2010-12-04, 12:23

Przy kole 0 m³otka ale szlifierka pójdzie w ruch.
igraszek05 - 2010-12-06, 20:37

a co do ko³a odkrêci³em cylindry i wa³ korbowy niema du¿ych luzów nie sa wyczuwalne go³± rêk±, mam 2 t³oki przed sob± i jeden t³ok po lekkim zatarciu.Teraz bo dok³adnym przyjrzeniu siê luzy t³oka w cylindrze s± znikome niewyczuwalne, nie wiem co mog³o pukaægdy porusza³em je palcem gdy by³y zamontowane an korbowodzie i w cylindrach. A tak apropo magik zap³on z wyprzedzeniem czy opó¼nieniem ma byæ ten 1 mm ?
igraszek05 - 2010-12-06, 20:38

przepraszam za te powtórzenia nie mia³em czasu i spieszy³em siê jak mog³em
igraszek05 - 2010-12-08, 22:42

Kupi³em uszczelki pod cylindry,pier¶cienie t³okowe i teraz wyjmuje silnik jak go skrêce to odpisze jak sie go odpala i czy s³ychaæ jakie¶ nienormalne d¼wiêki,gwizdy itp.
magik - 2010-12-09, 08:19

co do tego wyprzezenia zap³ony nie pamiêtam, w której¶ ksi±¿ce jest zwrócona uwaga na ten ga¼nik, poszukam , napiszê.
maxxx601 - 2010-12-09, 10:51

To do¶æ dziwne.
magik - 2010-12-09, 19:35

kurde szukam i szukam nie mogê znale¼æ , mia³em kiedy¶ dokument w pdf-ie z czeskich stron, kiedy¶ szuka³em wiadomo¶ci na temat wielko¶ci dysz w starych ga¼nikach tam to by³o, jest na bank w jakiej¶ polskiej ksi±¿ce, jedn± przejrza³em specjalnie , nie ma, szukam dalej. w kazdym razie przy hb4-1 by³o 3 i 4 mm przed zz ale nie pamiêtam który cylinder. Chyba drugi na 3 ale g³owy nie dam. Powiem tyle je¿dzi³em na tym ga¼niku ok 10 tys mia³em zap³on normalnie obydwa na 4mm. Jak wyci±ga³em wa³ przy przebudowie a ma przejechane dopiero 15 tys od nowo¶ci na jednym z ciêzarów jest minimalnie podciêty ko³ek od stawid³a i to tylko jeden, zastanawiam siê czy to mog³a byæ wina w³a¶nie tego.
igraszek05 - 2010-12-10, 10:52

Nie powiem ci czy by³a to tego wina czy czego¶ innego.Teraz gdy to z³o¿e to ustawie zap³on na s³uch,byæ mo¿e to spalanie to wina zap³onu? nic z³o¿e to i zobaczymy napisze jak najszybciej.
magik - 2010-12-10, 14:55

tak ? jestem Ciekaw jak to zrobisz ...... na s³uch to mo¿na gitarê stroiæ. zap³on ustawia siê na zegarze a najlepiej na stroboskopie je¶li masz elektronika. zobacz czy jeszcze masz znaki na kole pasowym wa³u, Jak rdza nie ze¿ar³a to ustawiaj na lampê. Ka¿dy mechanik powinien j± mieæ i na pewno ka¿dy bêdzie umia³ jak pokazesz mu znaki. I - pierwszy cylinder i II drugi. Ustawia siê zap³on na w³±czonym i porz±dnie rozgrzanym silniku najlepiej po przejachanych co najmniej 20km.
igraszek05 - 2010-12-10, 20:25

Znaki odskroba³em s± 2 kreski i 1 kreska,teraz po wymianie pier¶cieni niema luzu t³oka w cylindrze.Tak tylko ciekawe jak rozgrzejê silnik,no chyba ¿e bêdê za sob± ci±gn±³ cysterne z paliwem :)
pozDDRawiam :D

JaJer - 2010-12-11, 03:25

Zap³on z braku przyrz±dów mo¿na ustawiaæ na "s³uch"
najpierw ustawiasz prawid³ow± przerwê na przerywaczach, nastêpnie montujesz ¶wiece do fajek i dok³adnie do masy. Kolejn± czynno¶ci± jest w³±czenie zap³onu i obracanie wa³em. Wyra¼nie s³yszysz trzask przeskakuj±cej iskry. Oczywi¶cie wa³em krêcisz zgodnie z obrotami silnika (nie wolno cofaæ) i obserwujesz znaki na kole pasowym.
Jest to sposób dora¼ny, ale skuteczny.

PS
na allegro widzia³em diodow± lampê stroboskopow± za kilkana¶cie z³otych z przesy³k±.

magik - 2010-12-11, 08:47

no i tak bedzie najlepiej z t± lamp±. Ustaw na razie jako tako na zimnym , jak zaczniesz je¼dziæ to zrobisz to jeszcze raz. I pamiêtaj o docieraniu delikatnym nie wiem jak d³ugo mo¿e niech jajer napisze, Ty zrobi³e¶ tylko pier¶cienie, po remoncie kapitalnym je¼dzi siê nie wiêcej jak 60/h przez 2 tys km
igraszek05 - 2010-12-11, 18:21

Kapitalki to ja tu nie zrobi³em lecz bêdê delikatny dla silnika, przerywaczy nie bêdê ustawia³ bo to elektronik a co do znaków to mam rozumieæ,¿e 2 kreski to drugi cylinder, 1 kreska to pierwszy cylinder ?
igraszek05 - 2010-12-24, 16:35

Mam jeszcze jedno pytanie,czy prawid³owe jest sprê¿anie w trampku ¿ebym nie móg³ przekrêciæ wa³u rêk±? A i czy ¶ruba od regulacji mieszanki rozruchowej to ta pod nakrêtk±, czy sama nakrêtka jest od ustawiania mieszanki rozruchowej ?
magik - 2010-12-25, 09:42

w zasadzie tak, je¶li krêcisz za ko³o pasowe, za wiatrak mo¿na pokrêciæ trochê ale ciê¿ko jest obróciæ wa³ kiedy s± ¶wiece wkrêcone.
Sruba regulacji mieszanki zakontrowana jest przeciwnakrêtk± i jest to d³uga pionowa mosiê¿na ¶rubka. Pamiêtaj najpierw zap³on tip top , pó¼niej ga¼nik

igraszek05 - 2011-01-09, 11:12

Ok odpali³em drania i ws³uchaniu siê w prace silnika przy dodawania gazu co¶ swiszczy od strony skrzyni biegów, obawiam siê ¿e to padniêty wa³ :( jednak nie jest to pewne poniewa¿ ³o¿yska alternatora i dmuchawy ha³asuj±, sprawdzi³ bym bez nich ale brak³o paliwa... napisze co bêdzie dziaæ siê gdy od³±cze je od ko³a pasowego silnika.
igraszek05 - 2011-01-12, 17:00

Zrobi³em zap³on na znaki i odpali³ jako¶ bez wiêkszego problemu,Trabi jest w dobrym stanie (chodzi mi o blacharke) niestety nie wiem dlaczego w jaskó³ce jest tyle piachu z wod±,tworzy to mokre b³oto które wy¿ar³o mi ju¿ jedn± dziure.Mam do was pytanie jak pozbyæ siê tego syfu z jaskó³ki ?Macie jakie¶ pomys³y ?
magik - 2011-01-12, 18:15

ten syf nabity jest z powodu braku za¶lepek w nadkolach na wysoko¶ci progów. Siedzi w tym wilgoæ i auto koroduje od wewn±trz. Z ty³u s± te¿ takie. Musisz kombinowaæ.
igraszek05 - 2011-01-12, 19:13

W³a¶nie zauwa¿y³em nie ma tych za¶lepek i nawali³o syfu do ¶rodka ;/ tak my¶lê sobie czy jak by zalaæ to olejem ? hmm mo¿e g³upi pomys³, co o tym s±dzicie ?
kuzyn353 - 2011-01-13, 11:15

Najpierw karcherem potraktuj. Potem niech wyschnie (czyli wiosn±), potem konserwacja.
igraszek05 - 2011-01-13, 14:22

Hmm trabant stoi w ogrzewanym gara¿u.Karchera niestety nie mam,spróbuje sprê¿ark± i dysz± zwê¿aj±c±...
igraszek05 - 2011-01-14, 18:34

Okey,roz³o¿y³em silnik (prawie) bo stwarza mi problem ¶ruba trzymaj±ca tak± blaszkê z bolcem.Mam wa³ z tym rozdzielanym hmm nie wiem jak to sie dok³adnie nazywa, z tym miêdzy dwoma ³o¿yskami ¶rodkowymi.Wa³ posiada luzy na ³o¿ysku od strony ko³a zamachowego.Moim zdaniem czeka mnie wymiana wa³u.Co o tym s±dzicie musze wymieniaæ wszystko ? napiszcie co mam mniej wiêcej sprawdziæ przy wale korbowym :)
JaJer - 2011-01-15, 00:36

Jesli ³o¿yska korbowodów s± dobre to nie wymieniaj walu, a tylko ³o¿yska zewnêtrzne *do ¶rodkowych nie dostaniesz siê bez odpowiedniej prasy i oprzyrz±dowania. £o¿yska zewnêtrzne ¶ci±gasz za pomoc± ¶ci±gaczy.
Pozdrawiam.

igraszek05 - 2011-01-15, 10:01

Jak mam sprawdziæ czy s± dobre? maj± nie mieæ luzu góra dó³ ? a i wa³ jest z simeringami od strony zap³onu
igraszek05 - 2011-01-15, 15:58

Powoli opadaj± mi rêce, w jednym nadkolu super hiper a w drugim dziura nad jaskó³k± tak ze rêka wchodzi... nie wiem czy op³aca siê jeszcze go robiæ ;/
Qba - 2011-01-15, 21:13

To chyba najbardziej boli w trabancie... :(

Ale g³owa do góry, ka¿demu rdzewieje. Ja te¿ nie mam kolorowo, bêdzie walka, ale ludzie jako¶ sobie radz±, znaczy da siê :P

Dymatorek - 2011-01-15, 21:32

Powoli opadaj± mi rêce
Igraszek, nie zachowuj siê jak zajawkowicz i skoñcz co zacz±³e¶ bo ma³o kto koñczy "projekt" bez marudzenia ;] Obiecuje Ci ¿e fajrant bêdzie przyjemny i bêdziesz dumny z siebie ¿e uda³o ci siê co¶ zrobiæ.

igraszek05 - 2011-01-15, 22:35

Podtrzymali¶cie mnie na duchu :) tylko ja siê boje ¿e nie wyrobie z kas±.Wiem kilka rzeczy,wa³ korbowy do wymiany albo regeneracji,nowe cylinderki na przód i ty³ ,obawiam siê ¿e dojdzie do tego jaskó³ka,co¶ ze zwrotkami bo gdy ko³a s± zdjête to kier± krêci sie gdyby na nich sta³...,nowe prawe nadkole bo to jest pêkniête w kilku miejscach,cylindry do szlifu i zakup nowych t³oków,sprzêg³o chyba te¿ bo co¶ trabi nie chcia³ ruszaæ,co tam jeszcze hmm no na razie tyle ale na 100 procent wyjdzie drugie tyle... :(
igraszek05 - 2011-01-15, 22:38

A i mam pytanko do magika albo kogo¶ kto zna siê na tych wa³ach korbowych luz w korbowodach mo¿e byæ na boki?i czy wa³ na wew. ³o¿yskach "wa³kowych" z tak± przk³adk± dwu czê¶ciow± to nowy typ czy stary ?
igraszek05 - 2011-01-15, 22:45

Sory ¿e 3 posty pod rz±d ale magik u mnie nie ma ¿adnych cyferek pod ko³em zamachowym jest tylko jaka¶ dziesi±tka w kó³ku i tyle,jednak znalaz³em strone gdzie wpisuje sie nr silnika i jest podana data wyprodukowania karteru,wychodzi na to ¿e mam karter z 66 roku,mówie karter bo zap³on jest elektronik wiêc nie wiadomo co z reszt±
Dymatorek - 2011-01-16, 00:37

No igraszek, nikt nie mówi³ ¿e bêdzie ³atwo, ale jak zrobisz na cacy to trampek bêdzie ci wdziêczny. Jeste¶ "szczê¶liwym" posiadaczem a za lat (za³ó¿my) 10 bêdzie czym siê chwaliæ. Ja mam polówkê, zanim siê doczekam owacji na stoj±co podejrzewam ¿e jeszcze raz remont przeprowadzê. Doprowad¼ to do ³adu i bêdzie furmanka jak znalaz³ ;] Je¿eli to jest twoje pierwsze podej¶cie w sk³adaniu silnika to za drugim razem ³ykniesz ten etap bez wiêkszego problemu, i tu jest w³a¶nie plus takich robót, nabierasz do¶wiadczenia w temacie i tu bêdziesz kozak, bo ja np. nie mam zielonego pojêcia o silnikach dwusuwowych ;]
Magik jaki jest taki jest ale jak dobrze bêdziesz rozmawia³ to opisze ci wszystko z najmniejszymi szczegó³ami ;]

XXL24H - 2011-01-16, 01:35

Igraszek po za tym mo¿esz poczytaæ posty z wypowiedziami wy¿ej wymienionego speca Magika i Kuchara. By³a jaka¶ ca³a debata na temat 2T poszukaj na forum i to chyba niedawno.
igraszek05 - 2011-01-16, 11:25

A i jeszcze chcia³em sie zapytaæ,czy regenerowany wal z motirexu mo¿na zaadoptowaæ do mojego karteru ? z 66 roku,czyta³em ¿e nowy wa³ stary karter i to pasuje.
magik - 2011-01-18, 20:32

je¶li jeste¶ pewien rocznika to najlepiej wa³ ju¿ na igie³kach ale starego typu. Najlepiej to oddaæ swój wa³ do regeneracji ni¿ braæ na tzw "wymianê" ale ten w³asny te¿ trzeba oceniæ jaki jest czy np z rocznika i czy siê nadaje i czy np nie by³ ju¿ regenerowany. Powiniene¶ te¿ oceniæ stan karterów od tego trzeba zacz±æ, g³ównie miejsca pracy stawide³. Jak siê oka¿e ¿e to wszystko jest ju¿ przetyrane to lepiej bêdzie znale¼æ inny silnik
Dymatorek - 2011-01-18, 22:09

Magik a ty w jaki sposób oceniasz stan danej czê¶ci? Ty jako weteran byæ mo¿e potrafisz rzuciæ fachowym okiem i odró¿nisz regenerowany od nieregenerowanego, zar¿niêty od niezar¿niêtego, przewinê³o ci ju¿ pewnie mnóstwo wa³ów, karterów i innych pierdó³ przez rêce, to jakie s± realne szanse ¿e igraszek sobie poradzi w ocenie stanu?
igraszek05 - 2011-01-25, 15:14

Witam kupi³em sobie ga¼nik za 12 z³ i jak wychodzi nie ma luzu (jak cos to pisaæ na priv to podam E mail go¶cia, ma wiêcej ga¼ników wszystkie po 12zl) I teraz mam do was pytanie gdzie kupiæ takie ³o¿yska zew. wa³u i jakiego typu ma byæ ten ¶ci±gacz? pozDDR
Bartek Dobrzyñski - 2011-01-25, 15:19

Pewnie od Wojtka z Pabianic? og³oszenie wisi na gie³dzie
igraszek05 - 2011-01-30, 13:51

Tak ten ga¼nik jest od niego.Przepraszam,¿e odpisuje z takim opó¼nieniem ale mam ferie i siedze non stop w gara¿u.Ile u was kosztowa³y szlify cylindrów (oczywi¶cie 2T)
magik - 2011-01-30, 20:21

sto z³otych w stolicy
igraszek05 - 2011-01-30, 22:27

hmm trochê du¿o jak na moje fundusze,zobacze w Kielcach mo¿e tam kto¶ robi i ciekawe jakie s± ceny,A wracaj±c do traba oczy¶ci³em jaskó³kê :P niestety z prawej strony jest kilka dziur ale to sie da zrobiæ,macie jakie¶ pomys³y jak "postawiæ" trampka na boku ?
Domator - 2011-01-30, 22:42

3 ros³ych byków i trabik le¿y na boku, jak nie ma silnika to ja bym pod³o¿y³ kilka opon.
igraszek05 - 2011-02-02, 17:52

Mam problem z odkrêceniem piasty,¶ruba jest zapieczona na amen, co mam z tym zrobiæ ?
Pozdrawiam

magik - 2011-02-02, 19:12

du¿a dzwignia i kto¶ wciskaj±cy peda³ hamulca plus penetratory typu wd40 lub ropa. Mo¿na uderzyæ przez podbijak po nakrêtce wokó³ ciê¿kim m³otkiem. Powinna siê odkleiæ
igraszek05 - 2011-02-03, 11:06

Ok dziêki za pomoc,zamówi³em prawdopodobnie ddr-owskie t³oki za 38z³, teraz trzeba skontaktowaæ siê ze szlifierzem.Jak bêdê co¶ potrzebowaæ to napiszê.Pozdrawiam
Kulka - 2011-02-04, 13:40

W Bydgoszczy szlifuj± za 30z³ od dziury

Po rozmowach z ró¿nymi fachurami ostatnimi czasy, wszyscy twierdz± ¿e t³oki DDR skoñczy³y siê jakie¶ 8 lat temu. Teraz wiêkszo¶æ to Polskie lub Wêgierskie wytwory.

igraszek05 - 2011-02-05, 21:42

Mam jeszcze jedno pytanko,zauwa¿y³em,¿e nie mam tej metalowej tabliczki z nr nadwozia i tej obok z dat± produkcji itp.Jak mo¿na zarejestrowaæ w przysz³o¶ci takie auto,kupuj±c papiery?
JaJer - 2011-02-06, 03:22

je¶li zgubi³e¶ tabliczkê znamionow±, musisz wyrobiæ now±, zastêpcz± w upowa¿nionej do tego stacji diagnostycznej.
Kumpelek - 2011-02-06, 11:10

S± do nabycia nowe tabliczki znamionowe. zapraszam na priv :)
Kumpelek - 2011-02-06, 11:11

nie ma edycji postów:/
i priv-u te¿ nie:P wiêc mail: kumpelek@o2.pl
Tabliczki s± takie same jak orygina³y, jednak musia³by¶ sobie kupiæ numeratory i po prostu nabiæ odpowiednie dla siebie numerki:)
pozdrawiam

igraszek05 - 2011-02-06, 11:22

Narazie mi nie potrzebne :) jak traba skoñcze to sie tym zajmê,ja niestety nie obeznany jestem w te sprawy i te numerki mam z urzêdu dostaæ czy ze swojej tabliczki czy jak.Numeratory mam :D
Kumpelek - 2011-02-06, 13:49

no to jak masz numerator, to olej za³atwianie sobie tabliczek zastêpczych itp. Nie pamiêtam dok³adnie co i jak ale z tego co kojarze to na tabliczce bedzie trzeba nabiæ te numery co masz na budzie? niech mnie kto¶ poprawi jak ¼le mówiê.
a swoj± drog± co oryginalna tabliczka to oryginalna:) wiêc... zapraszam chêtnych;)

igraszek05 - 2011-02-06, 15:04

Chodzi o to ,¿e ja nie mam ¿adnej tabliczki widac tylko te punkty w których trzyma³y sie tabliczki nic wiêcej nie ma.
Damian drazk - 2011-02-06, 18:30

No nie masz tabliczek bi nie masz papierów proste. Kto¶ zdemontowa³ tabliczki ¿eby potem k³opotów nie by³o.
Kupisz inne dokumenty bêdziesz mia³ do nich tabliczkê znamionow± i z numerami je¿eli nie trza bêdzie kupiæ znamionow± nabiæ na ni± i jeszcze na ¶ciankê grodziow± to wszystko.

igraszek05 - 2011-02-06, 23:59

Ten trabi jest wyrejestrowany i mój Tato co¶ mówi³,¿e teraz auta nie mo¿na zarejestrowaæ wiêc siê pytam bo mam w±tpliwo¶ci,¿e narobie sie przy nim a w przysz³o¶ci nim nie poje¿d¿ê bo go nie zarejestruje.
Zbyszek 601 - 2011-02-07, 10:40

Polecam lekturê Prawa o ruchu drogowym - w szczególno¶ci Art. 79 punkt 4.
igraszek05 - 2011-02-07, 11:23

Zbyszek 601- Dziêkujê bardzo,wychodzi na to,¿e go zarejestruje :)
Zbyszek 601 - 2011-02-07, 14:00

Uporz±dkujmy fakty:
- masz dowód rejestracyjny? (mo¿e mieæ np. uciêty róg),
- masz tablice rejestracyjne?
- kiedy (dok³adnie - rok) by³ wyrejestrowany? W jaki sposób - czy przez usuniêcie z rejestru (przed 97 rokiem, czy przez "zez³omowanie" (po 97 roku)?
- jaki jest rok produkcji trampka?
- czy ma jak±kolwiek tabliczkê na nadwoziu (znamionowa - z aluminium, na lewo od baku; pole numerowe - stalowe, nad bakiem, przygrzane do nadwozia w dwóch punktach)?

Pojazd wyrejestrowany przed 1997 rokiem mo¿na normalnie zarejestrowaæ ponownie. Ale trzeba mieæ dowód rejestracyjny i nadwozie z numerem budy (pole numerowe, tabliczka) zgodnym z dowodem.

Pojazd wyrejestrowany po 1997 roku mo¿na zarejestrowaæ tylko, je¿eli ma ponad 40 lat lub ma min. 25 lat i rzeczoznawca orzek³ o jego unikatowym charakterze (opinia pisemna) lub pojazd zosta³ wpisany do ewidencji zabytków. W tym wypadku nie trzeba mieæ dowodu rejestracyjnego, wystarczy dokument potwierdzaj±cy prawo w³asno¶ci (+ opinia; wpis; fakt 40+ lat). Ale nie i tu nie obêdzie siê bez nadwozia z numerem.

Teoretycznie mo¿na siê staraæ o nabicie nowych numerów na nadwoziu i wyrobienie zastêpczej tabliczki znamionowej. Ale droga jest d³uga - patrz Automobilista 10/2007 - artyku³ o fiacie 125 ze z³omu z wyciêtym identyfikacyjnym numerem nadwozia.

igraszek05 - 2011-02-07, 17:32

Wiêc tak
1-Jest gdzie¶ w domu w miejscach na papiery.
2-Mam
3-tutaj jest taki problem poniewa¿ zosta³ "wyrejestrowany" przez "sprzedanie" mojemu bratu który co¶ zrobi³ i jest niby wyrejestrowany,Nie wiem jak to dok³adnie wygl±da³o[po 97 roku]
4-Roku prod. nie znam,nie mam tabliczek(silnik P60 wiêc okolice lat 60.ga¼nik 28hb-4 1983-4,zap³on elektronik,Trabant model 601 S de luxe,instalacja 12v,Wiêc nie jestem pewien co do daty prod.
5-nie ma

igraszek05 - 2011-02-07, 17:33

co¶ mi siê zaczyna wydawaæ,¿e raczej powinienem szukac innego ;/
Zbyszek 601 - 2011-02-07, 17:45

Datê produkcji odczytasz np. z felg. Jest na nich nabity rok i miesi±c. Dla pewno¶ci warto poszukaæ dat na innych elementach. Wrzuæ zdjêcia, wielu u¿ytkowników forum z przyjemno¶ci± siê wypowie który to rok i co jest skundlone :)

Je¿eli interesuje Ciebie droga zgodna z przepisami obowi±zuj±cymi w PL musisz dowiedzieæ siê, co dok³adnie zrobi³ brat. Mo¿e siê okazaæ, ¿e trabant wcale wyrejestrowany nie jest - gdyby by³, to dowód rejestracyjny stacja demonta¿u/z³om (czyli jedyna instytucja maj±ca mo¿liwo¶æ wyrejestrowywania) odebra³aby dowód i przes³a³aby go do wydzia³u komunikacji. Pytanie, co siê sta³o z tabliczkami?

igraszek05 - 2011-02-07, 18:37

Felg mam Bardzo du¿o chyba z osiem,Tato mial trabanta dawno temu i zosta³o po nim kilka felg skrzynia i zgni³a buda.Co do dowodu to musze siê jeszcze rodziców zapytaæ.Brat to sam nie wiem jak zosta³ wyrejestrowany,moja mama co¶ mi tak mówi³a(ale to takie gadanie) jak dowiem siê dok³adnie co i jak to napisze.Fotki spróbuje cykn±æ w najbli¿szym czasie.
igraszek05 - 2011-02-07, 19:36

A jeszcze jedno,rozlecia³ mi siê elektromagnes w rozruszniku,pasuje do 601ki jakis rozruch z innego auta?
Domator - 2011-02-07, 19:40

co¶ mi siê zaczyna wydawaæ,¿e raczej powinienem szukac innego ;/

Po pierwsze nie popadaj w agoniê, z powodu braku tabliczek znamionowych, musisz "kombinowaæ" a jak nie chcesz mieæ wyrzutów sumienia w stosunku do WK, ¿e zrobi³e¶ roszadê z papierami to wyrób nowe.

mama co¶ mi tak mówi³a

Po drugie mama to bardzo niepewne ¼ród³o informacji, wiêc po co panikowaæ na zapas, lepiej wzi±æ poprawkê na mamy gadanie i byæ dobrej my¶li. To tak ode mnie, wsparcie psychiczne.

Damian drazk - 2011-02-07, 20:32

Dok³adnie Domator ma racje.
Wiêkszo¶æ projektów i postanowieñ typu uratujê ten fajny zabytkowy samochodzik koñczy siê na tym ¿e jak wyniknie jaki¶ nieoczekiwany problem to sie mówi a chyba dam sobie spokój bo to i siamto- totalnie nie poprawna postawa jak na Trabanciarza! :)
Trzeba brn±æ do przodu w to co siê zaczê³o i nie zw±tpiæ po drodze w sowje plany.
Sam mam nie lada problem z zarejestrowaniem Trabiego ale plan mam obmy¶lany co i jak, narazie tak samo jak Ty robiê gruntowny remoncik wszystko na cacy a jak przyjdzie czas ¿e zdam prawko (mam nadzieje ¿e dam rade przez wakacje :)) to i kasê trzeba bêdzie ko³owaæ na rejestracje Trabiego a tanie to raczej nie bêdzie bo w moim przypadku potrzebuje innych dokumentów ;p

igraszek05 - 2011-02-07, 20:46

Dokumenty takie drogie nie s± :D mi brakuje kasy na remont silnika g³ównie wa³u który jest w dobrym stanie a kto¶ go spie$%&#³.Narazie dosz³y do mnie t³oki teraz trzeba zrobiæ szlif itp,ale mam pewne w±tpliwo¶ci bo taniej to chyba wyjdzie kupiæ silnik po remoncie.Musze objechaæ wszelkie z³omy w okolicy poszukaæ czê¶ci.Kiedy¶ go na pewno dokoñczê,Nie chce siê teraz poddawaæ bo rozgrzeba³em pó³ auta i muszê to skoñczyæ.Dziêki za wsparcie psychiczne : )
igraszek05 - 2011-02-10, 18:21

Dzi¶ odpala³em silnik,na nowym ga¼niku jest znacznie lepiej,spalanie siê znormalizowa³o (znaczy silnik na 300ml paliwa chodzi³ jakie¶ 5min ).Niestety s³ychaæ stuki w okolicach cylindra,nie umiem rozró¿niæ czy jest to spalanie stukowe czy stuki korbowodów,móg³by kto¶ opisaæ ten d¼wiêk? :)
Zbyszek 601 - 2011-02-10, 18:34

Zrób zdjêcia auta, nagraj filmik z d¼wiêkiem silnika. Domagasz siê od nas kolejnych informacji a od siebie nic nie dajesz :)
igraszek05 - 2011-02-10, 19:47

A no tak przepraszam :D siostra udostêpni mi tel. to siê nagra,mam jakie¶ zbli¿enia konkretne porobiæ ?
igraszek05 - 2011-03-27, 10:02

Ma³a aktualizacja,z silnikiem na razie nic nie robi³em,w³a¶nie koñczê ³atanie dziur.Mam pewien problem (moim zdaniem powa¿ny) przy odkrêcaniu pompki hamulcowej ukrêci³em jedn± z dwóch trzymaj±cych ¶rub,jak mo¿na wymieniæ tak± ¶rube.
JaJer - 2011-03-27, 10:11

1. - wymontowaæ pompê
2. - rozwierciæ to co pozosta³o po ukrêconej ¶rubie
3. - wstawiæ nowa ¶rubê
Teraz bêdzie ma³y problem z dokrêceniem, ale jak pokombinujesz (d³ugi klucz nasadowy i kolega do pomocy) to przykrêcisz pompê na dwie ¶ruby.
Pozdrawiam.

PS
Mo¿na tak rozwierciæ by nagwintowaæ ko³nierz (miejsce po ukrêconej ¶rubie)i wkrêciæ ¶rubê. To kolega nie bêdzie potrzebny.
Pamiêtaj o odpowiedniej jako¶ci ¶ruby.

igraszek05 - 2011-03-27, 14:38

To bêde musia³ ¶ci±æ ja calkowicie bo wystaje jej z 4mm.Mam jeszcze na z³omie star± bude od traba,m¿e by tak gniazdo nowe wspawaæ ? chocia¿ to wiêcej roboty.
JaJer - 2011-03-27, 14:42

Jak ¶ruba jest urwana to wstawiaj tylko ¶rubê!
Nie kombinuj z jakim¶ spawaniem ca³ego elementu.
Pozdrawiam.

magik - 2011-03-27, 15:09

utnij t± ¶rubê zrób otwór , prze³ó¿ now± tylko z dobr± twardo¶ci± bo to pompa a nie meble w domu. Mo¿esz sobie od wewn±trz heftn±æ spawareczk± ¿eby siê nie obraca³a dla wygody.
igraszek05 - 2011-03-27, 18:47

Jaka ma byæ twardo¶æ tej ¶ruby,ona musi przenosiæ du¿e obci±¿enia i to sa hamulce wiêc tu nie bêdê oszczêdzaæ.
jasiujasiu1 - 2011-03-27, 19:21

no i racja. A jak± twardo¶æ byæ wybra³: 5.8 lub 8.8 lub 10.9 lub 12.9?

ja nie powiem Ci tego, bo Ty to wiesz bez niczyjej pomocy...

magik - 2011-03-27, 20:16

wszystko powy¿ej 8, 8.8 w zupe³no¶ci wystarczy
igraszek05 - 2011-03-28, 19:02

Kolejny problem... ostatnio wymienia³em cylinderek hamulcowy bo jego kawa³ek oderwa³ siê z odpowietrznikiem.I przy rozk³adaniu hamulców(przednich)zapomnia³em zobaczyæ jak sa zamocowane te m³oteczki, i mam takie pytanie.One maj± siê lekko wsuwaæ do wewn±trz czy wysuwaæ na zewn±trz?.
JaJer - 2011-03-28, 19:08

WYSUWAÆ NA ZEWN¡TRZ!
- czyli szczêka ma ³atwo dochodziæ do bêbna, a nie powinna nadmiernie cofn±æ siê. S± to samoregulatory, wcze¶niej ustawia³o siê odleg³o¶æ szczêki od bêbna rêcznie i blokowa³o.
Pozdrawiam.

magik - 2011-03-28, 19:27

je¶li odpad³ Tobie kawa³ek cylinderka tzn ¿e mia³e¶ bardzo niskiej jako¶ci rzemie¶lnicze. Zdarzy³o siê i mnie kilkakrotnie ¿e przy nie wielkiej sile odpada³ kawa³ek stopu z jakiego by³y zrobione. Nie wiem jak obecne zamienniki ale orygina³y prêdzej ukrêcê ni¿ urwê
igraszek05 - 2011-03-28, 21:27

JaJer bardzo mi pomog³e¶ czyli dobrze je z³o¿y³em,cylinderek zamontowa³em nowy.Doszed³ do tego pêkniêty s³upek ale to wystarczy zaspawaæ(tak wyczyta³em).
igraszek05 - 2011-04-02, 16:35

Na felgach odczyta³em date 07.88 rok.Pytali¶cie siê,to napisa³em ;)
magik - 2011-04-03, 11:50

to masz niez³y szczep, silnik 66, ga¼nik z 84, felgi 88, mo¿e poka¿ w koñcu zdjêcie budy i wnêtrza oraz szczególnie zdjêcie s³upka ¶rodkowego oraz wnêtrza. Wtedy napiszemy z jakiego roku jest buda, jedynie po niej bêdzie mo¿na doj¶c z jakiego roku jest ten trabant. Zobacz czy nad bakiem obok nr budy jest wyt³oczona jaka¶ cyfra. Je¶li buda jest z lat 80 tych to bêdzie tam miesi±c i rok.
w ka¿dym razie w tym stanie to ju¿ na pewno nie jest s de luxe :]

Qba - 2011-04-03, 12:27

Mo¿esz te¿ na trabant.cz wpisaæ numer z prawego przedniego nadkola (jak stoisz przodem do samochodu to po lewej stronie), poznasz rok budy. Tylko numer nie ten z E na pocz±tku.
igraszek05 - 2011-04-03, 18:53

A co ciekawe jedna fela jest z 75 roku :D a pozosta³e z 88.Dobra postaram sie o te foto...S³upek jest typu szerokiego.
igraszek05 - 2011-04-03, 19:02

Na trabant.cz wysz³o mi 88rok,na ¶ciance grodziowej (za bakiem) napisane jest 07.88 Wychodzi na to,¿e trabant z 88roku
magik - 2011-04-04, 17:51

a co w papierach ?
igraszek05 - 2011-04-09, 12:33

Nie mo¿emy ich z tat± znaj¶æ,nie mam pojêcia gdzie mog± byæ. ;~/
magik - 2011-04-11, 07:26

a mo¿e le¿± w s³owniku ortograficznym ?:)
igraszek05 - 2011-04-11, 16:07

Poszukam ;)
igraszek05 - 2011-04-17, 17:15

Mam pewien (kolejny) problem,otó¿ muszê zwolnic gara¿ i zacz±³em sk³adaæ auto i tu taki zonk maska nie pasuje,nie wchodzi w kana³y sp³ywowe.. nadkola nie pasuj± my¶le co jest.Mo¿liwa jest opcja,¿e trabi powygina³ siê od tego,¿e sta³ na pniaczkach ? (silnik by³ wymontowany) w takim razie jak to wyprostowaæ by nie zniszczyæ ?
magik - 2011-04-17, 18:01

zamknij go szczelnie i dmuchnij w rure od ty³u to siê napompuje :),ale na powa¿nie albo masz jak±¶ spaczon± maskê albo ten trab to jest jaka¶ straszna rze¼nia. Czy mo¿esz zrobiæ nam w koñcu jakie¶ zdjêcie ?
igraszek05 - 2011-04-18, 18:47

Zdjêcia traba https://picasaweb.google.com/114629291126091902035/Trabant?authkey=Gv1sRgCKWnoN-y-oazzQE# powinno dzia³aæ ;)
magik - 2011-04-18, 21:05

podoba mi siê ¿aluzja i rejestracja, a reszta ....... o Jezu :OOO
igraszek05 - 2011-04-18, 21:25

Chodzi ci o to,¿e tyle korozji ? ;/
Qba - 2011-04-18, 21:56

Trochê bida :D ale na pewno uda Ci siê go zrobiæ w koñcu.:) Wa¿ne, ¿e remontujesz silnik, a nie kupujesz tubê do baga¿nika. Pospawasz dziury, po³o¿ysz lakier, uporz±dkujesz kable i bêdzie jak ta lala;]
magik - 2011-04-19, 07:10

maska wygl±da ¿e le¿y dobrze chyba ?
igraszek05 - 2011-04-19, 10:34

Niestety widaæ w tych gumkach obojowych rowki od nacisku maski,teraz gdy j± zamykam to widaæ te gumki,wygl±da to tak jakby maska siê skurczy³a,zobacz jeszcze foto przedniej atrapy,ona nie powinna raczej tak odstawaæ od ramy...
magik - 2011-04-19, 11:08

maska opieraæ siê powinna na tych gumkach zawsze widaæ ich po³owê
igraszek05 - 2011-04-19, 13:52

Hmm,a jakie¶ pomys³y na atrape ?
magik - 2011-04-19, 14:29

dognij nó¿ki do atrapy to siê schowa, tylko w ogóle to atrapa w tym roczniku jest ju¿ z metalu nie z duroplastu
igraszek05 - 2011-04-19, 15:20

No moja jest metalowa ;)
magik - 2011-04-19, 19:28

dognij te nó¿ki delikatnie do atrapy i bêdzie pasowaæ do linii pasa
igraszek05 - 2011-04-23, 08:31

Filmik z pracy silnika,dziwne bo 2 godz temu dzia³a³ normalnie a teraz poprzestawia³ siê zap³on,to skutek ustawiania na zimnym silniku ? http://www.youtube.com/watch?v=VDcu0v-vAAo
Kumpelek - 2011-04-23, 09:14

z tego co widzê to kable zap³onowe masz odwrotnie za³o¿one;)
JaJer - 2011-04-23, 09:35

--- ale paln±³e¶ babola!
- gdy kable zap³onowe s± odwrotnie za³o¿one to silnik nie pracuje!!!
Nawet nie da siê uruchomiæ, jedynie czasami strzeli i tyle.
Pozdrawiam.

igraszek05 - 2011-04-23, 10:34

JaJer ma racje,silnik by strzeli i tyle.Iskra pojawia³a by siê przy przep³ukiwaniu cylindra ;).Silnik mogê odpaliæ go dopiero po wlaniu paliwa w ga¼nik inaczej mo¿na krêciæ i krêciæ i nie zagada
magik - 2011-04-23, 11:04

rozgrzej silnik porz±dniej jak ju¿ go odpalisz. A pó¼niej wykonaj pomiar ustawienia zap³onu. Ksi±¿ka podaje ¿eby ustawiaæ go po przejechaniu co najmniej 25 km. Wiêc musi sobie trochê popracowaæ. Przerwa na przerywaczach ok 0,45 mm jak dasz 0,4 mog± byæ k³opoty z ustawieniem najczê¶ciej przy drugim cylindrze
igraszek05 - 2011-04-23, 12:18

Ja mam modu³ elektroniczny zap³onu.
JaJer - 2011-04-23, 13:13

- jak masz elektronika to te¿ nale¿y osobno ustawiaæ zap³on do poszczególnych cylindrów!
Robi siê to tak:
- Pierwszy cylinder ustawiasz za pomoca ca³ej okr±g³ej p³ytki aparatu.
- Drugi cylinder ustawiasz za pomoc± dosuwania/przysuwania p³ytki z halotronem do osi aparatu.
Zobacz, ¿e w³a¶nie ta p³ytka jest mocowana na dwie ¶ruby i ma specjalne wyciêcie na ¶rubokrêt. Juzujesz obie ¶ruby, w wyciêcie wk³adasz ¶rubokrêt i manewrujesz p³ytk± jak chcesz. Jedna ¶rubka stanowi o¶ obrotu, druga jest tylko blokuj±ca (pierwsza te¿).
Jask co¶ niejasne to pytaj ¶mia³o.
Pozdrawiam.

PS
Panuje b³êdne pojêcie, ¿e "elektronika" nie potrzeba ustawiaæ - nie daj siê na to nabraæ!
Elektronika trzeba koniecznie prawid³owo ustawiæ!

igraszek05 - 2011-04-23, 18:46

W³a¶nie zauwa¿y³em,¿e regulacja zap³onu na rozgrzanym silniku jest kluczowa do dobrej pracy ca³ego silnika.Na pocz±tku gdy silnik by³ zimny i uda³o siê go odpaliæ to na wolnych gas³ jednak po rozgrzaniu ju¿ nie by³o takich numerów ¿eby gas³ czy co¶.A takie pytanko-normalne,¿e wessa³ 1,5L paliwa w 10min pracy na wolnych obrotach ?
magik - 2011-04-24, 08:56

ale elektronika tez ustawiam na zagrzanym ;)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group