CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Ogólnie - CARTOON TRABANT KLUB POLSKA

monsz - 2006-03-01, 14:47

nie zrozumia³am jednej rzeczy:
je¿eli nie zapiszê siê do klubu to ju¿ nie bêde mog³a pisaæ na forum??

Ciotka_Lilka - 2006-03-01, 17:06

ani korzystac z innych dobrodziejstw strony CT
Qbs - 2006-03-01, 17:12

ano niestety p³aæta wszyscy po piêc dych albo nara pa :-) Przynajmniej bedzie mniej g³upot na forum i zdrowsza atmosfera. A od kiedy je¶li mo¿na wiedzieæ te ograniczenia wejda w zycie?
Goofy - 2006-03-01, 17:56

Przeczyta³em - i do teraz nie mogê wyj¶æ z szoku...

Nie chcê krakaæ, ale ja w tych zapisach widzê rych³y koniec CT.:(....

Sikor - 2006-03-01, 18:10

Buahahahahahahahah :D
Pad³em!
¯eby przyjechaæ na spotkanie to te¿ trzeba byæ cz³onkiem? A moze tak:
Mo¿liwo¶æ przyajzdu na spot - bez mo¿liwo¶ci odzywania sie :D
Powodzenia ¿yczê!

Piotr Czaiñski - 2006-03-01, 18:36

sorry ale gdzie tak ejst napisane?
ali - 2006-03-01, 18:44

Zdziwi³a mnie troche sk³adka 50z³... ¿e tak zapytam za co? przecie¿ to klub posiadaczy auta o warto¶ci ¶rednio 500z³ wiêc mi sie wydaje ¿e to troche du¿o...
Iluminati - 2006-03-01, 19:12

no Panowie widze, ze zaczynacie tworzyc i¶cie elitarny klub... spojrzcie na inne kluby - skladki sa nizsze.. na spotkania przyjezdza kazdy, kto chce.
Kargul - 2006-03-01, 20:16

No kwota mnie zaskoczy³a:( Niestety nie zarabiam jeszcze na ¿ycie i bardzo ¿adko uda mi sie co¶ zarobiæ... wiêc nie bêdê móg³ zap³aciæ tej sk³adki:( jakby by³o rocznie 20-25 to zapewne by³oby mnie staæ na zapis. To tyle co chcia³em powiedzieæ:) Pozdrawiam
Sikor - 2006-03-01, 20:31

E nie no... Mie tam o pini±se nie chodzi. Tylko o forum na przyk³ad.
macq - 2006-03-01, 20:31

Nie je¿dze na zloty, nie udzielam siê, wiêc p³acenie dla mnie 50z³ sk³adki i rejestrowanie sie jest... troche bezsensowne. Je¶li nie bede przez to móg³ pisaæ na forum, odwiedzaæ strony ct, to to pieprze, nie znam jeszcze takiego przypadku i takiego bezsensownego pomys³u (o ile to prawda). Ja równie¿ przepowiadam rych³y koniec CT. I nie przera¿a mnie te 50 z³ bo akurat staæ mnie na wydanie takich pieniêdzy raz na rok, ale dzieki temu wszystko siê wysypie, trabanty te¿ nic z tego dobrego mieæ nie bêd±. Mam nadzieje, ¿e to tylko plota. A jak nie to szkoda. Nara
Jakim - 2006-03-01, 20:54

No roczna op³ata za mnie i Lokat± (w pe³ni mi³o¶niczk± Trabika i intensywn± uczestniczk± zlotów, jak i organizatork± spotów) to lekka przesada. Mam nadziejê, ¿e kto¶ z "cz³onków" zarz±du napisze co w zamian otrzymamy, bo w za³±cznikach by³y tylko obostrzenia i o w³adzy. Je¶li to bêdzie jaka¶ kpina, to CT zaczê³o umieraæ. Wraz z Trabantami, bo to nie tylko przecie¿ autka podtrzymywa³y mi³o¶æ do maszyny, ale ludzie i klimat. Oficjalne zalegalizowanie klubu mia³o siê wi±zaæ z mo¿liwo¶ci± pozyskania sponsorów, wiêc i naszego polepszenia bytowego. A tu chyba bêc ...
:-(
Czekamy na wiêcej szczegó³ów.

Piotr S. - 2006-03-01, 21:21

Rêce opadaj± normalnie. Ludzie -narzekaæ tylko potraficie, ale jak co do czego to ka¿dy siê zwija i zrobiæ nic nie ³aska. Kilka osób po¶wiêci³o wiele godzin swojego czasu w zamian za pobyt ze swoimi bliskimi, wypoczynek itp itd ¿eby zarejestrowaæ Klub - ¿eby¶my w koñcu mogli wyj¶æ z podziemia i przestaæ kombinowaæ i zacz±æ dzia³aæ jak nale¿y. A tu wiêkszo¶æ g³osów tylko dopieprza siê krótko mówi±c i wydziwia, ¿e mo¿e na spotkaniach nie bêdzie mo¿na siê odzywaæ. ¯a³osne po prostu...
Na co pieni±dze maj± pój¶æ? Na zadania statutowe stowarzyszenia. Ciekawe czy ktokolwiek z tych narzekaj±cych zada³ sobie trud przeczytania wszystkich dokumentów które zosta³y na stronie udostêpnione. A mo¿e wiêkszo¶æ z Was przeczyta³a tylko fragmenty o pieni±dzach? Zapewne tak...
Klub nie padnie nigdy przez wysoko¶æ sk³adek (na miesi±c wychodzi trochê ponad 4 z³ote -¶mieszna kwota). Je¶li Klub Trabanta padnie to tylko przez ludzi, kórzy tylko narzekaæ potrafi± i wymagaæ.

monsz - 2006-03-01, 21:23

no w³a¶nie pieni±dze, z k±d je braæ jak z jednej pensji ¿yje 4 osoby. 50 z³ to dla mnie bardzo du¿o. blokowanie dostepu do forum bedzie chyba najgorsz± rzecz±, przecie¿ tu mozna poradziæ siê jak i co zrobiæ, rzuciæ tamat i poczytac o ró¿nych rozwi±zaniech. codziennie dziej± siê dziwne rzeczy z naszymi trampusiami i na tym w³a¶nie forum wspólnie problemy rozwi±zujemy, podrzucamy nasze pomys³y rozwiazañ. a co bêdzie z lud¼mi którzy dopiero bêd± wchodziæ w hobby trabant i bed± potrzebowaæ rady co zrobiæ? a jak kto¶ bêdzie mieæ dobr± radê lub sposób na awarie, to co najpierw bêdzie musia³ siê zapisaæ a potem na pocztê lecieæ? przecie¿ nikomu nie bêdzie siê chcia³o marnowaæ czasu.
umrze cartoon trabant, strona jedyna dla kochaj±cych trabanty i powstanie kilka innych stron tylko ¿e znale¶æ bedzie trudno i rozsypie siê towarzystwo.
nie wiem czy mia³o to sens zmieniac z tego co by³o na to co "lepsze". a i tak sponsorzy nie wy³o¿± pieniêdzy na reperowanie naszych samochodów i organizowanie zlotów, bo spotykaj± siê na nich nie sponsorzy tylko ludzie maj±cy te samo zainteresowanie
TRABANT

Goofy - 2006-03-01, 21:25

70 z³ w sumie dla osoby "staraj±cej siê" o przunale¿no¶æ + OBOWI¡ZEK! uczestniczenia w zlotach ... :(((
STOJAN - 2006-03-01, 21:26

Hej strona internetowa ma dzia³aæ jak reklama i przyci±gaæ nowych cz³onków a nie odstraszac narazie to wysz³o to drugie:( Mnie to wygl±da na powoln± ¶mieræ CT. Oby to sie niesprawdzi³o. Ale jak to wejdzie w ¿ycie to polowa mi³o¶ników Trabanta podziekuj± klubowi. Ju¿ mamy jeden przyk³ad ze zlotem w £odzi. W sumie to sie juz nie rozchodzi o sk³adki tylko o niektóre art. z regulaminu. Jak co¶ piszecie to najpierw sie zanówcie. Moze zanied³ugo zabroni± je¿d¿enia trabem bo to jest samochód klubowy...... Tyle mam do powiedzenia na ten porojony pomys³. Nara
Ciotka_Lilka - 2006-03-01, 21:27

Ludzie nauczcie siê czytaæ zanim zaczniecie wypisywaæ brednie tu na forum

po 1- nigdzie nie jest napisane ze jak siê nie jest cz³onkiem to nie mo¿na przyjechaæ na zlot czy spot! Nie ma siê ani biernego ani czynnego prawa wyborczego w trakcie zebrañ forum klubu czyli zebrañ na których wybiera siê w³adze klubu i przyjmuje ró¿ne uchwa³y itp.!! ALE TO JEST ZUPE£NIE NORMALE we wszystkich organizacjach - nawet w spóldzielni mieszkaniowej - nie jestes czlonkiem to nie masz prawa glosu. Nic nie jest wspomniane ¿e nie mo¿na dalej ¿yæ ¿yciem trabanciarza!!

po2 - fakt nie zosta³y wypisane "przywileje" jakie bêd± mieli cz³onkowie, to jest du¿e moim zdaniem przeoczenie, bo oczywistym jest ¿e poza obowi±zkami wynikaj±cymi z bycia cz³onkiem klubu bêd± tak¿e przywileje - mam nadziejê ¿e zostan± one przedstawione niebawem zanim siê wszyscy poobra¿acie ;)

po3 sk³adka - 50 PLN to wcale nie jest du¿o, nawet w porównaniu z innymi klubami samochodowymi. A jak kto¶ mi pisze ¿e 20-25 PLN by by³o ¶wietnie to moje pytanie - tyle by³o do tej pory i co? byli¶cie zarejestrowani? p³acili¶cie te 20 PLN rocznie??? nie?? a ja owszem! je¶li chcemy mieæ klub legalny dziêki czemu bêdziemy mieli ³atwiej (a w³a¶ciwie to organizatorzy zlotów)ze sponsorami to niestety musimy ponosiæ koszta utrzymania takiego klubu - ksiêgowo¶æ, biurokracja - to wszystko kosztuje NIESTETY
Aha i nie piszcie mi ¿e mo¿e dla mnie 50 PLN to ma³o - o¶wiadczam ¿e nie jest to dla mnie ma³o! Ale niestety w naszych czasach za darmo nic nie ma. A z drugiej strony jak sobie przeliczycie sk³adkê roczna 50 PLN na miesi±ce, tygodnie, dni czy fazy ksiê¿yca to sami zobaczycie ¿e to naprawdê niedu¿o

po4 - regulaminy i statuty ZAWSZE s± zbiorem zasad - takie s± wymogi, pamiêtajcie ¿e to s± dokumenty które zosta³y z³o¿one w s±dzie wiêc musz± spe³niaæ normy i wymagania s±dów. S± wiêc napisane jêzykiem sadowym oraz zawieraj± wszystkie potrzebne punkty regulaminów.

eutyfronik - 2006-03-01, 21:29

Zamierzenie jak najbardziej s³uszne - rozumiem i siê zgadzam by klub by³ Klubem Trabanciarzy i Trabanciarek, a nie zbieranin± ró¿nych (czasem postronnych, wulgarnych, niegrzecznych ... ludzi). Z tych powodów rozumiem ograniczenia u¿ytkowania strony www.cartoontrabant.pl i poziomy dostêpu do tej¿e. I jestem ZA !

Ale wykonanie... hmmm... nieco zamaszyste. Obawiam siê, ¿e szybko przynale¿no¶æ do CarttonTrabantKlub bêdzie postrzegane nieco snobistycznie i powstanie bli¼niacza strona z wolnym dostêpem do zdjêæ, forum, porad i innych ró¿no¶ci. Jak znam ¿ycie 90% z nas staæ na zap³atê tych 50z³, ale 75% z nas tej kwoty nie wp³aci - bo za 50z³ oczekuje siê wymiernych korzy¶ci)... Celem klubu jest ZRZESZENIE mi³o¶ników naszych Duroplastów, a nie ich DZIELENIE na lepszych i gorszych.

My¶lê, ¿e zrzeszeni klubowicze, którzy bêd± op³acaæ sk³adkê (na wysoko¶ci sk³adek nie narzekam - prowadzenie Klubu nie jest pozbawione kosztów utrzymania) powinni byæ premiowani. Np. wysok± zni¿k± zlotow± (dajmy na to 50%) albo profilem ze zdjêciem (awatarem) na forum.

Bez zastanowienia zostajê cz³onkiem Klubu. Ale pe³en obaw o jego koniec, niestety :-(

pozDDRowienia z Kalisza

macq - 2006-03-01, 21:34

blokowanie dostepu do forum bedzie chyba najgorsz± rzecz± Eh nie ka¿dy je¼dzi na zloty, ma kase i chêci.. a tu - nie p³acisz? wypier...! Moze kto¶ powie: "utrzymanie domeny pl. te¿ kosztuje," 20 zeta bym da³ nawet do raczki. Ale i tak nic z tego nie wynika.
Dobra koncze tez uzalanie sie. Jak kogo¶ to obrazi³o to sory, mam dzisiaj zaajebisty humor.....

Mateusz Weintritt - 2006-03-01, 21:41

po 1.
A ja sie zgodze z wiekszo¶cia przecie¿ to jest g³pota zeby ograniczaæ dostêp do forum poki co to sam na siebie nie zarabiam i nie zap³ace tyle kasy zeby móc zostaæ poki co tylko sympatykiem trabanta bo jeszcze akurat go nie mam
po 2,
w regulaminie jest zapis ze zarejestrowane osoby moga korzystac z loga i innych emblematów CT
a co jak sie nie zarejestróje to niemoge se na aucie przykleic znaczka CT przeciez to by byla wtedy tylko reklama albo na przyklad niemoge se zrobic koszulki z logiem CT i ja nosic bo niejestem zarejestrowany;/;/

Bo tak wynika z tego co wyczyta³em w regulaminie


CT umrze przy takich zalozeniach jak teraz s±
Wiêc w³adza do roboty i zastanawiaæ sie jak to popraic
Bo nie tylko ja tak twierdze posty ktore wypisali inni te¿ o tym ¶wiadcz±

monsz - 2006-03-01, 21:42

czy wy naprawdê widzicie co piszecie? nam nie chodzi o zloty, zakaz uzywania znaku Trabant tylko o dostep do forum! czemu nie mo¿e byæ tak ¿e do forum maj± dostêp wszyscy ci co ju¿ go mieli ! ja nie je¿d¿e na zloty bo z dwujk± dzieci, studiami, praca jest mi trudno siê wyrwaæ a i finanse na to nie pozwalaj±. nie tylko ci co teraz maja trabanty cos wiedz± o trabantach. w³a¶nie dziêki forum staram siê pomagaæ i odpowiadaæ na posty wraz z moim ojcem który trabanta ma od 1982 r. i co on ma na zloty je¼dziæ i p³aciæ za to ¿e co¶ wie o 601 i mo¿e komus pomóc.
pomy¶lcie o pozostawieniu forum otwartego, tak jak do tej pory i myslê ¿e wszyscy na tym skorzystamy.

macq - 2006-03-01, 21:52

Doobra tyle.. nie bede p³aci³ 50z³ za dostep do forum. I to ostatnio takiego kiepskiego. Poradze sobie bez niego. I tak ostatnio nic nie ma ciekawego. A pisaæ nañ nie musze, po prostu jak kto¶ sie zna i chce pomóc to nie pomo¿e...
Piotr S. - 2006-03-01, 22:34

macq i ca³a reszta...
Jeste¶cie tak zacietrzewieni w swoich pretensjach, ¿e a¿ przykro czytaæ. Poczytajcie sobie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie, przemy¶lcie to i przestañcie pieprzyæ g³upoty takie jak o op³cie 50z³ za dostêp do forum.

Iluminati - 2006-03-01, 22:41

This is funny... pare klubow juz tak umarlo. Oczywiscie skladka jest wymagana, tym bardziej jak chcecie miec oficjalne wladze etc. ale nie myslcie o blokowaniu dostepu do forum, mozecie stworzyc poddzial dla klubowiczow np. i tyle.
odnosnie loga - dobrze zrozumialem? ten jpg cartoon trabant ma byc zajety ? mi troche przypomina pewna telewizje... jak jest z prawami autorskimi ?

Voo Doo - 2006-03-01, 22:53

No w³asnie Mateusz dobrze poruszy³ kwestie. co z lud¼mi którzy teraz ju¿ od hoho czasu maj± loga ct na ca³± szybe a nie zechc± byc w klubie?? Czy bêdziecie ich ¶cigaæ za to ¿e np pos³uguj± sie nim?? Co do kosztów pokrycia serwera CT standardowa cena za domene wynosi ok. 85 z³ sa jeszcze kwestie samego serwera no i napewno co¶ tam dojdzie. Ale mi równie¿ wydaje sie 50 z³ cen± nieco wygórowan±. Tak samo pytam sie co w zamian. Co¶ zosta³o napomkniête o legitymacji cz³onkowskiej... ale tylko o tym. Mo¿e oprócz sztywnych zasad nasze dotychczasowe w³adze przekaza³y by nam w potocznym jêzyku na co chcieli by przeznaczyæ taki bud¿et i jak im sie widzi dzia³anie w praktyce. Bo wg mnie sam sposób daty 1 marca zosta³ wprowadzony dosyæ sztywno i z góry. Z tego co pamiêtam nie by³o wcze¶niej ¿adnych postów o zarejestrowaniu klubu i chociaz próby ustalenia jaki¶ punktów regulaminu które mog³yby budziæ zastrze¿enia takie jakie s± teraz. Owszem klub niech bêdzie ale z nieco innym podej¶ciem a potem je¿eli wszystko dogralismy i widzimy ze wiêkszo¶æ jest zadowolona to mówimy oka to spiszemy wszystko ¿eby ka¿dy wiedzia³ co mo¿na a co nie. Niestety podejrzewam ¿e tak jak ju¿ wczesniej pisali inni. Powstanie czê¶æ klubu oficjalna i czê¶æ underground i naprawde powstan± podzia³y... nie wiem co to wiêcej dodaæ...
KamiL_ON - 2006-03-01, 23:01

Polakom Gratulujemy ¯ywca.

Oczywiste jest to, ¿e nag³a zmiana wzbudzi wielkie poruszenie w¶ród ludzi. Tak to jest na tym ¶wiecie.

Moge mieæ tylko nadziejê do Klubu przy³±cz± siê osoby dla , których Trabant jest autem "Kultowym" i które bêd± chcia³y rzeczywi¶cie dzia³aæ i organizowaæ ró¿ne imprezy i dbaæ o pojazdy tej marki.

Nawet je¶li na zlocie ma siê pojawiæ 20 Trabantów , ale przyjad± pasjonaci, to i tak siê zlot uda....

Tak jak napisa³em na pocz±tku stycznia, ¯yczê Wam powodzenia i do zobaczenia na zlotach :-)

Chybolek - 2006-03-01, 23:16

A ja mam takie pytanko...

...a co z ludzmi ktorzy sa sympatykami posiadali trabanta przez ostatnie 2 lata sprzedali go w celu zakupienia nastepnego tylko ze narazie go nie maja ?? moga sie zarejestrowac ?? bo jak patrzylem formularz to trzeba podac dane auta...oczywiscie skledke jak najbardziej chce oplacic :) a i jeszcze jedno co sie wiaze ze skladk±?? jakies gratisy upusty ??

STOJAN - 2006-03-01, 23:25

Organizacja imprez jak narazie to nie jest zbyt ciekawy temat po tym co siê sta³o ze zlotem w £odzi. Jak tak dalej bedziecie ulepszac to nawet niewypali Be³chatów.
Sikor - 2006-03-01, 23:33

Do Piotra S. narzekaæ to ty potrafisz, na to co kto inny napisze. Do ka¿dej wypowiedzi siê przypieprzasz. Nie powiedzia³em, ¿e chodzi mi o pieni±dze tylk o to cholerne forum. Jako analogiê poda³em spoty. Tak trudno to zrozumieæ? Prawda trzeba sie wysiliæ. Nie jestem mi³o¶nikiem trabantów, nigdy nie mia³em, nie mam i nie bêdê mieæ takiego, ale jako mi³o¶nik innych aut z NRD po prostu z¿y³em siê z tym klubem, po¶wiêci³em trochê czasu na forum, staram siê utrzymywaæ ci±g³y kontakt z CT, moze o tym nie wiesz ale na warszawskich spotkaniach staram siê bywaæ regularnie. Ka¿dy kto ma problem w¶ród trabanciarzy mo¿e liczyæ na pomoc ode mnie. I teraz odbieranie mi mo¿liwo¶ci np korzystania z forum odbieram jako odciêcie sie od takich osób jak ja. Nie zapiszê sie do klubu jako cz³onek, bo mam swój, poza tym trabanty nie interesuj± mnie a¿ do takiego stopnia. My¶la³em przez chwilê o statusie sympatyka dla siebie. Ale z tego co wyczyta³em (jesli siê mylê poprawcie mnie) to koszta bêd± takie same, tyle ¿e przywilejów mniej. A forum nadal niedostêpne. Kontakt poprzez spoty mam z garstk± z was natomiast przez forum z wiêkszo¶ci±. Ale je¶li sugerujecie, ¿e albo stanê sie cz³onkiem, albo won z forum, to ja mam gdzie¶ tak± przyja¼ñ i sympatyzowanie.
PozDDRo!

Piotr S. - 2006-03-01, 23:37

Ciekawe ¿e najwiêcej pretensji maj± ludzie, których w ¿yciu nie widzia³em na ¿adnym zlocie czy spotkaniu -a na niejednym ju¿ by³em. Nawet co lepsze -albo gorsze -na tym forum s± nowymi osobami. Wiêc o co chodzi? Co to za pretensje? Nie rozumiem po prostu. Zamiast podziêkowaæ ludziam, którzy doprowadzili do zarejestrowania stowarzyszenia i poczekaæ kilka dni na wiêcej informacji jakie¶ dziwaczne pretensje...
Ech chore to wszystko...

miszatrabi - 2006-03-01, 23:42

Witam!!!

Nie placilem sk³adek na CT wczesniej, ale teraz checia zaplace i zostane czlonkiem, a to tylko z tego wzgledu zeby byl pozadek na tym forum i nie pojawialy sie tematy " co lepsze Maluch czy Trabi"

popieram w 100%

pozDDRawiam

gonzo - 2006-03-01, 23:50

witam,
argument, ze sie bywa na zlotach i sie na nich kogos nie widzialo i ta osoba jest z gory "be" jest slabiutki, bo tez na paru juz bylem i ciebie kolego Piotrze S. nie widzialem ale nie uznaje tego za powod zeby ci cos przytykac. co do sikora to w sumie niezly zgryz, moja rada staraj sie o honorowego. w ramach ponieisonych zaslug mozesz mi wstepnie jakies graty zprezentowac;)
ja osobiscie pomysl rejestracji oplat itp. popieram aczkolwiek totalne ograniczenia w dostepie do strony(glownie forum, galeria i tak ma zablokowane ¶ci±ganie fotek) uznaje za lekki strzal w stope. pozdrawiam

gonzo - 2006-03-01, 23:55

stosunek do sprawy uwidacznia sygnatura;)
Sebastian Kurantowicz (re - 2006-03-02, 00:08

napisalem tu dlugiego posta ale po chwili zastanawania sie sksaowalem wszystko bo ... to nic nie zmieni, pozatym kogo obchodza slowa kogos kto nie jezdzi na zloty, wiec jest tym "najgorszym". Chociaz zna i udziela sie na forum od 3 lat... A czemu siedzi tylko na forum zamiast jezdzic na zloty to nikogo nie obchodzi, w koncu to nie wazne..

(...) !!!

g4jo5 - 2006-03-02, 00:10

hmm.. skladka taka sobie - w skali roku nie wyglada tragicznie. Odciecie dostepu do forum - tu chyba sie ktos mimo wszystko pomylil i miejmy nadzieje, ze to sie zmieni bo jak na razie to taki powiew socjalizmu - rozumiem ze DDR itd ale bez przesady ;)
Od porzadku na forum sa admini i moderatorzy, ktorzy nie po to maja komptencje zeby z nich nie korzystac.. Pozatym moze by tak chociazby to czasowe prezydium klubu sie ujawnilo, bo rozumiem ze wybory to dopiero beda..No i wspomniane profity z czlonkostwa tez moglyby byc wyszczegolnione. Jesli chodzi o mnie to jak tylko beda mnie chcieli przyjac to zaplace za ta legitymacje i bede z tego szczesliwy. Tylko ze na stolecznych spotkaniach jeszce dlugo sie nie pojawie, bo terminy tychze poki co koliduja ze studiami,ale to juz zupelnie co innego..

reggae-pozddro i ludzie..nauczycie sie dyskutowac, a nie klocic

pokoj.

Kaszub.Gdynia - 2006-03-02, 01:06

Od poczatku prac nad ksztaltem statutu scieraly sie 2 opcje - klub elitarny vs. klub masowy. Ja jestem zwolennikiem klubu dostepnego dla kazdego, poniewaz z roku na rok jest nas coraz mniej (i trabanciarzy i trabantow), niestety, gore wzieli zwolennicy "elitarnosci". Od zalozenia klubu w Trojmiescie pilnuje jego otwartej formuly- nie ma skladek, regulaminow a tylko zespol niepisanych norm, ktore tworza swietne wiezi miedzy nami. Mamy strone www.trabant.trojmiasto.pl i forum na ktore mozna wejsc z tej strony. Jesli ktos bedzie potrzebowal pomocy - zapraszam.
macq - 2006-03-02, 07:32

Jeste¶cie tak zacietrzewieni w swoich pretensjach, ¿e a¿ przykro czytaæ. Poczytajcie sobie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie, przemy¶lcie to i przestañcie pieprzyæ g³upoty takie jak o op³cie 50z³ za dostêp do forum. Dla mnie 50z³ to tylko posz³oby na forum, bo nie udzielam siê na zlotach z pewnych oczywistych powodów
Nie powiedzia³em, ¿e chodzi mi o pieni±dze tylk o to cholerne forum. Jako analogiê poda³em spoty. Tak trudno to zrozumieæ? Prawda trzeba sie wysiliæ. Nie jestem mi³o¶nikiem trabantów, nigdy nie mia³em, nie mam i nie bêdê mieæ takiego, ale jako mi³o¶nik innych aut z NRD po prostu z¿y³em siê z tym klubem, po¶wiêci³em trochê czasu na forum, staram siê utrzymywaæ ci±g³y kontakt z CT, moze o tym nie wiesz ale na warszawskich spotkaniach staram siê bywaæ regularnie. Ka¿dy kto ma problem w¶ród trabanciarzy mo¿e liczyæ na pomoc ode mnie. I teraz odbieranie mi mo¿liwo¶ci np korzystania z forum odbieram jako odciêcie sie od takich osób jak ja. Nie zapiszê sie do klubu jako cz³onek, bo mam swój, poza tym trabanty nie interesuj± mnie a¿ do takiego stopnia. My¶la³em przez chwilê o statusie sympatyka dla siebie. Ale z tego co wyczyta³em (jesli siê mylê poprawcie mnie) to koszta bêd± takie same, tyle ¿e przywilejów mniej. A forum nadal niedostêpne. Kontakt poprzez spoty mam z garstk± z was natomiast przez forum z wiêkszo¶ci±. Ale je¶li sugerujecie, ¿e albo stanê sie cz³onkiem, albo won z forum, to ja mam gdzie¶ tak± przyja¼ñ i sympatyzowanie.
Masz racje :)

g4jo5 - 2006-03-02, 09:07

elitarna formula klubu zaprzecza zamyslowi 'samochodu dla ludu', wokol ktorego sie ten klub tworzy.

btw.
ujednolicenie wyskosci skladek dla wszytkich 'rodzajow' czlonkow jest moim zdaniem niezbyt fortunnym rozwiazaniem, bo w koncu co to za roznica skoro trzeba plaicc tyle samo, a mniej tylko mozna od inych, ktorzy ta sama kase wplacili do kasy klubu.

picia353 - 2006-03-02, 09:32

Oj bedzie sie dzia³o.... dyskusja nigdy nie by³a dobr± stron± w CT
Chybolek - 2006-03-02, 11:33

To moze tak do kogo z zarzadku klubu mozna pisac maile celem wyjasnienia niedomowien jakie wychodza :)

bo inaczej dyskusja na forum nigdy sie nie skonczy :D (i chyba sie szybko nie skonczy:P)

monsz - 2006-03-02, 12:25

a mo¿e by siê wypowiedzi±³ sam prezes i poodpowiada³ na nasz pytania. sami sobie nie odpowiemy na niektóre pytania, potrzebny kto¶ kto pisa³ ten regulamin.
picia353 - 2006-03-02, 13:21

Regulamin uleg³ zmianie od wczoraj , poczytajcie jeszcze raz
PREZES - 2006-03-02, 13:34

Witajcie

Piszê tego posta tylko dla tego ¿e mnie poproszono - i nie zrobi³ tego nikt kto wypowiada³ siê w tym po¶cie...

Na samym poczatku chcia³bym tylko stwierdziæ ¿e te osoby które tutaj cos napisa³y nie próbowa³y nawet siê skontaktowaæ z kimkolwiek z zarz±du aby co¶ wyt³umaczyæ, zrozumieæ czy chocia¿ zapytaæ - po prostu od razu zacze³y krytykê... Jak najbardziej maja do tego prawo ale zdrowy rozs±dek podpowiada najpierw wyja¶niæ a potem krzyczeæ. To tyle - nie bierzcie tego do siebie :)

Teraz sprawa klubu. W dziale Lista dzisiaj "poprawi³em" niektóre zapisy odnosz±ce siê np do Forum na stronie www. Dostep do niego w zakresie pisania i czytania bêda mieli WSZYSCY ludzie którzy tylko zaloguj± sie na forum - po tych postach doszli¶my do wniosku ¿e dla niektórych liczy siê tylko Forum i komputer... Bêdzie to oczywi¶cie prowadziæ do tego co jest aktualnie - wiele informacji na forum jest pisane przez "domoros³ych" specjalistów i te informacje g³ównie wprowadzaj± w b³±d. Ale skoro taka jest wola to prosze bardzo - Klub nie ponosi odpowiedzialno¶ci za informacje zawarte na Forum Cartoon Trabant na stronie www. Moderatorzy nadal bêda dzia³aæ lecz oni nie s± od tego aby filtrowaæ poprawno¶æ informacji a jedynie utrzymywaæ porz±dek forum.

Nastepnie zosta³a wprowadzona "instrukcja" op³at - ile to faktycznie bêdzie kosztowaæ. Procedura taka jest po to aby wszystkim Klubowiczom wyrównaæ okresy przynale¿no¶ci do klubu - ¿eby nie by³o takiej sytuacji ¿e osoba zapisuj±ca sie w grudniu 2006 roku p³aci za 2006 rok 50 z³ i w styczniu p³aci kolejne 50 z³ za 2007 rok... Je¶li natomiast chodzi o wysoko¶æ op³at dla sympatyków i cz³onków to po to zosta³a ujednolicona sk³adka ¿eby nie by³o w klubie g³ównie sympatyków (i to tylko ze wzglêdu na koszty). Sympatyk po to zosta³ utworzony aby osoba która nie ma Trabanta (jeszcze albo ju¿) mog³a fukncjonowaæ w Klubie na zasadach lepszych ni¿ osoba "obca". I je¶li ktos powie ¿e 50 z³ to du¿o to je¶li obni¿ymy cenê na 25 z³ to nadal dla niektórych bêdzie "du¿o", a¿ dojdzie do sytuacji gdy bêdziemy "dop³acaæ" do ka¿dego klubowicza ale to i tak nie dla wszystkich bêdzie rozwi±zanie zadowalaj±ce.... A je¶li chodzi o "pary" Trabantowe to jak najbardziej temat jest jeszcze do ustalenia (temat op³at oczywi¶cie).

Aktualny wygl±d strony www ju¿ nied³ugo ulegnie du¿ym zmianom - bêd± odpowiednie blokady i konta dla klubowiczów (po prostu nie wszystko uda³o siê zrobiæ na 1 marca). Aktualnie jest blokada na zdjecia ale zostanie ona zdjêta dla Klubowiczów.

A co do loga CT. Jakby¶cie wczytali siê w dokumenty w zak³adce Lista to klub nie nakazuje zrywania ka¿dego logo które aktualnie jest u¿ywane tylko zabrania u¿ywania Logo "do celów zarobkowych". Po prostu logo jest w³asno¶ci± klubu i o takich sprawach decyduje Forum Klubu zwo³ywane na jednym ze zlotów.

A tak na koniec: Je¶li kto¶ uwa¿a ¿e Klub sta³ siê "elitarny" i ¿e "umrze" to przecie¿ nikt nikogo do przynale¿no¶ci nie zmusza - jest w Polsce wiele innych klubów (mniej lub bardziej regionalnych) w których nie ma sk³adek i zasady s± du¿o prostsze.

W razie jakichkolwiek niejasno¶ci zwi±zanych z dzia³alno¶ci± klubu prosze o kontakt mailowy b±d¼ telefoniczny - dzia³ Kontakt.

Pozdrawiam wszystkich tych którzy przyczynili siê do zalegalizowania klubu.

monsz - 2006-03-02, 14:14

no i w koñcu cos wiadomo.
Obie¿y¶wiat - 2006-03-02, 14:47

jak to jest ? we "w³adzach" klubu s± dwie osoby z £odzi a zlotu nie ma kto zorganizowaæ ??? ogólnie nie wiem co ma siê zmieniæ po zarejestrowaniu klubu na legalu, mo¿e kto¶ wyja¶ni dlaczego mai³oby byæ lepiej ni¿ jest teraz?
macq - 2006-03-02, 14:48

aha
Qbs - 2006-03-02, 15:14

Zoztawcie juz w koncu ten zlot w £odzi!!!! Juz zosta³o wyjasnione przez Xiedza dlaczego zlotu nie ma. Te dwie osoby nie maja czasu na zalatwianie foramlnosci i latanie po urzedach i innych miejscach, bo ¿ycie im sie tak poukladalo w tym roku a nie inaczej. I tak chwala im za to ze znalazly czas pomagajac przy zarejestrowaniu klubu.
Mnie sie ogolnie wszystko podoba i jestem szczesliwy :-D
Pozdrawiam zarz±d i cz³onków klubu!

eutyfronik - 2006-03-02, 16:11

No i ¶wietnie, ¿e wszystko siê wyja¶nia... ORDNUNG MUSS SEIN chcia³oby siê powiedzieæ. Mam szczer± nadziejê, ¿e Cartoon Trabant Klub Polska jak dotychczas pozostanie centralnym klubem Trabanciarzy w Polsce... Fajnie, ¿e wszyscy Trabimaniacy maj± wspólne zloty, nie chcia³bym musieæ wybieraæ pomiêdzy dwoma zlotami w tym samym czasie organizowanymi przez konkurencyjne zrzeszenia.

wpisowe wp³aci³em, zg³oszenie wys³a³em. Mogê udaæ siê na spokojn± poobiedni± drzemkê ;-)NIE PYTAJ SIÊ CO KLUB MO¯E ZROBIÆ DLA CIEBIE...
ZAPYTAJ SIÊ CO TY MO¯ESZ ZROBIÆ DLA KLUBU


:-)
pozDDRowienia z Kalisza

Mateusz Weintritt - 2006-03-02, 17:19

NO i wreszcie wszystko jasne

Ale ja mam jeszcze jedno pytanko do prezesa??

Je¿eli chodzi o fotki czy niemozna by bylo zrobic tak ¿e osoby które s± aktualnie i bêdom zarejestrowane na forum zeby tez mogly ogl±daæ fotki

Chodzi mi zeby fotki byly zablokowane tylko dla odwiedzaj±cych a dla tych którzy juz majom konto na forum to bêd± mieli takie same prawa do ogladania fotek jak zarejestrowani klubowicze

Kuzyn - 2006-03-02, 18:12

Ehh. W Be³chatowie bêdzie o czym pogadaæ :)
GrzegorzB - 2006-03-02, 18:37

Ciesze sie ze nareszcie ruszylismy!
Zarejestrowany Klub na poczatku przynosi ulatwienia przede wszystkim organizatorom zlotow, poczekajmy, z czasem beda wymierne profity, poza tym niewymiernym: byciem czlonkiem CARTOONTRABANT !

Iluminati (i Kaszub): no Panowie widze, ze zaczynacie tworzyc i¶cie elitarny klub... spojrzcie na inne kluby - skladki sa nizsze.. na spotkania przyjezdza kazdy, kto chce

Byly osoby ktore mialy wizje elitarnego klubu - ta wizja nie jest realizowana. W Klubie sa tez panie, a na spotkania moze przyjezdzac kazdy.

KamiL_ON: Nawet je¶li na zlocie ma siê pojawiæ 20 Trabantów , ale przyjad± pasjonaci, to i tak siê zlot uda....

Tak jak napisa³em na pocz±tku stycznia, ¯yczê Wam powodzenia i do zobaczenia na zlotach :-)


Jesli ktos o pieniadze pyta - "u Kamila" chyba nie jest taniej ;))
Do zobaczenia z KMT :-)

Piotr S. - 2006-03-02, 18:38

i ta osoba jest z gory "be" ...
gonzo i inni -przeczytajcie dok³adnie i bzdur nie piszcie -ani ja ani nikt inny nic nigdzie nigdy takiego nie powiedzia³, ¿e kto¶ jest gorszy gdy na zloty nie je¼dzi.

Lewy81 - 2006-03-02, 18:46

Ludzie... Mam wrazenie ¿e wszyscy co tu narzekaj± w ¿yciu nic dla klubu nie zrobili.... Tak gadam jakbym Ja du¿o zrobi³....
Ja tylko prowadze warsztat klubowy, razem z Tomkiem ruszylui¶my £odz do ¿ycia Trabantowego, robili¶my zloty.... I nie p³acze na forum ¿e co miesiaæ 450z³ czynszu za garaz p³ace... Jak kto¶ jest w potrzebie to zawsze pomozemy, za klamoty z³owtówki nie chcemy... Ile ludzi z poza £odzi dosta³o u nas pomoc...Ludzie ugry¿cie sie w jezyk zanim cos powiecie.... Co do Zlotu .. co ma to wspólnego z tym ¿e dwie osoby s± w zarz±dzie klubu... Tomek Xiedzu zrobi³ wiecej niz wszyscy narzekaj±cy razem wzieci..a Mackowi sie troszke zycie poplatalo i juz... Jak was nie staæ 50 zl na sk³adke roczna to raczej was nie staæ na auto.... przesiadzcie sie na rower i przestancie @!#$ glupoty... Bo mi was szkoda :o(

misza - 2006-03-02, 20:49

Ma³o rzeczy siê w dzi¶iejszym ¶wiecie robi dla idei. tym bardziej jak trzydziecha na karku. jak pomy¶lê do ilu klubów mi³o¶ników rzeczy najró¿niejszych nale¿e...
Tomek a VAT od czê¶ci na cele statutowe, po tych 5 dychach bêdzie mo¿na odliczyæ?(bo to jedyna korzy¶æ oprócz domeny któr± treaz dostrzegam) pozdro.
G4jo5- wreszcie kto¶ regge w trabie puszcza... to sie z tych zajêæ zerwij raz, winko wypijemy..
PUNKS NOT DEAD

arek_353 - 2006-03-02, 21:06

ja te¿ mam zdanie na ten temat
otó¿; "nie urodzi³ siê jeszcze taki co by wszystki dogodzi³"
tak¿e ja osobie¶cie jestem bardzo zadowolony, ¿e wszystko ju¿ rusz³o
wielkie podziêkowania dla ludzików którzy w³o¿yli swój czas i cierpliwo¶æ tworz±c ten klub :)
tak teraz mo¿emy powiedzieæ , ¿e jeste¶my klubem !!
pozdrawiam

peeter - 2006-03-02, 21:14

witam!!! ja bardzo chetnie sie do klubu zapisze, jestem nowy, no mam trabacika od ponad roku, bylem na zlocie w czersku i w skierniewicach, a na wiecej nie by³o mnie stac:(nie rozumiem po co tu narzekac,bez sensu. Wszyscy kochamy to cudowne autko i pewie wiekszosc kazdy wolny gosz wklada w t± wdziêcza skarboke:)Z calego serduszka zycze powodzenia i trzymam za klub kciuki!! A Ty Chybolku kupuj trabika bo juz zaczyna mi brakowac spotow w Skieriewicach:P A jesli chodzi o REGGAE to u mnie ca³y czas gra w Trabancie:P jak ktos chcialby pos³uchac to zapraszam:P!!!

Pozdrawiam

P.S Postaram sie pomóc!!!!!

g4jo5 - 2006-03-02, 22:24

wystarczy gajos :) a zerwac sie nie zerwe bo chodze na poj***na uczelnie to raz a dwa akurat w niedziele mam same obowiazkowe cwiczenia i seminaria :/w tkaiego wuja mnie zrobili.. tak wiec zostaja dni ogolnowolne albo letnie grille nad wisla..

a ja mam pytanie apropos klubu.. co sie kryje pod zwrotem "sprzet klubowy"? beda organizowane jakies garaze czy cos takiego?

Lewy81 - 2006-03-03, 09:21

No w £odzi od paru lat funkcjonuje garaz klubowy Heh garaz hala 300m2 wypelniona Trabantami..:P.... Niech sie wypowiedza Ci ktorzy byli i z niego korzystali.... Czy kto¶ na was zarabia³...????
Kuzyn - 2006-03-03, 09:33

Jenda osoba p³aci za ten gara¿? :/
Obie¿y¶wiat - 2006-03-03, 10:13

taa... ¿ycie trabantowe w £odzi... ale bzdura.
papieju - 2006-03-03, 10:49

to ja mam pytanie - jesli zapisze sie jako sympatyk, to tez obowiazuje mnie okres warunkowy i zalecenie bywania na zlotach? I czy naprawde sympatykow nie mozna podzielic jakos na takich, ktorzy ewidentnie sa czlonkami innych klubow, maja zupelnie inne auta (jak ja) i nie chca/moga byc czlonkami bo traba jako takiego nie maja (ale nie mowia ze w kazdej chwili miec nie moga), oraz na takich co w zadnym innym klubie nie sa, maja np. po 16 lat i glowe pelna marzen o swoich 4 kolkach rodem z Zwikau? I dla takich jak my obnizyc koszty? Wiem ze 50zl to w sumie nieduzo, bo tak naprawde 1 dobry wekend w kanjpie (w wawie pewnie jeden sredni wieczor), ale trosze bez sensu placic tyle samo a miec mniejsze prawa. Chyba ze jako sympatyk tez bede mogl korzystac ze znizek klubowych w sklepach itd, ale z tego co wiem to nie ma takiej opcji?
picia353 - 2006-03-03, 11:08

Lewy oddawaj moj± line ;P hehehehehe

no garaz w ³odzi to zaj pomys³ ja na zlociku w ³odzi z niego kozysta³em,gdy na toze pierdyknê³o mi ³ozysko, wzi±³em na hol jeszcze jednego trabika co odmówi³ pos³uszeñstwa po paradzie na Piotrkowskiej, i zajechalismy na warsztat, nie dosta³em tam nowego ³ozyska....tylko ca³± zwrotnice ;) i ch³opaki nawet grosza nie chcieli....

pozdro EKIPA £ÓD¯ :)

Chybolek - 2006-03-03, 12:36

Lewy ja bylem z WnuQiem i kozystalem tak delikatnie mowiac bylem pod wrazeniem autek jakie zobaczylem czesci to tak dostatek pomysly w wazie wytworczej i malerka spalonego :P na poczatku myslalem ze to jakis zwykly garaz max a 2 auta i upchniete w nim czesci ;p a z tego co naliczylem to moze z 10 trabow tam stalo :P

Peeter Ty sie o mnie nie martw kupie tego drugiego trabika :) a spoty napewno beda jak sie zrobi troche cieplej potrzymam tradycje wieczornych spotkan ale bez przywiaz ten ,chyba, likier czekoladowy :D bo dobry byl :D

z jezeli chodzi z klub CT to mozna powiedziec ze w sumie nic dla niego nie zrobilem...jedynie organizacja 2 zlotow w Skierniewicach...

ps sorry za pogmatfanie ale jestem po pracy jeszcze troche ztyrany :P

Qbs - 2006-03-03, 16:20

taa... ¿ycie trabantowe w £odzi... ale bzdura.

A tobie cz³owieku o co chodzi???


No wlasciwie to sa dwa garaze wype³nione trabantami i nawet warburgami. Czesci jest mnostwo. Juz nie pamietam ile razy od Bartka cos bralem za darmo, nie wiem jak ja sie odwdziecze!!! (o wiem zapomnialem ze mi kase Lewy wisisz za przewody :-p no to niech to bedzie ta wdzieczno¶æ :-D ).
Mam nadzieje ze was i garazu w Lodzi nie zabraknie jeszcze dlugo!

Obie¿y¶wiat - 2006-03-03, 16:38

Chodzi mi o to, ¿ê nic siê w £odzi nie dzieje. Strona , sorki strony internetowe zaros³y pajêczyn±, ostatnie spotkanie tzw Ekipy £ód¼ odby³o siê nikt nie wie kiedy, a poza gara¿em którego nawet klubowym nazwaæ nie mo¿na (skoro tylko Lewy p³aci za niego) "¿ycia trabantowego" nie ma :(
Qbs - 2006-03-03, 18:09

No to nic nie stoi na przeszkodzie zeby¶ to zmieni³, a nie czekac na to az ktos cos zaproponuje. Niestety ludzie nie maja czasu dla siebie ostatnio bo ciagla za czyms gonia i tak to wyglada.
Marcin & Marta - 2006-03-03, 18:42

Taki gara¿ jak mówicie to zajefajna sprawa.Sam mam ochotê z Kani± z ¯ar wydzier¿awiæ jak±¶ stodo³ê na wiosce bo 5 Trabów ju¿ jest a tylko 2 pod dachem.
Lewy81 - 2006-03-03, 21:21

Obiezyswiat...masz czas to zrob strone...nie widze w tym zadnego problemu.... Zorganizuj spotkanie, rusz dupo z fotela i oderwij galy od monitora a nie tylko krytykujesz..w ¿yciu Cie nie widzialem, wielki klubowicz sie znalazl... Powiem Ci krótko w tygodniu przez próg garazu przewija sie 20-30 osob.... a garaz utrzymujemy z tego co ktos z dobrej woli zaplaci.... a jak brakuje kasy to dokladam z wlasnej kieszeni i jakos tak ciagne to juz pare lat i nie narzekam, a jak jest zwyzka gotowki to narzedzia sie kupuje...
GrzegorzB - 2006-03-03, 22:06

Dla tych ktorym sie nie chce czytac:

Spotkania regionalne sa zwolnione z VAT-u
;)))))

TrabantRallyTeam / Wally - 2006-03-03, 22:50

zajeb...a akcja z tym gara¿em, popieram i podziwiam :)

ps. lewy, jak to jest? siedzisz ca³y czas w tym gara¿u? z czego ty ¿yjesz ch³opie :))))

Lewy81 - 2006-03-04, 09:08

W garazu siedze jak tylko mam czas, lecz i tak codziennie tam przynajmniej zagladam... naszczescie moj system pracy Mi na to pozwala..:P
monsz - 2006-03-04, 11:12

op³acanie takiego warsztatu ze sk³adek cz³onkowskich to jest bardzo dobra rzecz. jakby powsta³y takie warsztaty w polsce w najwiêkszych miastach, skladke mo¿na by w czê¶ci przeznaczyæ na taki cel. pomys³ dobry, poniewa¿ w niektórych warsztatach na trabantach siê nie znaj±. sama bym jako¶ wyskuba³a te 50 zeta, choæ ³atwe by nie by³o, ale mia³a bym pewno¶æ ¿e jak pojade to choæ mi kto¶ wyt³umaczy jak co¶ zrobiæ.
KamiL_ON - 2006-03-04, 11:40

"monsz" Ty chyba nie rozumiesz o co w tym chodzi....

Lewy poprostu ma "¦WIRA" (w pozytywnym tego s³owa znaczeniu) na punkcie TRABÓW.... Tak jak wiele innych osób... On poprostu siê nimi bawi i cieszy siê z tego co mo¿e stworzyæ... Tu nie chodzi o 50 czy 100 z³otych... Robi to co lubi i z tego czerpie rado¶æ ... To jest poprostu jego PASJ¡....

Gdy kto¶ potrzebuje pomocy, to poprostu pomaga....

I gwarantuje Tobie ¿e je¶li co¶ siê stanie na przyk³ad z Twoim Trabem w okolicach £odzi .... zadzwonisz do niego nawet o 2 w nocy... to podejmie reakcje w odpowiedniej formie....

Oby wiêcej takich osób...

GrzegorzB - 2006-03-04, 13:56

Jesli ktos o pieniadze pyta - "u Kamila" chyba nie jest taniej ;))
Do zobaczenia z KMT :-)


Nie wiedzialem ze nie spotkamy sie juz na zlotach z KMT...

Ale napewno bedzie mozna dalej spotkac sie w gronie milosnikow Trabanta!
Bo to nie o to chodzi zeby CARTOONTRABANT tworzyli ci, ktorzy zaplaca i tylko to - jesli ktos tak sadzi to jest w bledzie!

Kristoff - 2006-03-04, 14:40

Hmmm qrcze z tegoco tu widze to wypada mi sie zapisac jeno jako sympatyka....bo trab kiedys bedzie ale kiedy to chyba Opatrznosc nawet nie wie...
Pudzian - 2006-03-04, 17:20

ja posiadam juz trabanta 601 ale jest w remoncie mam taki zamiar sie zapisac ale zobaczymy jak to sie potczy..... pozdrawiam
monsz - 2006-03-04, 21:06

w innych miastach jak w ³odzi te¿ pewno by siê kto¶ taki znalaz³ i mo¿na by pomóc w organizowaniu i utrzymaniu takich warsztatów. pewno s± tacy ludzie jak w ³odzi tylko mo¿e im kasy braknie a czasu maj± sporo i chêci pewno te¿. nie wszystkie warsztaty które "robi±" trabanty na tym siê znaj±, wiem co¶ o tym bo ju¿ na jeden taki trafi³am.
Mateusz Weintritt - 2006-03-04, 21:12

W siemianowicach te¿ mamy swój gara¿ w którym naprawiamy trabiki i nie tylko :P
Jakim - 2006-03-05, 20:38

Gara¿ gara¿em, fajna rzecz, ale tu jest chyba inny temat :-)
Mam wielki szacun dla Prezesa za to co robi, ale stanowisko zobowi±zuje. Czy móg³by rozwiaæ wypisane w tym temacie w±tpliwo¶ci? Bo chcieliby¶my siê wpisaæ, ale nie znamy wszystkich szczeg³ów. Odpisywanie wszystkim na maile zajmie wieczno¶æ, a po to jest forum, aby wszystkim wszystko wyja¶niæ.
I jak wygl±da sprawa z parami Trabantowymi? Czy od twarzy nale¿y p³aciæ, czy od autka.
Pozdrówka :-)

Kuzyn - 2006-03-05, 23:52

Dajta chopu luz. Nie od razu konstytucje siê da napisaæ.....
xiêdzu - 2006-03-06, 09:45

dla wszystkich którzy chc± byæ sympatykami (oraz dla tych którzy pisz± bzdury nie wczytuj±c siê w tre¶æ)
w statucie jest napisane ¿e obowi±zkiem sympatyka jest wp³aciæ wpisowe a sk³adek nie p³aci
to samo powtórzone jest w regulaminie rekrutacji (dok³adnie zapis o wpisowym)
sympatyk ma ograniczone prawa i dlatego nie p³aci sk³adek, a wpisowe p³aci bo zostaje cz³onkiem klubu i z czego¶ trzeba mu zrobiæ choæby legitymacjê klubow± - przy czym wpisowe wynosi 25z³ a nie 50 jak kto¶ pisa³. Sympatykiem mo¿e byæ ka¿dy kto z nami sympatyzuje i to jest podstawowy cel stworzenia takiej "postaci" - nie musi mieæ trabanta, nie musi go nawet mieæ w planach byle go lubi³ i chcia³ siê z nami (klubem) identyfikowaæ. Ka¿dy sympatyk, a wiêc nawet ten, który nie posiada trabanta, po pó³rocznym okresie wstêpnym mo¿e siê staraæ (czyt. wnioskowaæ do zarz±du klubu na formularzu , który nied³ugo powstanie)o zaliczenie go w poczet cz³onków zwyczajnych - przyjmuj±c zarówno prawa jak i obowi±zki cz³onka zwyczajnego (a wiêc np. zap³aciæ sk³adki) i nie obowi±zuje tu kolejne wpisowe i kolejny okres próbny - zarz±d na najbli¿szym wzglêdem daty wp³yniêcia wniosku zebraniu podejmuje decyzjê i powiadamia sympatyka o zmianie statusu. tak wiêc nawt kto¶ nieposiadaj±cy trabanta mo¿e byæ pe³noprawnym cz³onkiem zwyczajnym klubu tylko ze wzglêdu na to ¿e w³a¶nie nie ma trabanta jego przyjêcie w poczet cz³onków zwyczajnych ma trochê inn± procedurê i ciut d³u¿ej trwa.
je¶li chodzi o tzw. "drugie po³ówki" to wnioski nasuwaj± siê same - je¿eli jest to osoba, która tylko toleruje hobby klubowicza to i kompletnie nie bêdzie jej zale¿a³o na jakimkolwiek statusie w klubie, je¿eli jest to osoba, która ma zamiar je¼dziæ na zloty, spotkania... ale nie ma ochoty anga¿owaæ siê ca³ym ¿yciem (wszak trabant to styl ¿ycia) mo¿e zostaæ sympatykiem, a je¿eli chce byæ klubowiczem "pe³n± gêb±" to mo¿e nim zostaæ wg procedury opisanej wy¿ej (zak³adaj±c ¿e nie posiada w³asnego trabanta)
i jeszcze jedno - moja ¿onka zostanie od razu cz³onkiem zwyczajnym choæ nie posiada zarejestrowanego na siebie trabanta - po prostu w rubrykê "Podstawa posiadania (w³asno¶æ lub inne)" formularza zg³oszeniowego wpisze - u¿ytkownik trabanta cz³onka klubu "xiêdza" (choæ faktycznie to trabik zwaitakt jest jej ale ja mam zni¿ki wiêc zarejestrowany jest na mnie)
proste? dla chc±cego nic trudnego tylko czytaæ i my¶leæ
czego wszystkim ¿yczê
postrofizga
tyle wyja¶nieñ

Iluminati - 2006-03-06, 14:38

pytanko o znak : logo CT jest zastrzezone i nie bylo absolutnie zadnych problemow wzgledem logo CN ?
GrzegorzB - 2006-03-06, 19:03

Klub zrzeszajacy, w tym przypadku stowarzyszenie, sympatykow Trabanta nie prowadzi dzialalnosci o charakterze takim samym lub podobnym do stacji telewizyjnej lub firmy dzialajacej na rynku medialnym.

Kwestia poslugiwania sie znakami nie wiaze sie z pozwalaniem, albo zabranianiem np. naklejania ich na samochodach, problem jest wtedy kiedy ktos uzywa czyjegos znaku dla wlasnych celow zarobkowych.

Pawel Ziemkowski - 2006-03-06, 19:19

Powiem co tym sadze : Otoz ja utozsamiam sie z tym klubem i chce byc klubowiczem.Wiec zaplacilem skladke i tyle jak ktos nie chce nie musi a na spoty/zloty moze przyjezdzac.Prosta sprawa i ja ciesze sie w sumie ze bedziemy (mam nadzieje ze mnie przyjma ;) dzialac calkowicie legalnie.Pozdrawiam
GrzegorzB - 2006-03-06, 19:35

Ja tez wplacilem na klubowe konto, a wczesniej wyslalem Prezesowi wype³nione formularze zgloszeniowe!
ali - 2006-03-07, 07:49

A mo¿e jakie¶ zni¿ki dla studentów? :-)
Arek CB SQ5HAW GTI - 2006-03-07, 08:28

To jest znizka!, zapisz sie do innego klubu zobzcz jakie tam sa ceny,te koszty sa max. niskie, wszyscy mysla o sobie a o utrzymaniu klubu??!, nikt z wlasnej kieszeni nie bedzie dofinansowywal.
Zobzczcie kluby takie jak VW-golf,garbus,corrado,scirocco ile tam wynosi skladka roczna...........,pewnie powiecie ze nie ma co porownywac, ale podatki sa jedne oraz oplaty pañstwowe. Wiec troszke nie rozumiem pewnych ludzi.
aaaa zanim cos napiszecie przeczytajcie regulamin.
pozdrawiam

Wojtek K - 2006-03-07, 11:41

jeszcze male pytanko:
z regulamiu wynika (a mo¿e siê myle?), i¿ ka¿dy przyszly czlonek (klubu) lub sympatyk winien przej¶æ okres próbny.
Mój "okres próbny" trwa ju¿ chyba ciut ponad 5 latek, w ci±gu których "troszkê" zlotów i imprez ju¿ zaliczylem (zaintetesowanych dokladn± ilo¶ci± odsylam do archiwym na szybach mojego samochodu). I co? Nie wystarczy? Troszkê mi bêdzie lyso gdy zostanê postawiony (wraz z calym mnóstwem "starej gwardii") przed sytyacj± w której kto¶ stwierdzi ¿e siê nadajê lub nie... A co jak nie???
Je¿eli nie pojawiê siê na wszystkich zlotach???
Je¿eli zostanie dowiedzione ¿e móglbym siê bardziej udzielaæ??? Co wtedy?

Grzegorz B.(bolek)Katowic - 2006-03-07, 12:33

Wojtek nie obawiaj siê,na pewno zostaniesz przyjêty je¶li tylko z³ozysz formularz.
A na wszystkich zlotach nikt nikomu nie kaze byæ!
Pozdrawiam :)
PS. co do par to nasunê³a mi siê taka my¶l: Jak idziecie gdzie¶ razem gdzie siê p³aci za wstêp to tez sie licytujecie,ze jeste¶cie par±,ze chcecie wej¶æ na jeden bilet?Ludzie pomy¶lcie trochê.Je¶li oboje chcecie byæ pe³noprawnymi cz³onkami to chyba wszystko jest jasne ,a je¶li druga po³owka je¿dzi BO no to moze zostaæ sympatykiem...ale o tym ju¿ Xiêdzu pisa³
Dziêkuje wszystkim zaangazowanym w rejestracje Klubu

klakson - 2006-03-07, 13:11

uwielbiam to forum, ze skrajnosci w skrajnosc

ludziska w innych klubach (zarejestrowanych!!!)jest ponad 100% drozej i tez wiecej nie daja.

Mateusz Weintritt - 2006-03-07, 16:00

Ja mam jeszcze jedno i to ostatnie pytanko
Jak liczycie okres wp³acania sk³adek to rok jest liczony jak rok kalendarzowy czy okres od wpacania skladki do wp³acenia sk³adki

GrzegorzB - 2006-03-07, 16:31

Z glownej strony klubowej:

"wp³aca po 5 z³ za ka¿dy miesi±c do koñca roku kalendarzowego (aby wyrównac wszystkim cz³onkom okres przynale¿no¶ci).
Od nowego roku kalendarzowego sk³adka wynosi 50 z³ za ca³y rok od 1 stycznia do 31 grudnia."

Syl - 2006-03-07, 16:52

Jak was nie staæ 50 zl na sk³adke roczna to raczej was nie staæ na auto...
OTÓ¯ TO

Kwestia okresu próbnego równie¿ mnie interesuje. I zastanawiam siê nad paroma innymi szzegó³ami... I nie wiem jak interpretowaæ to i tamto...

I wiecie co?

Chyba zaryzykujê i wy¶lê formularz zg³oszeniowy i po prostu sprawdzê...

Pozdrawiam!

qba_601 - 2006-03-08, 23:44

"A mo¿e jakie¶ zni¿ki dla studentów? :-) "

stary a pomy¶la³e¶ jaka bêdzie wojna gdy dzienni dostana wieczorowi nie ??
a zaoczni ?? emeryci ?? renci¶ci ?? matki z dzieæmi ?? s±siedzi z naprzeciwka ?? pracownicy umys³owi ?? fizyczni?? pracownicy M¯¡ ?? MTP ?? ¶mieciarze ?? pielêgniarki ?? górnicy ?? górale?? rolnicy ??...........

a jak nadal nie rozumiecie co po niektórzy to zrobimy tak ze oplata obowi±zkowa 100 pln.
i zni¿ka dla wszystkich 50% ......

i 50 pln jest i ludzi zadowoleni bo "zni¿kê" maja hê

mo¿e tak zaczniemy robiæ ??

1% za 10 lat nale¿enia do klubu ??

czy w tej zabawie chodzi naprawdê o to by jak na bazarze "urwaæ ile siê da" czy na prawdê nikt nie jest w stanie zap³aciæ 50 pln ??
czy jak podje¿d¿acie na CPN tez siê targujecie i narzekacie ze drogo ???

ali - 2006-03-09, 00:12

owszem za ka¿dym razem na stacji narzekam ¿e drogo i mówie za 20z³ a jak mu sie przeleje to on za to p³aci a nie ja !! i nie jest tak ¿e jak sie ma auto to staæ 50z³ zap³aciæ bo ja na autko i op³aty pracowa³em ca³e wakacje a teraz ka¿dy grosz odk³adam bo zawsze jest co¶ do naprawienia !!! Ka¿dy grosz sie liczy !!! a tego posta zni¿k± co napisa³em to nie wiem czy szanowny qba_601 zauwa¿y³ ale by³o ":-)" na koñcu wypowiedzi czyli nawet ¶rednio inteligentny cz³owiek by zrozumia³ ¿e wyra¿enie by³o ¿artem... ale naj³atwiej poprostu zmieszaæ z b³otem !!!
gajos - 2006-03-09, 10:21

nie przejmuj sie - tutaj wiecznie ktos kogos musi mieszac z blotem..taki narod ;-)

Najlepiej bedzie jak wszyscy, ktorzy maja jakies watpliowsci wobec oplaty czlonkowoskiej przyjma do wiadomosci, ze jest taka jaka jest i nic sie w tym temacie nie zmieni, a pozatym klub to powazna sprawa wi ec prosze z niego nie zartowac :-)

GrzegorzB - 2006-03-09, 18:01

ale naj³atwiej poprostu zmieszaæ z b³otem !!!

Ej, delikatessen! ;))

Nie przeginajcie z zalami, jakie to mieszanie z blotem?
Bez przesady!

Ile placicie srednio za internet miesiecznie? Zlotowke netto plus wat???

qba_601 - 2006-03-09, 21:03

ali jesli mialo by byc to do ciebie to uwierz mi ze napewno bylo by tam twe miano...

cytat byl z ostantniej wypowiedzi ... ale na dobra sprawe z co drugiej moglby byc ... leniwcem jestem wkleilem ostatnia

jesli sie czujesz urazony .... przyko mi

wracajac do kwesti narzekan......... sadzicie ze na stacji cos zmienicie swoim narzekaniem ???? przeciez gosc tam tylko leje .... i nie tylko wache ...

pomyslcie zanim zaczniecie nazekac ...

pozdrawiam i zycze wiele wiele wiele pogody ducha to po pierwsze a po drugie narzekaczom ........ zeby mieli takich narzekaczy jako interesantow..... moze przemysla narzekactwo

Wojtek K - 2006-03-10, 13:26

Gadanie gadaniem a wniosek ju¿ wype³ni³em.Moje pocz±tkowe w±tpliwo¶ci zosta³y ju¿ rozwiane.

Tylko w ramach wszechobecnych oszczêdno¶ci powinienem go dorêczyæ pod wskazany adres OSOBI¦CIE - no bo znaczek na list te¿ kosztuje...

:-)

Daniel "Muffi - 2006-03-10, 16:55

Nooo Krakowiacy moga wrzuciæ do Wis³y w butelce. Prezes wy³owi sobie. Jaka oszczêdno¶æ na poczcie, a butelka bez wymiany te¿ zejdzie ze stanu i op³ata za wywóz nieczysto¶ci bêdzie znacznie mniejsza ;)
Wojtek K - 2006-03-10, 17:39

otó¿ to :-)

Ale ostatecznie przebola³em dwa z³ote i poszed³em na pocztê.
I nawet priorytetem pos³a³em...
No i wg listy bêdziemy w do¶æ w±skim, aczkolwiek elitarnym gronie. Ciekawe jak d³ugo? :-)

Pasjonat - 2006-03-10, 19:06

Ja w Tarnobrzegu wy³apie i dozuce swoje podanko , ze tez wcze¶niej na to nie wpad³em . Tylko czy mnie przyjm± do tego klubu. No nic zobaczymy .
Wojtek K - 2006-03-14, 18:53

Wp³ata ju¿ chyba dochodzi...
Buder79 - 2006-03-14, 20:36

chodzi wam widze wszystkim o to czy byc czy nie byc ja chce jezdzic i nie byc mozna byc indywidualist± i mysle ze nikt mi nie zabroni a czy kogos stac czy nie czy chce i tak dalej to sami sobie odpowiedzcie czy ma was i mnie to laczyc czy dzielic narka
Sikor - 2006-03-16, 22:42

Tak czytam te wsie dokumenta i mam coraz wiêkszy mêtlik w g³owie. Móg³by kto¶ napisaæ mi po krótce, co ja bêdê mia³ z tego, ¿e zostane sympatykiem waszego klubu?
Pawel Ziemkowski - 2006-03-17, 14:30

OJJJ Sikor!! jak to co bedziesz sie sympatyzowal z klubem tak jak robiles to do tej pory:)) w sumie 25 zeta to nie tak duzo no plus jakies grosze........ zrobisz jak zechcesz ja polecam szkoda by bylo jak bys przestal juz wpadac :/ PozDDRowki dla Ciebie
Bartosz "Go³±b&a - 2006-03-21, 23:00

A ja tam zrobie swój zlot nawet jakby na nim by³o 20 Trabów tak jak pisa³ Kamil_ON:)A sk³adka?Raczej zap³acê...PozDDRo.
Syl - 2006-03-22, 20:33

Sikor. Zapewne odniesione korzy¶ci bêd± ekhem nie bardzo wymierne. Mozesz stwierdzic zatem, ¿e
1. masz obecnie w doopie CT i jego ca³± legalizacjê i Trabanciarzy i przestajesz przyje¿dzaæ na spoty, zloty etc.
2. masz obecnie w doopie CT i jego ca³± legalizacjê, ale Trabanciarzy lubisz nadal i Traby te¿, wiêc walisz formalizm i zjawiasz siê na spotach i zlotach tak jak do tej pory
3. stwierdzasz, ¿e koszt 25PLN rocznie jest zaniedbywalny wiêc zostajesz sympatykiem tak dla picu wzglêdnie z innych pobudek.

Sikor - 2006-03-22, 21:08

Poleg³em :D
Syl jak zywkle potrafisz wsio ¶wietnie podsumowaæ. Czekam jeszcze na odpowied¼ Xiedza, ale dla szpanu przychylam sie do bramki nr 3 :D

GrzegorzB - 2006-03-23, 11:45

Idz na calosc, idz na calosc ;))
xiêdzu - 2006-03-23, 13:11

je¶li chodzi o odpowied¼ to napiszê co w niej bêdzie bo na razie brak mi czasu ¿eby si±¶æ i pisaæ wiêcej :(
ju¿ nied³ugo w sposób jak najbardziej "ludzko-zrozumia³y" opiszê wszystkie prawa, obowi±zki i profity w klubie i wszystko mam nadziejê bêdzie jasne... zw³aszcza to czy warto czy nie (choæ dla wielu nie ma to znaczenia bo ci co chc± to dla samej idei siê w ten czy inny sposób z nami zwi±¿± a ci co nie chc± to choæby dostali od klubu trabancika gratis to stwierdz± dlaczego limousine a nie universal :) )
postrofizga

Nikita - 2006-03-23, 16:07

jakby jednak przypadkiem to ja nie bede narzekal dlaczego limusine a nie uniwersal bo strasznie ciezko mi ida poszukiwania traba bo w moich okolicach nie ma ich za wiele wiec jakby ktos mi dal to bym sie nie pogniewal :D:D
Eagle - 2006-04-08, 12:06

nie chcia³em pisaæ nowego posta,wiec podczepiam to pod ten temat.skoro znak CT jest wlasnoscia klubu to czemu ktos sobie nim handluje? i to za jaka kase... http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=97072266
GrzegorzB - 2006-04-08, 19:51

Jesli gosc sam nie zdejmie, to Allegro zdejmie - sprawa zgloszona do serwisu Allegro.
GrzegorzB - 2006-04-08, 22:29

Nawet znak (R) dal! :-)
Eagle - 2006-04-09, 07:28

i napisz "klub"...
Nikita - 2006-04-09, 09:31

a wlasnie jezeli znac CT jest zastrzezony to (R) powinn byc czy sie myle????
GrzegorzB - 2006-04-09, 22:13

Poprosilem wystawiajacego o zdjecie aukcji - i ja zakonczyl.
Milo z jego strony.

Yankes - 2006-04-10, 13:35

tamten zdj±³ aukcje to dzi¶ siê nowy pojawi³:
http://www.allegro.pl/ite...abant_nowa.html

GrzegorzB - 2006-04-10, 16:39

Poprzednik byl wytworca naklejek, ten sprzedaje odgrzebana "oryginalna" klubowa naklejke, ktorej wlascicielem mozna bylo zostac za 5zl...

Jesli ktos chce to moze przekazac licytujacym ze takie nalepki to za 5 zl sie na zlotach kupowalo ;)

Obie¿y¶wiat - 2006-04-11, 08:17

widzê ¿e na dzieñ dzisiejszy dzia³alnosc CT ogranicza siê do monitorowania allegro :)
Nikita - 2006-04-11, 09:39

no trzeba tez pilnowac zey ktos z poza klubu nie mial znakow zastrzezonych dal naszego klubu
ROSO - 2007-05-23, 13:46

....???
....???
....???

ROSO - 2007-05-23, 14:20

no to jestesmy pod koniec maja 2007 roku, 25 czlonkow klubu, ktorzy pozostali uczciwie w szeregach klubu.

No a gdzie reszta??? - ta reszta co sie tak awanturowala.

Szacunek dla zarzadu CT.

Tomek! skladka klubu 205GTi/CTi =200€/rok
chlopaki sobie nie radza z urzymaniem klubu.
Dla porownania 200€ to dobrej klasy radio samochodowe CD/MP3/WMA z wbudowanym dyskiem twardym.
50zl=2x Menu BIGMAC z dziewczyna... lub 2 bilety do kina...

Pozdrawiam,
ROSO

arek_353 - 2007-05-23, 20:46

mieszkamy w Polscy , bynajmiej my :P
takie realia, u nas panuje zasada
"nie pytaj co ty mo¿esz zrobiæ dla klubu a co klub dla ciebie :) "
a powinno byæ raczej odwrotnie
bez komentarza

pelu-p - 2007-05-23, 23:47

panowie jestem za, tylko po(lub na) wakcjach wplace kasiore, bo powiem szczerze,ze nie mam:(

ale obiecuje byc swiadimy tego co pisze
pozdrawiam

timonxxx - 2007-08-23, 10:17

...wg mnie pomys³ nie jest z³y, chociarz dlaczego osoba zadaj±ca pytanie "lepszy maluch czy trabi" nie mo¿e zap³aciæ tych 50 z³ i dalej pisaæ g³upoty. G³upi temat zawsze mo¿na usun±æ. Jako¶ pytanie o spotkaniu z forum www.trabiwarsaw.p2a.pl zosta³ usuniêty bardzo szybko, tylko dlatego ¿e chcieli siê spotkaæ. Je¶li w jedn± dobê zosta³ usuniêty to my¶lê ¿e g³upoty z forum mog± byæ równie szybko usuwane.

2ga opcja to zak³adam ¿e jest nowa osoba która kupi³a trabanta w³a¶nie i w±tpiê ¿eby odrazu p³aci³a te 50z³ nie wiedz±c nawet czego mo¿e siê dowiedzieæ.

3cie to to, ¿e wiele osób ma tu bezsensowne argumenty, ¿e nie staæ ich na 50z³/rok. To jest nieca³a po³owa baku do trabanta. Oczywi¶cie mimo wszystko nie jestem za tym ¿eby p³aciæ, ale stwierdzam fakt ¿e jest to ma³a op³ata.

4te to bardzo niepodoba³o mi siê zachowanie forum CT z postem www.trabiwarsaw.p2a.pl Sam jade na spotkanie które w t± sobotê 25,08,2007 odbêdzie sie na bemowie, bo dlaczego nie zapoznaæ kogo¶ nowego. £±czy nas to samo zainteresowanie, a na tym forum odrazu zostali obrzuceni b³otem.

5te to nie zdziwie sie jak zaraz ten post zostanie usuniêty i to pewnie dlatego ¿e nie popieram forum CT tylko jestem za trabiwarsaw.

...zamiast op³at to wiele sta³ych bywalców na tym forum popracowa³o by raczej nie nad zarobieniem tych 50z³ ale nad swoim ego i podej¶ciem do innych...

timonxxx - 2007-08-23, 10:19

...mo¿e temat stary, ale ci±gle widnieje...
Jakub O - 2007-08-23, 18:00

zgadzam sie w pe³ni z timonxxx . Jesli ktos nie jest z wami to nie odrazu musi byæ przeciwko wam. Chyba mozna wspolnie dzieliæ nasz± pasje bez zadnych rygorystycznych zasad.

pzDDRo:)

Gawe³ - 2007-08-23, 21:30

Nie wiem czy dalej jest sprawa aktualna, bo nie zap³aci³em a jestem na forum, ale wydaje mi siê dziwne aby ... za bardzo nie wiem co jest meritum. Przeczyta³em wszystko w dziale 'Lista' i dalej nie rozumiem sensu okre¶lania (poprzez 'rejstracje', 'sk³adki', nakazy, obowi±zki... za³o¿ycie zwi±zek zawodowy ? Ka¿ecie podpisaæ weksle ?), nadawania jakiego¶ oficjlanego, ustawowego tonu tego czym jest i mia³by byæ CT.

Zawsze my¶la³em, ¿e tu bardziej chodzi o fakt wymiany do¶wiadczeñ, jakie¶ - choæby na odleg³o¶æ - pomocy, przy spotkaniu piwo i kie³baski. Ogólnie - dzielenia z lud¼mi tej samej pasji. SEDNO. Po co robiæ co¶ oficjalnego, jako¶ dziwnie sztucznego... to jest klub Trabanciarzy. Przerost ambicji nad tre¶ci± ? My (tzn. Wy, ja nie zap³aci³em, tj. nie jestem towarzyski) nie idziemy na Wiejsk±...

Gadanie o tym czy 50 z³. to du¿o czy ma³o jest bezsensu. Po pierwsze, g. kogo¶ to obchodzi ile dla drugiego to 50 z³ jest, a po drugie - je¶li bior±c pod uwag± rzeczywiste, 'ustawowe' profity - to chyba rzeczywi¶cie lepiej zalaæ do po³owy Pysia.

Chodzi o zasadê nie o sumê - dlaczego mia³by zap³aciæ ?

Mój Trab je¼dzi³ na Zloty CT z by³ym w³a¶cicielem. Ma parê naklejek. Ja te¿ chce je¼dziæ. Je¶li to jest jaki¶ problem to proszê napisaæ tu czy na PW - zerwê naklejki, a na Zlot przyjadê i tak; zaparkuje 10 metrów z boku i siê nie odezwê. Mam nadzieje, ¿e doczekam siê procesu o prawa autorskie, jako 'przylepa' :)

Jestem trochê zdziwiony tym tematem; Nie zap³acê to nie mogê przyjechaæ na zlot ? Nie mam forum internetowego ? Co dalej ? Nie bêdê móg³ wyje¿d¿aæ Trabem bo nie bêdzie okej ?

Dro¿d¿u - 2007-08-26, 21:51UWAGA!!!

KLUB U¯YTKOWNIKÓW I SYMPATYKÓW TRABANTA "CARTOON TRABANT KLUB POLSKA" zosta³ zarejestrowany jako stowarzyszenie.


--------------------------------------------------------------------------------

W zwi±zku z powy¿szym od dnia 01.03.2006 roku zaczynamy nabór do Cartoon Trabant Klubu.

wiec wed³ug mnie od tej daty (ko³o 1.03.06) powinien obowi±zywaæ Wasz Elitarny regulamin

lecz tak nie jest :)
nie chce negowac waszych regulaminów i instrukcji lecz je¿eli juz powsta³y zacznijcie je egzekwowac:)

nie wiem dlaczego ja i wielu innych zwyk³ych posiadaczy traba dalej moze sie udzielac na forum i przegladac ca³a galerie

powiedzia³o sie A to trzeba powiedziec B :)

powodzenia

zobaczymy co z tego wyjdzie :)

GrzegorzB - 2007-08-27, 06:45

legalista ;)
TrabiWarsaw - 2007-08-28, 09:38

zgadzam siê z wypowiedzi± "Dro¿d¿u". B±d¼cie konsekwentni w tym co ustalacie. Zobaczymy jak dlugo forum siê utrzyma
PozDDr

GrzegorzB - 2007-08-28, 11:07

Na razie utrzymuje siê dziêki wp³atom kilkudziesiêciu osób.

Wszyscy inni maj± darmochê ;)
(ale jak widaæ nie wszystkim siê to podoba, ciê¿ko sprostaæ oczekiwaniom...)

arek_353 - 2007-08-28, 20:29

CT to prawie jak ERA :)
TrabiWarsaw - 2007-08-29, 08:57

PRAWIE robi wielk± ró¿nicê:)
KamiL_ON - 2007-08-31, 14:05

Podpis mówi sam za siebie


""
On w garazu a ja w Irlandii
""


Niech siê ch³opak polansuje po Belfa¶cie.... :P

Pudzian - 2007-09-23, 23:10

ERA - Z NAMI MOZESZ WIECEJ!!!
wnuq - 2009-02-04, 23:29

uwaga mamy rok 2009 pewnie nie muszê przypominaæ o sk³adkach,ale sam dopiero siê jorgn±³em :-0wp³acajmy...
btw mozna na KRS oddaæ 1 % :D

pinokio999 - 2009-02-05, 10:48

Takie rzeczy tylko w ERZE xD
emi - 2009-03-18, 21:42

o w³a¶nie mi te¿ siê przypomnia³o.
a mogê z nowym miesiacem kalendarzowym? bo ju¿ wykorzysta³am darmowe kody :) ¿artujê , zaraz wp³acam, dzieki za przypomienie!

a w ogóle, w³a¶nie chodze po "polskajazda.pl" - co musimy zrobiæ, ¿eby siê poprowmowaæ na PJ jako klub? Du¿o Trabów tam jest! Kto mo¿e wys³aæ zgószenie! panie prezsie ! popromujmy sie tam! :D

Wiktor/ EL Wiktorro - 2009-03-19, 23:14

Takie co¶ jak na polskiej je¼dzie powinno byæ na CT
emi - 2009-03-19, 23:50

ju¿ jest nasza wizytówka PJ! na samm dole jeste¶my, dalej trole internetowe zapisywaæ siê :)
ja ju¿ siê zapisa³am :) teraz adminisrator serwisu zewryfikuje moje cz³onkowstwo. mog³am mu moj± legitymacjê wys³aæ :P

Lary601 - 2009-07-30, 08:35

Co¶ ma³o osób op³aca te sk³adki. Mo¿e jednak co¶ trzeba zej¶æ z ceny. My¶lê ze tym sposobem klub mia³ by wiêcej kaski bo wiêcej osób by siê zapisa³o.
Bo w Sumie 75z³ na dzieñ dobry troszkê straszy. A w sumie nie wiele oferujecie w zamian za to. Radzi³ bym przemy¶leæ to na spokojnie bo z tego co widzê wile osób wypiê³o siê na wasz± inicjatywê.

pieszczoh - 2009-10-02, 13:35

Wszystko da siê zrozumieæ ze forum to nie perpetum mobile i samo z siebie nie bedzie mialo racji bytu bez was wszystkich ale dla przyk³adu dam np swoja sytuacje i napewno nie ja jeden takow± mam:

Jestem z Lubina ko³o Wroc³awia mam 19 lat i jestem w klasie maturalnej a trabanta swojego zrobi³em metod± prób i b³êdów a od Krakowa dzieli mnie oko³o 350 km... Do pracy nie chodzê uczyæ siê trzeba a trampek robi mi wiele niespodzianek, a to klin na pia¶cie zerwa³o (ko³o spad³o) a to ¶ruba na wahaczu pozwoli³a siê odkrêciæ a to problem z ga¼nikiem a to jeszcze kolizja... Powiedzmy ze wp³acam na rok bo chce przynale¿eæ do klubu ale na zlot ju¿ nie przyjadê poznaæ was bo mnie nie staæ na wlanie takiej ilo¶ci paliwa... I powiedzmy ze siada mi silnik... Klub nie op³acony blokuje mi dostêp do forum... ¯eby poradziæ siê lub poczytaæ na ten temat... I co siê dzieje? trabant pod wiatê i przesiadam siê w starego poloneza który wypala mi 12 l ropy na 100... Trabant umar³...

arek_353 - 2009-10-02, 18:42

straszny z ciebie pesymista
pieszczoh - 2009-10-03, 12:55

po prostu stwierdzam fakt ;p wszystko czego przyuczylem sie o blacharce czy mechanice w stopniu podstawowym to wszystko to odbylo sie na trampku a b³edów pope³ni³em wiele a z czasem one wychodza ;)
GrzegorzB - 2009-10-03, 14:28

jutro nie-wirtualne forum po zakoñczeniu Trabi-EXPO VII!
Kuba Depa - 2010-10-27, 13:32

mam pytanie smutne ale prawdziwe: Czy klub CT wogóle istnieje? Bylem na nie- wirtualnym forum po zakoñczeniu Trabi- Expo 2009, by³o du¿o planów, pomys³ów i na tym siê skoñczy³o, nie zmieni³o sie NIC! Strona internetowa jest klimatyczna, ma swój urok, ale jest maksymaknie nieaktualna wystarczy wej¶æ w zak³adkê galeria i zobaczyæ zdjêcia ze zlotów i spotkañ które pochodz± z przed paru lat a mistrzostwem ¶wiata jest ju¿ zak³adka "NASZE WOZY", któroch przynajmniej po³owy ju¿ nie ma, ¿e o zak³adce "PLANY" ju¿ nie wspomnê;)
Pytanie nr 2: Jakie profity mam z tego, ¿e zap³ace sk³adke? (oprócz zni¿ki 10 z³ na 2 zlotach) nie chodzi mi o to 50 z³ bo wydaje mi siê ¿e jest to kwota jaknajbardziej ok, nie za niska i nie za wysoka;), ale trzeba pomy¶leæ jeszcze nad czym¶ innym, bo za rok, dwa zostanie tylko samo forum a zlotów ju¿ nie bêdzie, bed± tylko spotkania, na które przyjedzie z 10 trabantów i parê dupowozów, sta³ej ekipy, ju¿ teraz tak bywa na niektórych zlotach;(
Tym postem nie chcê rospêtaæ jakiej¶ wojny i podzia³u w¶ród spo³eczeñstwa CT, ale uwa¿am ¿e jest to dobry czas na poruszenie tego tematu by na wiosnê ruszyæ ze zlotami, na które przyje¿d¿a³o by du¿o trabantów, zastanówmy siê jak zachêciæ nowych trabanciarzy to cz³±kostwa u klubie etc.
Pozdrawiam

Dymatorek - 2010-10-27, 15:37

Kuba :D mistrzostwem ¶wiata jest "cz³±kostwo" rozbawi³e¶ mnie ;) a tak nawiasem, moim zdaniem zloty powinny byæ organizowane w centrum polski (geograficznie, nie mówiê o stolicy) gdzie ka¿dy ma podobn± liczbê kilometrów do miejsca, my¶lê ¿e czê¶æ trabanciarzy zniechêcona jest tras± jak± maj± do pokonania, 800 czy 1000 km to wcale nie tak ma³o, dla mnie 200 to ju¿ jest sporo, pozdrawiamy pomorskie, Ci to maj± przesrane, musz± przejechaæ ca³± polskê ¿eby pobawiæ siê 2 dni... My¶lê ¿e to jest problemem.
J.J. - 2010-10-27, 16:45

my¶lê, ¿e to nie jet problem.
Kalisz / eutyfronik - 2010-10-27, 17:19

te¿ my¶lê, ¿e to nie jest problem.

Problemem natomiast jest kluba sam w sobie. Archaiczna szata mo¿e byæ zalet±, ale archaiczna zawarto¶æ to ju¿ lipa. Sk³adka 50z³ musi jednak byæ za wysoka skoro p³ac± j± przewa¿nie cierpliwi ze starej ekipy.
Mo¿e jednak sk³adka 20z³ rocznie daj±ca dostêp do forum by siê sprawdzi³a? Wp³ywy by wzros³y na tyle by op³aciæ i serwer i admina...

Kumpelek - 2010-10-27, 18:51

auta klubowe czy co¶.. mo¿na by pozmieniaæ, od¶wie¿yæ, nadaæ ¿ycia... ja uwa¿am ¿e CT to ju¿ podupada i nie zdziwi mnie to.. jak za dwa, trzy lata to forum to bêdzie odwiedzane przez Kuzyna, Magika i paru innych.. bo reszta narobi dzieci i zapomni o Trabancie.
Kalisz / eutyfronik - 2010-10-27, 19:41

bez przesady, wielu z nas "narobi³o dzieci" a na zloty je¼dzi. Poza tym wolê trabanciarzy dzieciatych ni¿ ze s³omian± zajawk±.
Dymatorek - 2010-10-28, 07:33

Dla mnie jest problem pojechaæ 500 km luksusowym dupowozem nad morze siê poopalaæ, to co ma powiedzieæ kto¶ z poza grona, kto odwiedza forum i siê nie udziela, my go nie widzimy, on siê nie przedstawia wchodzi w dzia³ "Zlotowo- Towarzyski" Patrzy a tam zlot np w bieszczadach. I co pierwsze do g³owy przychodzi? "Kur*a za daleko" :D No i takich klientów napewno jest wiêcej ;)
machoony - 2010-10-28, 07:40

wiecej jest takich co sie tutaj nie udzielaja a na zloty jezdza. nawet 500km
Kalisz / eutyfronik - 2010-10-28, 08:27

okej Dymatorek, specjalnie dla Ciebie zrobimy zlot w Legnicy albo G³ogowie czy za daleko dla Ciebie? ;-) Czy mo¿e jeszcze mamy siê dla Ciebie z³o¿yæ na wachê? Tak na serio nie rozumiem Twojego toku rozumowania. O co Ci chodzi z tymi zlotami w centrum geograficznym kraju? ¿eby ka¿dy zawsze mia³ jednakowo daleko lub jednakowo blisko? Be³chatów by³ takim miejscem za którym (jak wielu) têskniê :-)

Machoony napisa³ oczywist± oczywisto¶æ i prawdziw± prawdê - regularnie na zloty je¼dzi wielu ludzi, którzy o ile siê udzielaj± na forum to sporadycznie a odleg³o¶æ dla nich nie jest problemem. S³ysza³e¶ kiedy¶ by Jêdrek narzeka³ ¿e z Gdyni do Pragi, braci Wêgrów czy na Silesiê musi ca³± Polskê przejechaæ?

Uwierz, ¿e nabijacze postów na zloty nie je¿d¿±. Zreszt± temat ZLOTÓW jest tematem odrêbnym od klubu CT, nie offtopujmy.

PEACE !

kuzyn353 - 2010-10-28, 09:20

Prawda jest taka ¿e osoby które mog± co¶ zmieniæ nie maj± zapa³u jak kiedy¶, chêci, rzadko odwiedzaj± zloty, nie chce im siê lub siê wypalili. ¯yj± marzeniami oderwanymi od rzeczywisto¶ci. Zapomnieli ¿e klub to wszyscy jego cz³onkowie.
Przykleili siê do stanowisk zarz±du i s±dz± ¿e tam z przyzwyczajenia. Byæ mo¿e nadszed³ ju¿ czas rozliczenia ich dzia³alno¶ci.
Moi szanowni koledzy i przyjaciele. Znamy siê pó³ ¿ycia:
Prezesie - Ust±p. Nie ma Ciê ju¿ w Trabantowym ¿yciu. ¯yjesz wspomnieniami. Nie potrafisz podj±æ ³atwych decyzji.
GrzegorzB - ¦wietnie zajmujesz siê forum. Jeste¶ cz³owiekiem trze¼wo my¶l±cym, zdystansowanym i przewa¿nie masz racjê. Niestety nie masz ju¿ czasu. Ust±p.
Fritz - ¦wietnie radzisz sobie z finansami klubu. Nie ma do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci. Ale nie widzia³em Ciê na zlocie od 2006r. Prawda ¿e nie odwiedzam wszystkich zlotów. Czy jako cz³onek zarz±du dzia³asz tylko jako skarbnik?
KlaksonPrzyjacielu. Brakuje ci zdecydowania i na pewno konsekwencji w pracy w komisji rewizyjnej. Zauwa¿y³em ¿e "ju¿ Ci siê nie chce"
XiêdzuJW + nie chcia³o Ci siê nawet wywiesiæ baneru CT na Twoim zlocie. Zlot mi nie przypad³ do gustu ale o tym mo¿emy porozmawiaæ w innym temacie. Od lat nie je¼dzisz na zloty.
CiotkaLilkaPe³en szacunek z mojej strony za to ¿e potrafi³a¶ zrezygnowaæ z cz³onkostwa w komisji rewizyjnej.

Napiszê tutaj bo jeszcze nikt nie poruszy³ tematu a plany powsta³y ju¿ miesi±c temu:
Planowany jest zjazd i forum klubu. Termin 11-12 grudzieñ 2010. Okolice Be³chatowa. Proszê sobie zarezerwowaæ wolne i przyjechaæ rozmawiaæ o konkretach, koniecznych zmianach i przysz³o¶ci klubu
To nie ja powinienem og³aszaæ. Minus dla wy¿ej wymienionych...

kuzyn353 - 2010-10-28, 09:25

Zjazd wy³±cznie dla cz³onków klubu! Wszyscy klubowicze zostan± niebawem poinformowani mailowo.
Kalisz / eutyfronik - 2010-10-28, 09:35

To chyba zap³acê ponownie sk³adkê tylko po to, by pojechaæ na forum klubu. P³aci³em tyle lat i nigdy siê tego nie doczeka³em, pomimo ¿e zagwarantowane to mia³em w Statucie Klubu...
kuzyn353 - 2010-10-28, 09:47

Eutyfronik, tak trzymaj!
Galant - YuLaS - 2010-10-28, 11:07

wlot na zebranie za okazaniem wa¿nej (op³aconej) legitymacji CT - trzymajmy standardy
cizik - 2010-10-28, 12:52

Witam
Chcia³bym mieæ taki problem ¿e mam a¿ 500 km na zlot.
Po pierwsze zloty w Polsce maj± swój klimat.
Po drugie - zawsze co¶ siê dzieje .
Po trzecie - minimum dwa dni.
Po czwarte - super ludzie.
A co ja mam powiedzieæ gdzie tutaj zloty s± na parê godzin ,nie ma co robiæ, odleg³o¶ci du¿e ,zero organizacji poprostu koszmar.
Ale staram siê chocia¿ raz w roku przyjechaæ do Polski lub do Czech i nie narzekam ¿e mam w jedna stronê 2000 km i jadê sam.
Starajcie siê doceniæ co macie a czego nie widzicie

gonzo - 2010-10-28, 13:18

BUNT?????;))))
James - 2010-10-28, 13:57

Do klubu mia³em wst±piæ rok temu, przekalkulowa³em sobie jednak wszystko na ch³odno i zada³em sobie pytanie, po co mi to? Wysz³o mi, ¿e dla posiadania legitymacji:P I nie chodzi mi o zap³atê tych 50z³, tylko o to, ¿e klub CT, to reanimowanie trupa... W³adze s± wirtualne, nie ma nikogo, z szacunkiem dla wszystkich, bo znamy siê nie od dzi¶:(
Po drugie, na zloty je¿d¿ê od dawna (2003 lub 2004, ju¿ nawet nie pamiêtam), nigdy nie narzeka³em, ¿e daleko, ¿e co¶... Trabant siê robi to jecha³em dupowozem, poci±giem, PKS albo do³±cza³em siê do kogo¶ i tym sposobem tylko w tym roku by³em choæby na Wêgrzech, na S³owacji, czy w Pradze + kilka innych zlotów. Mam wyjebongo na odleg³o¶æ, bo po prostu chcê tam byæ i spotkaæ te wszystkie znajome gêby:)
A dzisiaj to ju¿ spotykam tylko gêby ze starej ekipy, nie ma nowych...
Na forum czasami zagl±dam, wypowiadam siê rzadko, bo wiêkszo¶æ rozmów, jest na poziomie pod³ogi i podtrzymuj± je nabijacze postów i dzieci neostrady...
A najbardziej ¶miesz± mnie komentarze takich nabijaczy, typu Dymatorek (z ca³ym szacunkiem kolego, bo Ciebie nie znam), ¿eby zrobiæ im zlot pod domem bo tak to daleko, benzyna droga, gaz w sumie te¿, wyskoczy³ mi pryszcz na dupie, rozjecha³em je¿a, cieknie mi ze skrzyni, odpad³a mi tablica rejestracyjna, czy pêk³a mi tapicerka na fotelu i sprê¿yna gniecie i dlatego na zloty nie je¿d¿±... Dupa nie t³umaczenie, chcesz to jedziesz, nie chcesz, to przynajmniej nie sied¼ przed kompem i nie pieprz g³upot, bo jakby¶ chcia³, to zrobisz wszystko ¿eby tam byæ, tak jak to robi± ludzie z tak zwanej starej ekipy, którzy staraj± siê jak mog±, ¿eby byæ na jak najwiêkszej ilo¶ci zlotów, a przeszkodziæ im mog± tylko naprawdê powa¿ne sprawy, typu praca, wa¿ne sprawy rodzinne itp. A uwierz, ¿e nie jeste¶my milionerami i wielu z nas musi sobie czego¶ odmówiæ, ¿e pojechaæ choæby na jeden zlot... Najlepszy przyk³ad, to tegoroczny wypad na Wêgry, dachowanie trabantem z przyczep± campingow± i jeszcze TIR w nas wjecha³, efekt trabant i przyczepa do kasacji, ale z nami w porzo, wiêc pakujemy graty do innego samochodu i jazda, a by³o to jeszcze w Polsce, przed granic±...
Sorry za ma³y OT, ale ju¿ mnie nerwy zaczynaj± ponosiæ, jak s³yszê s³odkie pierdzenie niektórych osób:/
Peace

Kuba Depa - 2010-10-28, 14:57

temat o przysz³o¶ci klubu zmieni³ siê w temat dlaczego zloty sa za daleko...
brawo dla kuzyna353 za napisanie konkretów, bo prawda jest taka ¿e za 2 lata z klubu CT zostanie tylko forum...

J.J. - 2010-10-28, 15:06

Hmmm a czy jest kto¶ chêtny by zast±piæ tych, których prosi siê o ust±pienie ?
James - 2010-10-28, 15:11

Oby chocia¿ forum zosta³o, bo ma swój niepowtarzalny klimat i w zasadzie to ju¿ w tej chwili z klubu zosta³o tylko forum... Przepraszam, jeszcze legitki na pami±tkê, oczywi¶cie dla tych co je posiadaj±:/ Trzeba zmieniæ w³adze klubu, bo w takim stanie rzeczy jak teraz, to jest to wegetacja tworu który nazywa siê KLUB CT:(
James - 2010-10-28, 15:14

Dobre pytanie J.J., tylko jest jedno ale... Tu nie ma kogo zastêpowaæ, bo nikogo nie ma:/ S± tylko na papierze...:(
kuzyn353 - 2010-10-28, 15:40

Nie licz na to ¿e kandydaci zaczn± siê wpisywaæ w tym temacie. Chêtni do prawid³owego prowadzenia i zarz±dzania klubem siê znajd±.
Wybory widzê w taki sposób ¿e cz³onkowie zg³aszaj± kandydatów. Kandydaci po zastanowieniu czy podo³aj± ciê¿kim obowi±zkom godz± siê kandydowaæ i przedstawiaj± swój plan. Potem g³osowanie cz³onków klubu.
Chyba ¿e sposób wybierania cz³onków jest inaczej ustalony w regulaminie klubu.
Dotychczasowe osoby pe³ni± funkcje od pocz±tku istnienia klubu, czyli 2006r. Kadencja trwa 2 lata. O wszystkim mo¿na sobie przypomnieæ czytaj±c regulamin w dziale LISTA.
Nic jednak nie zrobimy je¶li zarz±d nie zgodzi siê przeprowadziæ wyborów lub je¶li nie wymusimy na zarz±dzie podjêcia odpowiednich kroków zmierzaj±cych do przeprowadzenia wyborów.
Jêdrek, jeste¶ zainteresowany cz³onkostwem w klubie?

Kalisz / eutyfronik - 2010-10-28, 15:54

Najwiêksz± warto¶ci± klubu (poza kilkuset osobow± rzecz± zakrêconych Trabanciarek i Trabanciarzy) jest IMO LOGO i NAZWA klubu - uwierzcie mi ¿e przez dekadê jego istnienia wielu ludzi w ogóle nie zwi±zanych, ba! nie czuj±cych klimatu trabanciarstwa, kojarzy Nas i uwa¿a za bandê radosnych poczciwych wariatów :-)
Kumpelek - 2010-10-28, 15:58

i bardzo dobrze..! Trzeba znowu zacz±æ dzia³aæ z tym klubem.. Nawet te naklejki które mia³em dawniej od ¶p Zbyszka móg³by kto¶ od nowa porobiæ, porozprowadzaæ itp itd.. Zreszt± nie jestem klubowiczem to nic nie mówiê, ale wierze, ¿e np Kuzyn nie pozwoli, ¿eby skoñczy³o siê tylko na pisaniu na forum!!
Kalisz / eutyfronik - 2010-10-28, 16:21

Martwi mnie tylko:
- kto¶ by móg³
- kto¶ powinien
- trzeba by
- mo¿e by tak

itd itp

GrzegorzB - 2010-10-28, 16:46

Kuzyn, ¶wietnie ¿e poruszasz ten wa¿ny temat!
Lecz po¶ród s³usznych tez wkradaj± siê stwierdzenia, które nie maj± racji.

Kuzyn353: Dotychczasowe osoby pe³ni± funkcje od pocz±tku istnienia klubu, czyli 2006r. Kadencja trwa 2 lata. O wszystkim mo¿na sobie przypomnieæ czytaj±c regulamin w dziale LISTA.

Nie jest tak jak piszesz, by³oby to niezgodne z prawem. Z reszt± by³a zmiana w zarz±dzie, a jak "kadencja" przeci±gnê³a siê na 3 lata to zareagowa³ s±d rejestrowy...
Te sprawy reguluje statut, nie regulamin.

Kuzyn353: Nic jednak nie zrobimy je¶li zarz±d nie zgodzi siê przeprowadziæ wyborów lub je¶li nie wymusimy na zarz±dzie podjêcia odpowiednich kroków zmierzaj±cych do przeprowadzenia wyborów.

Nic nie trzeba wymuszaæ, ostatnie wybory by³y rok temu i nie by³o innych chêtnych, choæ cz³onków Klubu przyby³o. W tej chwili jest po³owa kadencji i jak sam napisa³e¶ ustalone spotkanie w Be³chatowie. Nikt we w³adzach Klubu nie jest przybity gwo¼dziami do sto³ka, wiêc nie rozumiem po co u¿ywasz takich sformu³owañ jak "nie zgodzi siê" lub "wymusimy".

Podczas forum w Be³chatowie bêdzie odpowiednie miejsce do dyskusji, w gronie bezpo¶rednio zainteresowanych CARTOONTRABANT, tak¿e sposobno¶æ do ustêpowania...

Kalisz / eutyfronik:

W³a¶nie to samo mia³em napisaæ!

J.J. - 2010-10-28, 17:17

Jêdrek, jeste¶ zainteresowany cz³onkostwem w klubie?
Niezbyt...
Na co mi w³a¶nie 'martwy' klub.
Ja ¿adnych zmian nie zaobserwowa³em od kiedy klub sie zarejestrowa³.
No mo¿e poza zni¿k± na 4? zlotach, których by³em of koz.

Pyta³em czy mo¿na podpi±æ WLR do ct...
Tak samo bank trabantów itd...
Mia³o siê ruszyæ jak uruchomi siê new.cartoon, ale to by³o hmm dawno temu.
zrobi³em sobie trabantowe.info i kto chce to sie wpisuje.

Jak kto¶ chce sobie zdjêcia ze zlotów poogl±daæ to zapraszam na trabant.trojmiasto.pl bo z wszystkich moich galerii jest tylko jedna na CT.wiêc nie jest tak, ¿e 'nie pytaj co klub zrobi dla cie...'

Najwiêksz± warto¶ci± klubu (poza kilkuset osobow± rzecz± zakrêconych Trabanciarek i Trabanciarzy) jest IMO LOGO i NAZWA klubu
1001% siê zgadzam i doliczy³bym do tego forum. Gdyby nie forum to nie wiem ile ludzi siedzia³o by na CT.Smutne to.
Nie pije tu do nikogo, bo nawet nie wiem do kogo ;) no i nie chce piæ do nikogo bo wole piæ z nimi ( z wieloma juz pi³em ;) ).btw
ciekawa dyskusja.
ciekawe czy równie tak ¿ywa by by³a na forum deluxe ;)

kuzyn353 - 2010-10-28, 17:30

Oczywi¶cie na spotkaniu w Be³chatowie wszystko przedyskutujemy i zaczniemy podejmowaæ pierwsze ustalone kroki. Tutaj jednak ju¿ mo¿emy przygotowaæ podwaliny ustaleñ na zebranie, porz±dek obrad, tematy obrad czy po prostu wypowiedzieæ siê jak klub wygl±da z punktu widzenia jego cz³onka a jak powinien wygl±daæ.
Wg mnie wiêkszo¶æ osób zarz±du musi przekazaæ pa³eczkê ju¿ teraz nowym osobom wybranym w wyborach dodatkowych. Nie czekaj±c na koniec kadencji. Miêdzy innymi o to bêdê apelowa³ na zebraniu. Bez tego nie da siê nic ustaliæ bo:

- kto¶ by móg³
- kto¶ powinien
- trzeba by
- mo¿e by tak
itd itp

GrzegorzB - 2010-10-28, 20:00

Rozumiem ¿e pierwsz± kandydaturê ju¿ mamy?
xiêdzu - 2010-10-28, 20:08

qrfa ze trzy razy kasowa³em post napisany ju¿ prawie do koñca... i liczy³em do 10-ciu i znów pisa³em...
to ³agodna wersja:
primo: nie lubiê personalnych wycieczek i uwa¿am, ¿e do takich spraw istniej± inne formy komunikacji. ale... poniewa¿ kuzyn-ie napisa³e¶ parê s³ów o mnie odniosê siê do nich:

XiêdzuJW + nie chcia³o Ci siê nawet wywiesiæ baneru CT na Twoim zlocie. Zlot mi nie przypad³ do gustu ale o tym mo¿emy porozmawiaæ w innym temacie. Od lat nie je¼dzisz na zloty.

Autor: kuzyn353 (---.xdsl.centertel.pl)
Data: 2010-07-25 20:52:27
Jestem, dojecha³em przed pó³ godziny.
Serdecznie dziêkujê organizatorom i wszystkim z którymi siê ¶wietnie bawi³em. Jak siê pozbieram to wrzucê parê fotek.


jak na zlocie który nie przypad³ ci do gustu mog³e¶ ¶wietnie siê bawiæ?! jak fa³szyw± trzeba mieæ naturê ¿eby bêd±c na zlocie rozmawiaæ o nim i (z wyj±tkiem pogody) nie zg³aszaæ ¿adnych negatywnych uwag (nawet wrêcz przeciwnie - chwal±c sobie wiele z aspektów zlotowych) a potem (po pó³ roku prawie) pisaæ, ¿e zlot by³ kolokwialnie pisz±c "be"

banera nie wywiesi³em, bo mia³em inne organizacyjne sprawy na g³owie, wynikaj±ce m.in. z fatalnej pogody, niskiej frekwencji czy niedotrzymania pewnych umów przez w³a¶cicieli o¶rodka...
za to ty jako cz³onek klubu, dobrze wiedz±c, ¿e baner jest u mnie nawet nie zaproponowa³e¶ zawieszenia go w³asnorêcznie... mo¿na by³o? mo¿na ale... kto¶ zrobi, kto¶ powiesi, kto¶...

tyle personalnie...

secundo - o klubie, w³adzach, wyborach, zebraniach, cz³onkach ...
jestem jednym z za³o¿ycieli stowarzyszenia CT i wiem jakie idee nami kierowa³y... ¿e siê nie spe³ni³y to te¿ wiem...
my¶leli¶my, ¿e ludzie chc± dzia³aæ w klubie a nie tylko byæ... okaza³o siê, ¿e nie ma chêtnych ani do w³adz klubu, ani do dzia³ania... klub istnieje teraz w dwóch formach:

prawnej - czyli stowarzyszenie, które nie ma super osi±gniêæ ale przez samo istnienie u³atwia np. za³atwianie spraw w urzêdach. papierowo prowadzony jest zgodnie z prawem, a w³adze klubu s± wybierane (niestety z braku chêtnych - a nie z przybicia, przyklejenia czy innych mocowañ do sto³ków - s± to te same osoby )

forumowo-zlotowej - licz±cej setki "dusz" pisz±cych na forum gdzie (jak to james uj±³) wiêkszo¶æ rozmów, jest na poziomie pod³ogi i podtrzymuj± je nabijacze postów i dzieci neostrady..., je¿d¿±cych na zloty (nota bene organizowane równie¿ przez tych z prawnej formy klubu) i zaliczaj±cej "resety" szeroko dokumentowane zdjêciami i opowie¶ciami na forum, nie wspominaj±c ju¿ o je¿d¿eniu po pijaku, rozwalaniu samochodów, z³odziejstwie...

sam nie wiem która forma lepsza...

ale dobra... zebranie ju¿ og³oszone przez kuzyna (swoj± drog±:
Regulamin Klubu
8. Regulamin obrad Forum Cz³onków Klubu
1. O miejscu, terminie i porz±dku obrad Forum Zarz±d powiadamia Cz³onków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
wiêc jeszcze trochê czasu zarz±d mia³ na og³oszenie tego a nadgorliwo¶æ jest gorsza od faszyzmu...)
przyjed¼cie cz³onkowie klubu, obradujcie, przejmijcie stery i dzia³ajcie dla wspólnego dobra, którym powinien byæ klub...
poka¿cie, ¿e potraficie zachowaæ klimat klubu, jego mo¿na by rzec tradycje i jednocze¶nie budowaæ co¶ nowego, lepszego, rozwojowego...
z ca³ego serca i to bez ironii czy podtekstów ¿yczê powodzenia...

mo¿e wtedy bêdê pisa³ czê¶ciej na forum, zacznê je¼dziæ na zloty gdzie nie bêdê musia³ martwiæ siê czy jaki¶ pijak nie potr±ci mi dziecka, mo¿e us³yszê od ludzi, którzy zajrz± na forum (nie zwi±zanych z klubem) inne s³owa ni¿ te, ¿e jeste¶my (a dok³adniej u¿ytkownicy forum, wiêc tak ogólnie niestety klub jako ca³o¶æ) band± nieszanuj±cych siebie i innych pieniaczy, je¿d¿±cych po sobie inwektywami...

mo¿e...

kuzyn353 - 2010-10-28, 22:30

Wybacz Xiêdzu. Pisz±c nie przypad³ do gustu, porównywa³em £ódzki zlot do innych. Ciê¿ko z nimi konkurowaæ. Cieszê siê ¿e chcia³o siê wam go robiæ. Podoba³o mi siê w parowozowni. W muzeum siê nudzi³em. Do ko¶cio³a poszed³em tylko zerkn±æ. Brakowa³o mi przy ognisku prowodyra imprezy - Ciebie. Brakowa³o mi muzyki przy ognisku ale z tym sobie jako¶ radzê ;) Pokoje by³y ¶wietne, ale miejscówka mi siê nie podoba³a. Wieczorna impreza podzieli³a siê na dwie. U Ciebie w pokoju i przy ognisku. Naprawdê mi przykro ¿e mia³e¶ tyle roboty z organizacj± ¿e nie mia³e¶ czasu wyj¶æ z pokoju. S³aba by³a frekwencja. Nie mam pojêcia dla czego tak by³o. Nie piszê tego z przek±sem ale byæ mo¿e inni te¿ woleli zrezygnowaæ z tej ¿eby pojechaæ na inne imprezy, których wydaje mi siê w tym roku nie brakowa³o. Nie mam do Ciebie nic osobistego. Zlot by³ do¶æ kameralny. Przed przyjazdem spodziewa³em siê czego¶ innego. ¦wietnie potrafiê siê bawiæ w ka¿dych warunkach, je¶li ekipa jest dobra.
Nie potrzebnie to napisa³em wy¿ej. Nijak moje zadowolenie lub nie ze zlotu ma siê do pe³nienia funkcji w zarz±dzie klubu. Mój b³±d i przepraszam. W swojej szczero¶ci za bardzo siê rozpisa³em.
¿e potraficie zachowaæ klimat klubu, jego mo¿na by rzec tradycje
Odbudowaæ klimat i zbudowaæ tradycje. Teraz nic nie czujê. Jedyna warto¶æ klubu to tak jak koledzy wy¿ej napisali. Rozpoznawalne logo i nazwa. I tylko to jest tradycj±.

PREZES - 2010-10-28, 22:52

By³y wybory - nie by³o chêtnych... Bêd± wybory - mo¿e bêd± chêtni... Je¶li nie pojawi siê wniosek o przyspieszone wybory to nastêpne wybory s± przewidziane na 2011 rok. Chêtnych na stanowiska Zarz±du lub Komisji Rewizyjnej zapraszam do sk³adania kandydatur.
JOHNEK - 2010-10-29, 00:39

Jestem osob± odciêt± od klubu ale kontakt z wieloma z forum czy klubu posiadam.
I ca³kowicie zgadzam siê ze s³owami Kuzyna353, Eutyfronika(kalisza), J.J.
Dziwi mnie jak mog± u w³adzy stowarzyszenia byc ludzie, którzy je¿d¿± na wybrane zloty je¶li wgl, osoby które nie posiadaj± pojazdu, któremu przy¶wieca klub(stowarzyszenie) to raczej trochê wirtualna w³adza(jak kto¶ wy¿ej opisa³).

Nie chcê siê rozpisywac na ten temat bo póki co mnie to nie dotyczy ale chcia³bym podac typy jak dla mnie osób, które nadaj± siê do trzymania ³apy nad tym ba³aganem, które widac maj± zapa³, którego aktualnym w³adz± totalnie brak!!
Kuzyn353- wie czego ka¿dy wymaga(trabanciara+trabanciarz)- my¶lê ¿e nadaje siê w 100%
Kubu¶(eutyfronik-kalisz)-jest m³odym tat±(nie d³ugo razy2) i jak dla mnie jest to facet z jajami na swoim miejscu!! Jest te¿ osob± reprezentatywn± my¶lê, ¿e pod ka¿dym wzglêdem spisa³ by siê tu idealnie!!
Nie chcê tutaj naci±gac wypowiedzi, ¿e kto¶ jeszcze by siê sprawdzi³ dobrze.
Ale osoba, która stara siê zaliczyc wszystkie zloty(w wiêkszo¶ci daje rade) ma kontakt dobry z wiêkszo¶ci± i te¿ ma jaja na swoim miejscu to J.J. my¶lê, ¿e ta osoba rozkrêci³a by odpowiednio promocje stowarzyszenia(klubu)!! Póki co m³odszym nie ma co dawac wolnej rêki a odbudowac t± ekipê, która jest... Je¶li zmieni± siê w³adze i nowe zrobi± z tym ba³aganem co¶ chêtnie wst±piê w szeregi bo na t± chwile tutaj tylko forum ¿yje(w³asnym ¿yciem)-i tutaj dziêki dla wnuqa bo w swojej roli chyba jako jedyny siê spisuje!!

Do¶c OT we¼cie siê za ten bajzel

James - 2010-10-29, 03:29

Johnek, co Ty wiesz o prawdziwych zlotowiczach??? Nie mam do Ciebie nic, mo¿e kiedy¶ co¶ by³o, ale ju¿ nic nie mam... Stary, jeste¶ git kole¶, wiêc pojed¼ gdziekolwiek, a nie dooko³a komina... Chocia¿ przyznam, masz sporo racji w tym co mówisz i chêtnie bym Ciê pozna³, to niewiele wiesz o tym jak by³o i jaki jest teraz w hierarchii CT... Mimo, i¿ wci±¿ nie jestem klubowiczem, to chêtnie poznam zdanie dotychczasowych w³adz i klubowiczów, a jak bêdzie trzeba to op³acê sk³adkê i wst±piê do klubu, bo le¿y mi na sercu los CT (od zawsze w tym uczestniczy³em, jako taki outsider)... Naprawdê czas ruszyæ dupê, bo wkrótce nie bêdzie co zbieraæ...
J.J. - 2010-10-29, 04:29

Szymon
Dziêki, ale takich ludzi jest ciut wiêcej ;)
Ja mam tylko ten km czy dwa wiêcej.Szkoda, ¿e klub nie ma jaki¶ takich za³o¿eñ/planów co do dzia³alno¶ci bo jak napisa³em nie zauwa¿y³em praktycznie ¿adnych zmian.
Ale to ja. Ja sie zboku lekko trzymam.

JOHNEK - 2010-10-29, 08:38

James: co do zlotów to uwierz, ¿e je¿d¿ê w ró¿ne miejsca Polski i je¼dzi³em kupe lat wstecz tylko nie tylko na trabantowe bo od ma³ego siedzia³em w Garbusach wiêc o zlotach co¶ wiem do tego jednak organizuje ju¿ 5 lat co¶ co siê pono zwie zlotem. a tak nawiasem to zdaje mi siê, ¿e pozna³em Jamesa(w Poznaniu-mo¿e nie ciebie ale pozna³em).
A co do w³adz uwierz, ¿e pozna³em osobi¶cie i wirtualnie praktycznie wszystkich!! (nie muszê z nimi flaszki pic ¿eby znac bardzo dobrze...)

J.J. hm mo¿e jest wiêcej ale konkretnych, którzy pokazuj±, ¿e mog± i chc± jest nie wielu a ty jeste¶ osob± któr± ja typuje!!
Trójka przeze mnie wytypowana mo¿e niech okre¶li siê czy podjê³a by siê a wtedy mo¿na zrobic g³osowanko... my¶lê, ¿e to du¿o da!!

Je¶li mogê dodac chocia¿ pewnie ta osoba ze wzglêdów prywatnych powie, ¿e nie(chodzi mi tu o czas) to Kuchar jest jeszcze osob±, która mog³a by miec co¶ do powiedzienia!! Konkretny cz³owiek!!

GrzegorzB - 2010-10-29, 11:33

Super - o to w³a¶nie chodzi³o na forum!

O sypanie radami jak z rêkawa i rozdawanie ról przez osoby które pisz±, ¿e nie chc± siê wypowiadaæ, ale siê wypowiadaj±.

Czekamy teraz na z³ote my¶li reaktywowanego sevriona vel jarz±bka i innych wielce p³odnych autorów na forum z okresu ostatnich piêciu lat. Po wys³uchaniu wszystkich brylantowych zg³osek poddamy je randomizowanej próbie i dziêki temu uzyskamy nie tylko nowe w³adze, ale tak¿e zestaw patentów na dzia³anie na przysz³e 25 lat.

Na koniec konieczne bêdzie wykonanie badania czy wybrani znaj± wszystkich osobi¶cie, a je¶li nie to czy przynajmniej wirtualnie.

J.J. - 2010-10-29, 12:01

w³a¶nie dlatego wolê trzymaæ siê zboku ;)

ddr


James wpadasz na sylwka ?

Krzysztof K.FRITZ KWIDZYN - 2010-10-29, 12:48

Kuzyn jak by¶ by³ cz³onkiem klubu od samego pocz±tku to by¶ wiedzia³ czemu nie je¼dzi³em na zloty! Czasami zdrowie jest wa¿niejsze!
kuzyn353 - 2010-10-29, 16:53

Fritz w pierwszym roku by³em zapisany. Ale nie widzia³em sensu ¿eby to kontynuowaæ. Teraz wróci³em bo znudzi³o mi siê bezczynne czekanie na zmiany.
Cz³onkiem spo³eczno¶ci jak± tu mamy czujê siê natomiast od 2000 roku.
Zdrowie i rodzina s± zawsze najwa¿niejsze.
!

xiêdzu - 2010-10-29, 18:05

johnek napisa³:
Je¶li zmieni± siê w³adze i nowe zrobi± z tym ba³aganem co¶ chêtnie wst±piê w szeregi
i dlatego ten klub pada...
niech kto¶ zrobi... zapiszê siê jak bêdzie zrobione... zostanê cz³onkiem jak co¶ z tego bêdê mia³... i t d, i t p.
a rusz drogi narzekaczu (nie piszê teraz personalnie do ciebie - johnek, choæ po¶rednio ciebie te¿ to dotyczy) cztery litery, zapisz siê do klubu i zrób co¶ z nim ¿eby spe³nia³ twoje pragnienia, marzenia, wizje i widzimisie...

nie patrz co klub zrobi dla ciebie ale co ty mo¿esz zrobiæ dla klubu...

tyle, ¿e to takie nie polskie, takie komunistyczne... robiæ co¶ za friko, dla satysfakcji, dla innych...

Lokata - 2010-10-29, 18:26

Problem tkwi w tym, ¿e niewiele osób zapisuje siê do klubu. Dlaczego? Ci, których pyta³am odpowiadali „P³acê 50 z³ na rok i nic z tego nie mam”. Proponujê ¿eby ka¿dy, komu le¿y na sercu los tego klubu wypowiedzieli swoje zdanie na ten temat sk³adki i tego, co chcieliby zyskaæ bêd±c cz³onkiem klubu.
Na pewno ka¿dy ma jakie¶ pomys³y. Ja mam kilka, podzielê siê jednym zas³yszanym od Yulasa: W rezerwacji ³ó¿ek na zlotach pierwszeñstwo maj± cz³onkowie klubu. Je¶li ten pomys³ jest z³y piszcie inne.
Co do sk³adki osobi¶cie ja i Jakim uwa¿amy, ¿e nie jest wysoka. Mo¿e obni¿enie sk³adki spowodowa³oby zwiêkszenie liczby cz³onków …temat do przedyskutowania.
Piszcie i zachêcajcie innych do pisania.

J.J. - 2010-10-29, 18:59

Hmm.
Do klubowiczów:
Jaki macie wp³yw, jak wp³ynêli¶cie na dzia³anie/forme/cokolwiek klubu przez ten czas?
Co siê zmieni³o przez czas rejestracji.

Jak pisa³em wcze¶niej martwica mnie nie intersuje.
Chcia³bym wiedzieæ co siê dzieje, co siê zmieni³o, ale nigdzie tego nie ma.

JOHNEK - 2010-10-29, 22:35

xsiedzy "...a rusz drogi narzekaczu (nie piszê teraz personalnie do ciebie - johnek, choæ po¶rednio ciebie te¿ to dotyczy) cztery litery, zapisz siê do klubu i zrób co¶ z nim ¿eby spe³nia³ twoje pragnienia, marzenia, wizje i widzimisie..." - co mam powiedziec tutaj. hm my¶lê, ¿e robiê wystarczaj±co jak na osobê stoj±c± z boku robi±c zlot dla Trabanciarzy-to jest dla mnie wa¿niejsze ni¿ klub!! a co do klubu nie przy³±czy³em siê z 2 wzglêdów jeden nie bêdê wymieniac bo to prywatna sprawa druga - przecie¿ nie jestem mile widziany w szeregach CT a chêtnie bym wspomóg³ stron± organizacyjn± t± ekipê bo ma naprawdê cholernie du¿e mo¿liwo¶ci!! Uwa¿am, ¿e pro¶ciej w dzia³aniach bêd± czu³y siê osoby, które nie maj± najbli¿szych na g³owie(¿ona dzieci czy potrzebuj±ca rodzina-bo mog± bardziej siê po¶wiêcic) ale te¿ ogólnikowo podchodzic nie mo¿na.

xsiêdzu:"...nie patrz co klub zrobi dla ciebie ale co ty mo¿esz zrobiæ dla klubu...

tyle, ¿e to takie nie polskie, takie komunistyczne... robiæ co¶ za friko, dla satysfakcji, dla innych..."

hm my¶lê, ¿e tyle samo trzeba dawac dla klubu co klub daje nam(cz³onkom-mówie za innych:P) a z tego co widzê ludzie nic nie daj± bo klub po zrzeszeniu nic konkretnego nie zaproponowa³:|

a dlaczego tak wracasz do tej komuny... hm jeste¶my w innych czasach i to jest niestety ¿ycie... a skoro uwa¿asz, ¿e ka¿dy robi co¶ z profitami to znaczy, ¿e fajne sianko robisz ze spotkania(zjazdu) jaki robisz... bo ja robiê dla satysfakcji, dla innych!! Robiê za friko dok³adam do tego!! I cieszê siêbo w tym roku w³±czyli siê inni!! i je¶li zaoferuj± wiêksz± mobilizacjê nie bêdê musia³ brac ju¿ zlotu na siebie bo chyba siê wypali³em-zdrowotnie i duchowo do tego:| a szkoda bo frajda po by³a wielka!!

mateusz105l - 2010-10-29, 23:24

Chyba nie bardzo zrozumiale¶ wypowied¼ Xiêdza, a zarzut jest bardzo powa¿ny...
wnuq - 2010-10-29, 23:36

Jêdrku. w jednym z postów xiêdzu napisa³ ¿e jest ³atwiej od strony formalnej zorganizowaæ zlot.2 sprawa to kasa.Wiem ¿e czê¶æ osób organizuj±cych zloty zak³adaj±c koszty które trzeba ponie¶æ z góry (rezerwacji o¶rodka,zadatkowania itd0 robi z tej kasy i choæ nie jest to du¿o to dobrze jest mieæ kasê na to nie obci±¿aj±c bud¿etu domowego nawet na kilka miesiêcy przed zlotem kosztem bytowania rodziny.

z ca³ym szacunkiem dla tych bez rodzin ale poczekajmy jak bêd± je mieæ i na ile zlotów wpadnie.

Pytanie co ja bêdê mia³ z klubu?
A mo¿e ju¿ macie tylko jeste¶my na tyle wyrozumiali w stosunku do siebie ¿e ka¿dy mo¿e wjechaæ na zlot bo szanujemy to ¿e przyjecha³ i chce byæ i nie zamykamy siê tylko dla siebie.
mo¿e jak siê wiêcej osób zapiszê to bêdzie lepiej...zloty bêd± na wy¿szym poziomie i w lepszych warunkach bytowych.a mo¿e nawet bêdzie ich wiêcej i na wiêksz± skalê,choæ z drugiej strony trudno to przewidzieæ bo:
- kto¶ by móg³
- kto¶ powinien
- trzeba by
- mo¿e by tak
itd itp


chyba tylko lokata mnie ostudzi³a by nie napisaæ co¶ bardziej zgry¼liwego.


i z ca³ym szacunkiem ale kuzynie robisz jak±¶ krecia robotê??po kiego?
Zrozumcie ¿e "stara wiara" dojrza³a
i jak chcecie to miejcie pretensjê ¿e mamy rodziny-¿ony dziecko/dzieci,
problemy ze zdrowiem,finansowe ale i zawodowe,zobowi±zania
Z tego co siê orientuje to Prezes ma trabanta...a ze nie przyjecha³ nim na zlot to ju¿ jego wybór,ale wielu z nas nie zawsze poprzyje¿d¿a...prawda kuzyn??
Tak mi sie wydaje ze nasz ja¶nie panuj±cy to cz³owiek o takim charakterze,który z ka¿dym siê dogada.Nigdy nie widzia³em go z³ego wkurzonego albo opryskliwego.Prezesowanie to tak¿e funkcja reprezentacyjna.Dlatego te¿ nie wyobra¿am sobie ¿e mog³o by go nie byæ.
Wiêc...
Nied³ugo i tak wiêkszo¶æ nie bêdzie mia³a trabanta i nie bêdzie(ju¿ nie jest)tak powszechny.Czê¶ci bêd± trudno osi±galne a dzieci neostrady wsi±d± w gofry GTI i TDI bo taniej bêdzie,a zlot (2 dniowy spot) dla 10-15 odrestaurowanych aut bêdzie sukcesem.Mam nadzieje ¿e i tych czasów doczekam.
Na razie nie widzê wielu konstruktywnych wniosków.Niestety "zgry¼liwy"tetryk ju¿ jestem choæ mo¿e nie tak radykalny jak Grzesiu B.
Fakt ze w spo³eczno¶ci zwi±zanej stricte z klubem widzia³bym Piotra "Kuchara" ale on ma³o mówi du¿o robi i szacunek dla niego.

Pozdrawiam m.in. Prezesa Xiedza Klaksona Fritza Ciotke Lilke i Grzegorza B. Gdyby nie wy klub nie by³ by formalny do dzi¶.

kuzyn353 - 2010-10-30, 00:07

i z ca³ym szacunkiem ale kuzynie robisz jak±¶ krecia robotê??po kiego?
Robiê to co uznajê za s³uszne. W swoich dzia³aniach kierujê siê dobrem klubu. Jest mi przykro ¿e musia³em swoim przyjacio³om wytkn±æ b³êdy na forum publicznym. Mam nadziejê ¿e nasza przyja¼ñ mocno nie ucierpi i dalej bêdziemy dobrze siê razem bawiæ. W lepszym klubie CT. W klubie w którego formê bêd± mieli wp³yw nawet "cz³onkowie zwyczajni".
-Po kiego?
- Rozumiem to "po kiego zachowujê siê inaczej ni¿ pozostali". Bo delikatnie siê nie da. Sam wiesz w jakim tempie i z jakim skutkiem prowadzone s± rozmowy na temat nowego designu i funkcjonalno¶ci strony i forum. Uwa¿asz ¿e w takim tempie do czego¶ dojdziemy?

JOHNEK - 2010-10-30, 08:54

wnuq: "Prezesowanie to tak¿e funkcja reprezentacyjna.Dlatego te¿ nie wyobra¿am sobie ¿e mog³o by go nie byæ." Ca³kowita racja!! A powiedz mi szczerze czy uwa¿asz, ¿e aktualny prezes odpowiednio reprezentuje?? Tak jak mówisz bêd± ludzie mieli rodziny to ciê¿ej im bêdzie byæ we w³adzach np CT. No to trzeba co¶ z tym zrobiæ... bo trochê do dupy skoro po prostu wie, ¿e nie mo¿e siê po¶wiêcaæ a jednak siê podejmuje... no i wiadomo, ¿e du¿o z siebie nie da!! Ja uwa¿am, ¿e skoro zgadzaj± siê na to by dzia³aæ oficjalniej w stowarzyszeniu to musz± siê po¶wiêcaæ(obojêtnie czy za frajer czy za kasê-podejmuje siê to dzia³am)
machoony - 2010-10-30, 09:18

kazdy z czlonkow mowi "nie patrz co klub zrobi dla ciebie ale co ty mo¿esz zrobiæ dla klubu..."
z zewnatrz to wyglada tak, ze kilka lat temu grupa ludzi duzo sie napracowala i zalozyla stowarzyszenie i .... no i co sie dzieje z klubem dalej?
na stronie czas zatrzymal sie dawno temu. brak aktualizacji, brak zdjec, brak opisow, brak planow.
jesli jakis czlowiek chce wstapic do klubu to wladze klubu powinny go jakos do tego zachecic, pokazac mu jak klub dziala, jakie organizuje zloty, ze moze na takim zlocie spotac ciekawych ludzi, dobrze sie pobawic, nauczyc sie czegos, znalezc pomoc przy jakims problemie z trabantem, ze w razie problemu poza zlotem moze liczyc na pomoc innego trabanciarza i znalezc do niego kontakt na stronie (wlr).
to klub powinien sie reklamowac jesli chce miec nowych czlonkow i miec fundusze na to aby sie utrzymac. przyszly czlonek klubu chce wiedziec na co poszly by jego pieniadze. ale na chwile obecna widzi tylko ""nie patrz co klub zrobi dla ciebie ale co ty mo¿esz zrobiæ dla klubu..." a to wcale dobrze nie wyglada i nie zacheca. my zrobilismy swoje i jestemy dziadkami a teraz wy sie wykazcie.

moze to czlonek klubu na zlotach powinien miec kilka minut w programie zlotu aby zaprosic nierzeszonych, aby ich przekonac do wstapienia do klubu, zrobic mala prezentacje dzialanosci klubu, zrobic forum dla nierzeszonych, zapytac "co jest nie tak, ze nie chcecie wstapic do naszego klubu? co powinnismy poprawic aby was zahcecic?" opowiedziec jak to bylo kiedys.
po zlocie zrobic relacje na stronie klubu, wrzucic kilka wybranych, kilka filmow, kilka informacji prasowych, skany z gazet, relacje z wiadomosci.

bedzie zarzut "ktosby mogl". zaplacilem skladke w roku 2009 aby wspomoc organizacje zlotu silesiafest. zaplacilem aby reprezentowac klub, aby latwiej zalatwialo sie sprawy formalne ze sponsorami. kilku sponsorow udalo sie zalatwic bez tego "papierka". jezdze na zloty w miare regularnie. z prawie kazdego staram sie stworzyc krotki film pokazujacy jak dobrze sie bawilismy, kilka razy pojawia sie logo klubu. czy ktos z "zarzadzajacych" moze zadecydowac, zeby np umiescic taki film na stronie? czy to ja mam o to prosic wladze i wtedy albo sie zgodza albo nie?

nie obrazajcie sie, gdy ktos wam zarzuca, ze klub umiera. bronicie sie argumentem "ty cos mozesz zrobic, my juz zrobilismy". moze ladniej brzmi pytajac: "ok jest zle, probowalismy to zrobic tak i tak ale nie wyszlo, jakie masz propozycje zrobimy to razem". jestescie aktualnymi czlonkami klubu wiec "co mozecie dla niego jeszcze zrobic?"

Dymatorek - 2010-10-30, 10:59

To ja np proponuje organizowaæ jakie¶ kwesty. ¯ebym nie wyszed³ na snoba, w tej dziedzinie mogê zg³osiæ swoj± kandydaturê i prowadziæ te sprawy formalnie i oficjalnie, w zwi±zku i¿ zrezygnowa³em ze studiów a wybieram siê do pracy bêd± ¶rodki na transport. W dziedzinie zarz±dzania jestem zielony natomiast nale¿a³em do zespo³u charytatywnego, gdybym uruchomi³ kontakty by³bym w stanie zorganizowaæ co¶ bardzo grubego w swoim mie¶cie pod galeri± handlow±. Podejrzewam ¿e z ciekawo¶ci pojawi³ by siê nawet prezio, pcha siê wszêdzie gdzie siê co¶ dzieje.

Oto ona

Spory plac przed galeri± pozwoli³by na zmieszczenie znacznej ilo¶ci trabantów. Je¶li wypali móg³bym próbowaæ dalej. Mo¿e to nie jest "co¶ dla klubu" ale na pewno du¿y plus u spo³eczeñstwa. Nie mam pojêcia czy to siê uda, mo¿e zwyczajnie pracuje mi wyobra¼nia ale spróbowaæ zawsze mo¿na. Organizowali¶cie takie co¶?

Galant - YuLaS - 2010-10-30, 11:54

Czytam czytam i..
Temat sk³adek - nie oto chodzi ¿e wp³acam 50z³ , dwa zloty zni¿ka po 10z³ - zostaje 30z³ i nie wiem co siê z nimi dzieje - to nie tak.
Rezerwacje - tak jest napisane w regulaminie i jest to plus dla bycia w klubie
kto¶ by zrobi³ to bêdê - tu sprawa siê zapêtla bo dzieje siê ma³o bo nie ma komu robiæ, ale drugiej strony bêdê w klubie jak bêdzie siê dzia³o tu jest odpowied¼ dlaczego jest jak jest.
forum klubowiczów powinny odbywaæ siê na zlotach pod patronatem CT , ale nie ma z kim rozmawiaæ, a organizatorzy tych zlotów nie przewidzieli tego w programie. ( Pyrkomania nie by³a w tym roku pod patronatem CT wiêc nie by³o forum).
zebranie jestem cz³onkiem, ale nie otrzyma³em powiadomienia, pocztówka ze znaczkiem to koszt chyba 1,55 z³, emailem te¿ mo¿na. Fakt w 2009 nie op³aci³em sk³adki, ale w 2008 tak.
strony oddzia³ów boje siê tylko jednego, ¿e rozpad klubu spowoduje rozbicie ludzi, forów i informacji o zlotach. W chwili obecnej mamy m.in. stronê J.J'a , forum ³ódzkie i tak naprawdê trzeba lataæ po stronach, ¿eby to ogarn±æ - czy nie jest ide± posiadanie wspólnego klubu i jego oddzia³ów. Tak np. nie jest problemem posiadanie subdomeny tak jak http://wlkp.cartoontrabant.pl od wielu lat.

Podsumowuj±c osobi¶cie chce pomóc w odbudowie ¶wietno¶ci klubu, organizowania zlotów dla klubowiczów i zdobywania ludzi, którzy jak kiedy¶ chcieli byæ w klubie. Je¶li mam pomóc to pomogê.

PS. Je¶li jeste¶cie zainteresowani zegarkami CT taki jak robi³ Kris to zosta³y jeszcze tarcze i koperty :D

kuzyn353 - 2010-10-30, 12:00

Widz±c tyle osób zaanga¿owanych w rozmowê gor±co wszystkich namawiam do wst±pienia do klubu. Po to aby razem przeobraziæ dotychczasowe CT w co¶ co bêdzie nam wszystkim odpowiadaæ. My¶lê ¿e koszt sk³adki jest w tej chwili ma³o znacz±cy wzglêdem mo¿liwo¶ci jakie da³oby nam wspólne i aktywne dzia³anie. Nie o to te¿ chodzi ¿eby dwie czy trzy osoby zarzyna³y siê dla wszystkich. Ale o to ¿eby wspólnymi si³ami, pomys³ami i ze wspóln± pomoc± robiæ co¶ dla nas wszystkich. Dla wielu z nas Trabanciarstwo to ju¿ nieodzowna czê¶æ ¿ycia. Zadbajmy o nasz± przysz³o¶æ. Niestety tylko przynale¿no¶æ do klubu daje mo¿liwo¶ci decydowania w wa¿nych sprawach. Daje mo¿liwo¶æ uczestniczenia w zbli¿aj±cym siê wa¿nym i mam nadziejê prze³omowym zebraniu. Aby wst±piæ, patrz dzia³ LISTA.
xiêdzu - 2010-10-30, 14:08

machoony masz racjê:
"ok jest zle, probowalismy to zrobic tak i tak ale nie wyszlo..."
co próbowali¶my zrobiæ dla klubu?
zak³adaj±c stowarzyszenie zebrali¶my ludzi, którzy co¶ robili ju¿ w klubie (organizowali zloty, spotkania regionalne i t p ) i dla ³atwiejszej organizacji tych¿e z³o¿yli¶my wniosek o rejestracjê ct w s±dzie. wziê³o siê to z naszych do¶wiadczeñ, z rozmów w urzêdach przy okazji organizacji imprez... zak³adali¶my, ¿e my bêdziemy dalej robiæ to co robili¶my (i ogólnie tak by³o - dalej robi³em zloty, dalej grzegorzb robi³ trabiexpo...) a nowi ludzie, którzy jak my czuj±, ¿e klub istnieje tylko wtedy gdy ka¿dy co¶ do niego wnosi, poprowadz± np. stronê klubow±, forum klubowe, mo¿e gad¿ety, mo¿e co¶ innego... ale tacy ludzie siê nie pojawili... pojawili siê tylko pytaj±cy "co z tego bêdê mia³" a po zadaniu pytania " co z siebie dasz?" znikali...
czas bieg³ - i do istniej±cego problemu braku spo³ecznikowstwa w¶ród trabanciarzy doszed³ problem (o ile mo¿na tak nazwaæ nasze skarby czy pracê) braku czasu na hobby zwi±zany z za³o¿eniem rodziny, pojawieniem siê dzieci, rozpoczêciem pracy ...
wiêc nikt nowy nie przej±³ pa³eczki a "starzy" mogli po¶wiêciæ mniej czasu na klub co odbi³o siê jego zastojem...
mo¿e w koñcu m³odzie¿ doros³a do dzia³ania w klubie, dla klubu, mo¿e w koñcu chc± ¿eby ct by³ rozpoznawalny i znany, mo¿e poka¿± co potrafi± i jak mo¿e wygl±daæ nowoczesny klub...
fajnie by by³o...
nie oznacza to, ¿e ja ju¿ nic nie bêdê robi³...
to ja (w przewa¿aj±cej czê¶ci) napisa³em statut klubu, regulaminy i je¶li bêdzie podjêta decyzja o zmianie, uaktualnieniu tych dokumentów mnie to bêdzie naj³atwiej zrobiæ...
s± te¿ pewne za³o¿enia do nowej strony ct i tam te¿ mogê trochê daæ od siebie (obieca³em skany wszystkich moich prospektów trabanta - a mam ich ok. 50)

co do miacia lub nie trabanta - sama nazwa klubu wskazuje, ¿e nie trzeba mieæ trabanta by byæ cz³onkiem klubu - to klub u¿ytkowników i sympatyków trabanta, a sympatykiem mo¿na byæ nie posiadaj±c go z ró¿nych przyczyn w gara¿u. i miar± trabanciarstwa wcale nie musi byæ ilo¶æ zaliczonych zlotów czy przejechanych kilometrów... to, ¿e xy odmawia sobie piwa i oszczêdza na zlot nie oznacza, ¿e ka¿dy mo¿e tak robiæ - ja na jedzeniu dla dzieci oszczêdza³ nie bêdê... ale nadal le¿y mi na sercu istnienie i rozwój klubu wiêc nawet nie pojawiaj±c siê na zlotach stara³ siê bêdê s³u¿yæ pomoc± w dzia³alno¶ci klubu, nadal czê¶æ wolnego czasu bêdê po¶wiêca³ trabantom i trabanciarzom...

i liczê na to ¿e cz³onkowie klubu zaczn± dbaæ o jego wizerunek - zdjêcia ze zlotów z kup± flaszek wódki i puszek piwa na stole, zresetowanymi zlotowiczami pod p³otem czy trabantami rozbitymi po pijaku wcale nie wp³ywaj± pozytywnie na obraz trabanciarza i klubu. tak samo opowie¶ci na forum typu "nic nie pamiêtam - przypomnijcie co robi³em"

¿yczê wszystkim powodzenia i wytrwa³o¶ci w dzia³aniu dla klubu


, jakie masz propozycje zrobimy to razem"

machoony - 2010-10-30, 14:44

Mo¿e warto zacz±c od zmiany/modyfikacji strony i forum?
Napiszcie jakie macie plany wobec strony, co chcecie na niej umie¶ciæ? Jakich materia³ów potrzebujecie? Prospekty, zdjêcia, filmy, rysunki? Jakiej pomocy potrzebujecie?
Znajd± sie materia³y i ludzie. Mo¿e bedzie kto¶ chêtny zrobiæ listê najczêstszych usterek i sposobów naprawy? Mo¿e poradnik kupuj±cego? ¯e zdjeciami elementów na które zwróciæ uwagê?

No i kwestia poprawienia forum aby by³o bardziej ludzkie czyli podzia³ na strony, edycja itp (jest o tym temat).

Mo¿e zamiast legitymacji zastanowiæ sie nad naklejka na auto (trabanta i dupowoz) dzieki której bedzie widac przynale¿no¶æ do klubu.wiêkszy "szpan" i reklama

kuzyn353 - 2010-10-30, 16:52

Z naklejk± ciekawy pomys³ godny przemy¶lenia.
Machony, napisz jakie plany i pomys³y Ty masz wobec strony. Bo pomys³ i osoba gotowa go wykonaæ to najtrudniejsza rzecz.

machoony - 2010-10-30, 17:01

ponizej (powyzej) masz kilka propozycji.
ja z mojej strony jestem takze wstanie, z kazdego zlotu na jakim bede, zrobic film na ktorym ukaze sie logo klubu i sponsorow. organizatorzy przyszlych zlotow moga pochwalic sie taka forma przed potencjalnymi sponsorami.
- taka propozycje wyslalem do organizatorow trabiexpo w tym roku, ze zrobie to za free ale odpowiedzi nie dostalem. najblizszy zlot to poznan - w zeszlym roku sie dogadalismy w tym temacie to pewnie i w tym sie uda :)

kuzyn353 - 2010-10-30, 17:22

No i konkret! :) O to w³a¶nie chodzi.
J.J. - 2010-10-30, 17:30

dobrze by by³o gdyby cz³onkowie/starostwo ct sie wypowiedzia³o jakie s± plany ;)

jak wytrze¿wieje to poczytam co napisali¶cie :)

DDR

machoony - 2010-10-30, 17:49

Kuzyn, a Ty?! Co zrobisz dla klubu?
kuzyn353 - 2010-10-30, 18:39

Na pocz±tek chcê naprawiæ dialog klubowy. Ustaliæ system wdra¿ania nowych pomys³ów. Wdro¿yæ system szybkiego podejmowania decyzji poprzez g³osowania cz³onków. Wp³yn±æ na cz³onków i obserwatorów do czynnego wziêcia udzia³u w ¿yciu klubowym.
Bardziej namacalne rzeczy bêdê stara³ siê wypunktowaæ tu w temacie a o wszystkim porozmawiamy na zebraniu 11 grudnia.

xiêdzu - 2010-10-30, 21:14

Wp³yn±æ na cz³onków i obserwatorów do czynnego wziêcia udzia³u w ¿yciu klubowym.
oby tobie siê uda³o... my zak³adaj±c stowarzyszenie bardzo na to liczyli¶my, ale prócz jaki¶ ogólnych i w koñcu niespe³nionych deklaracji nikt nic nie zrobil :(
a konsekwencje wyci±gaæ ciê¿ko - no bo niby co mo¿na, zawiesiæ w cz³onkostwie? , wywaliæ z klubu?
a co to da?
problem w tym, ¿e jak klubowicz nie bêdzie chcia³ czego¶ zrobiæ to nijak siê go nie zmusi... a tych, którym siê chce dzi³aæ (a nie gadaæ) jest bardzo ma³o...

wnuq - 2010-10-30, 21:43

kazdyt z nas ma troche racji...razem madrze gadamy....
ale podoba mi siê to...
nie obrazajcie sie, gdy ktos wam zarzuca, ze klub umiera. bronicie sie argumentem "ty cos mozesz zrobic, my juz zrobilismy". moze ladniej brzmi pytajac: "ok jest zle, probowalismy to zrobic tak i tak ale nie wyszlo, jakie masz propozycje zrobimy to razem". jestescie aktualnymi czlonkami klubu wiec "co mozecie dla niego jeszcze zrobic?"

machoony - 2010-10-30, 22:26

xiedzu, a Ty!? co zrobisz dla klubu?
wnuqu, a Ty?! co zrobisz dla klubu?

xiêdzu - 2010-10-30, 23:36

machoony - czytaj to co by³o ju¿ wcze¶niej napisane:
"nie oznacza to, ¿e ja ju¿ nic nie bêdê robi³...
to ja (w przewa¿aj±cej czê¶ci) napisa³em statut klubu, regulaminy i je¶li bêdzie podjêta decyzja o zmianie, uaktualnieniu tych dokumentów mnie to bêdzie naj³atwiej zrobiæ...
s± te¿ pewne za³o¿enia do nowej strony ct i tam te¿ mogê trochê daæ od siebie (obieca³em skany wszystkich moich prospektów trabanta - a mam ich ok. 50)"
to tak na pocz±tek - nie lubiê dawaæ obietnic których nie mogê spe³niæ wiêc nie bêdê pisa³ tu o cudach-niewidach z mojej strony...
ale bacznie bêdê obserwowa³ rozwój sytuacji i w miarê mo¿liwo¶ci bêdê siê równie¿ do³±cza³ swoj± osob± do przedsiêwziêæ przez innych zaproponowanych i prowadzonych...
zobaczymy co z tego wyjdzie...

RAV - 2010-10-31, 00:47

¯yczê powodzenia w organizacji zlotów.W tym roku do Trabi Expo do³o¿yli¶my z w³asnej kieszeni.Miêdzy innymi dziêki takim,którzy deklarowali przyjazd i siê "wystawili".Niestety tym którzy my¶leli,¿e zarobimy na nowe fury muszê napisac,¿e nie zarobili¶my.Ale chyba w CT nie o to chodzi.I nie zale¿y mi ¿eby za t± sk³adkê klubow± co¶ z tego miec.P³ac±c 50 z³ rocznie nie liczê,¿e co¶ z tego bêdê mia³.To tylko 5 paczek fajek albo 20 piwek jak kto woli ;)Ale ja stary cap jestem i my¶lê idealistycznie.DDR!
JOHNEK - 2010-10-31, 10:05

Ja czekam na zmianê w³adz bo naprawdê liczê, ¿e osoba typu kuzyn du¿o da ale jako osoba upowa¿niona tak my¶lê(jest to wiêksza mobilizacja). Do tego jednak tak jak machoony napisa³ co my robimy dla klubu... ale co klub robi dla nas by przyci±gn±æ... za³o¿enie stowarzyszenia to nie wszystko:| Chêtnie wst±piê do klubu z nadziej±, ¿e co¶ zacznie siê rozwijaæ bo zale¿y mi na promowaniu i wlepki zamiast legitek jest to rozwi±zanie ale te¿ nie ka¿dy chce mieæ jakie¶ tam wlepki na autach mo¿e po prostu ka¿dy wlepe promuj±c± ale w swoim rozmiarze... nie musi byæ na ca³± szybê ¿eby byæ widoczn±!! Czekam na rozruch:) Kuzyn a ty jeste¶ nadziej±:P
JOHNEK - 2010-10-31, 10:07

a sprawa wizualna strony i forum:) to te¿ by mog³o by byæ bardziej przyjazne dla odwiedzaj±cych:) i pomys³y machoonego odno¶nie relacji ze zlotów!! REWELACJA!! naprawde facet robi swietne materialy z imprez no i to juz jest jakis bodziec przyciagajacy!! mo¿e jaki¶ grafik machnie maly baner ktory mozna umiescic na stronce no i na takich forach jak TRABRYGADA GERMANSTYLE CULTSTYLE i inne mniej znane czy bardziej znane dogadamy sie powrzucamy bo duzo ludzi tam pokazuje swoje traby bo nie ma pojecia ze CT jeszcze dziala!!
xiêdzu - 2010-10-31, 13:18

johnek ja cie proszê przestaæ prawiæ farmazony...
nie dociera do ciebie ¿e to cz³onkowie klubu zmieniaj± klub i s± odpowiedzialni za jego dzia³anie?
nie w³adze tylko i nie w³adze wy³±cznie...
czekasz a¿ siê zmieni to wejdziesz i spijesz ¶mietankê... wejd¼ i zmieñ co¶ - to bêdzie miar± trabanciarstwa...
jak co¶ super dzia³a to ka¿dy chce w tym byæ, jak co¶ trzeba naprawiæ to tylko gadaæ potraficie...
wqrwia mie taki fandzolenie...
rusz d.pe i zrób co¶... i nie zlot na którym chwalisz siê ¿e nawet policja pije ale co¶ co bêdzie dobrze ¶wiadczy³o o mi³o¶nikach trabantów...
wiêcej tu nie bêdê pisa³ - szkoda s³ów...
zobaczymy siê z tymi co co¶ chc± zrobiæ na spotkaniu w grudniu i wtedy mo¿e co¶ siê ruszy...

GrzegorzB - 2010-10-31, 21:33

Niezle kuchenne rewolucje wysz³y. Pomys³ów sporo,wiele ciekawych idei, parê konkretnych deklaracji, kilka wypowiedzi "znawców", którzy mogliby sie czasem przymkn±æ bo najwiecej ich na forum, a nie w realu.

Coraz bardziej pozytywnie zaczynam widzieæ forum w Be³chatowie, bo jest szansa ¿eby przekuc w czyn to co sie pojawia w dyskusjach od parunastu miesiêcy, a w tym temacie powtarza, albo pojawia na nowo.

mateusz105l - 2010-10-31, 23:36

rysunek z przekroju
klakson - 2010-11-01, 20:49

Idealnie mateusz105 :)

Mam propozycje, nawet je¶li nie jeste¶, nie by³e¶ i nie bêdziesz cz³onkiem, f...tem itd z tych czy innych powodów, a masz pomys³ co mo¿na by by³o zrobiæ, co zmieniæ, co dodaæ, co ciê denerwuje (tylko bezosobowo), a mo¿e chcesz siê czego¶ podj±æ... hmmm, to zastanów siê chwilkê, spisz to i prze¶lij na e-mail klubowy. Choæ nie jeste¶ klubowiczem, jeste¶ trabanciarzem i skoro tu jeste¶, choæby¶ nie chcia³ jeste¶ cz³onkiem tego spo³eczeñstwa. Po¿yjemy, zobaczymy co z tego wyjdzie.

Kuzyn uwielbiam rewolucje, ale konstruktywne, nie na hurrraaa ... :)


Pozdrawiam

JOHNEK - 2010-11-01, 23:01

Xsiêdzu do póki nie jeste¶ na imprezie, któr± organizuje nie wypowiadaj siê na jej temat!! Ja na twoim zlocie by³em i wypowiadaæ siê mam prawo!!
Co do zmian w klubie chêtnie siê w³±czê ale zdaje mi siê, ¿e wy w³a¶nie by¶cie nie chcieli tych zmian ¿eby ludzie mojego pokroju siê afiszowali!! Ale uwierz, ¿e chêtnie podzia³am-i tak nawiasem dlaczego w³a¶nie Be³chatów ma byæ centrum forum CT?? dlaczego nie inne miejsce??!! Jak mi siê uda to przyjadê bo chêtnie podzia³am gdy¿ CT ma potencja³ nie wykorzystany.

pozDDRawiam

kuzyn353 - 2010-11-01, 23:25

dlaczego w³a¶nie Be³chatów ma byæ centrum forum CT??

Bo taka decyzja zosta³a wspólnie podjêta w gronie przedstawicieli klubu CT.
Johnek, do puki nie jeste¶ w klubie stonuj nieco z rz±dz± wyja¶nienia wszystkiego. Zastanówmy siê co zrobiæ a nie skupiajmy siê wy³±cznie na rozpamiêtywaniu tego co by³o.
Pozdrawiam

GrzegorzB - 2010-11-02, 09:50

ale zdaje mi siê, ¿e wy w³a¶nie by¶cie nie chcieli tych zmian ¿eby ludzie mojego pokroju siê afiszowali!!

Widzê ¿e sam siebie oceniasz i sam wystawiasz receptê jak powiniene¶ byæ traktowany.

Nie wystarczy byæ g³o¶nym, aby byæ s³uchanym.

Uczestnictwo w forum bêdzie mo¿liwe zgodnie z przyjêtymi zasadami.

Galant - YuLaS - 2010-11-02, 10:17

Ja chce pomóc od dawna i parê osób (Lokata, Kuzyn, Stojan, Grzegorz B., Prezes, Klakson) dobrze o tym wie bo temat powraca przy ka¿dym zlocie i jest to temat do rozmów. Jednak wiêksza czê¶æ zarz±du nie pojawia siê na zlotach i nie mo¿emy porozmawiaæ. Nie by³o takiej mo¿liwo¶ci na ¿adnym ze zlotów (nie by³em tylko w £odzi). W Krakowie uda³o siê porozmawiaæ z Grzegorzem.
Co do strony:
- zmiana wygl±du nie uzdrowi sytuacji, ani nie przyci±gnie nowych cz³onków
- rozbudowa funkcji i dzia³ów - tak jak najbardziej
Oficjalnie deklaruje siê na pomoc w dziale technicznym i elektrycznym fotki, opisy schematy
- relacje ze zlotów- jak mam kamerê to filmujê, ale s± to d³ugie "pe³nometra¿owe" amatorskie produkcje -jak kto¶ nie by³ to wszystko mo¿na zobaczyæ.
- forum - nie przesad¼my z milionem dzia³ów i kategorii
- co do zebrania - zebranie jest dla cz³onków - osoby które nagle teraz wst±pi± do klubu nie maj± prawa g³osu: Regulamin Rekrutacji do Klubu
1.Kandydat, staraj±cy siê o status Cz³onka Zwyczajnego, w czasie okresu warunkowego ma prawo do:
...
b. uczestniczenia w Forum Cz³onków Klubu z prawem zg³aszania opinii, bez prawa g³osu

kuzyn353 - 2010-12-10, 22:37

Do zobaczenia jutro :) Wyje¿d¿amy jak siê wy¶piê i najem.
GrzegorzB - 2010-12-19, 16:09

Forum Stowarzyszenia Cartoon Trabant Klub Polska
Kleszczów, 11 grudnia 2010


W dniu 11 grudnia 2010 w Kleszczowie odby³o siê Forum Stowarzyszenia CARTOON TRABANT KLUB POLSKA,
wziê³o w nim udzia³ 25 cz³onków Klubu (z ogólnej ilo¶ci uprawnionych 45) i 15 sympatyków.
Podczas obrad przeprowadzone zosta³y wybory uzupe³niaj±ce do Komisji Rewizyjnej, do której wybrany zosta³ £ukasz ¯ychoñ (kuzyn353).
Przeg³osowany zosta³ wniosek o rozszerzenie sk³adu Zarz±du Klubu, do którego zosta³ wybrany Julian Gonet (YuLaS)

Obecny sk³ad Zarz±du:
Tomasz Zwoliñski (Prezes) - Prezes
Grzegorz Brzeziñski (GrzegorzB) - Cz³onek Zarz±du
Krzysztof Kegel (Fritz) - Cz³onek Zarz±du
Julian Gonet (YuLaS) - Cz³onek Zarz±du

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Brawata (Xiêdzu)
Dominik Lasoñ (Klakson)
£ukasz ¯ychoñ (Kuzyn353)

W czasie Forum prowadzonego przez prezesa Klubu Tomasza Zwoliñskiego i cz³onka zarz±du Grzegorza Brzeziñskiego dyskutowane by³y miedzy innymi zagadnienia organizacji zlotów pod patronatem Klubu, promocji Stowarzyszenia, rozwijania ruchu Trabantowego w kraju, wspó³pracy z innymi organizacjami motoryzacyjnymi, kontaktów zagranicznych, finansów Klubu i pozyskiwania funduszy, dzia³ania organów statutowych, gad¿etów cartoontrabantowych, i zgody na ich wykonywanie, serwisu WWW, forum internetowego. Ustalona zosta³a lista zlotów, które odbêd± siê pod patronatem Stowarzyszenia CARTOON TRABANT KLUB POLSKA w 2011 roku, bêd± to: Pyrkomania, Silesia Fest, Solina – Zawóz, Trabi-EXPO. Uaktualniona zosta³a lista przedstawicieli regionalnych CARTOON TRABANT KLUB POLSKA. Po zakoñczeniu czê¶ci oficjalnej rozpoczê³y siê nocne Polaków rozmowy obracaj±ce siê oczywi¶cie wokó³ Trabanta.

Podsumowanie sporz±dzi³ Grzegorz Brzeziñski (GrzegorzB)

Pe³ne sprawozdanie zostanie przes³ane cz³onkom Stowarzyszenia.

Kumpelek - 2011-01-21, 16:26

a ja mam takie pytanko..
Znalaz³em u siebie w gratach szybê z naklejk± któr± naby³em od ¦.P. Zbyszka.
I chcia³em siê zapytaæ, czy kto¶ aktualnie z forum zajmujê siê jak±¶ dystrybucj± takich naklejek?
albo czy kto¶ mia³by w pliku j±? tak ¿ebym sobie we w³asnym zakresie wykona³?

Naklejka


Nie orientuje siê dok³adnie co i jak, tak¿e proszê negatywnie nie odbieraæ moich intencji :)

kuzyn353 - 2011-01-21, 16:39

Niebawem naklejki bêd± dostêpne na stronie CT. Do wiosny zd±¿ysz zamówiæ ;) Szczegó³y ju¿ nied³ugo.
Kumpelek - 2011-01-21, 17:30

noo! Dziêki wielkie:) Widzê, ¿e zaczyna siê naprawdê pozytywnie dziaæ :) Tak trzymaæ Dziewczyny i Ch³opaki :)
wnuq - 2011-01-21, 23:11

Nie wiem bo trzeba bêdzie siê zapisaæ do klubu a to pozytywne nie jest.
mateusz105l - 2011-01-21, 23:22

Czy pojawia siê informacje nt ewentualnego cz³onkostwa w klubie dla potencjalnie zainteresowanych?
wnuq - 2011-01-22, 13:36

tak ju¿ siê pojawi³y i s± tu:
KLUB U¯YTKOWNIKÓW I SYMPATYKÓW TRABANTA "CARTOON TRABANT KLUB POLSKA" jest zarejestrowany jako stowarzyszenie.


Je¶li chcesz przyst±piæ do Klubu, zapoznaj siê z informacj± poni¿ej.
Stosowne formularze i dokumenty znajduj± siê w linkach.

Formularz Zg³oszeniowy do Klubu
Regulamin Klubu
Regulamin Rekrutacji do Klubu
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Statut Klubu Cartoon Trabant

Prosimy o zapoznanie siê z w/w dokumentami, poniewa¿ ich znajomo¶æ jest jednym z warunków przyjêcia do Klubu.

Formularz Zg³oszeniowy do Klubu nale¿y wydrukowaæ, wype³niæ i przes³aæ na poni¿szy adres listownie:

Cartoon Trabant Klub
Tomasz Zwoliñski
ul. Zagiêta 13A
04-847 Warszawa

lub dostarczyæ do mnie osobi¶cie na spotkaniu lub zlocie.

Proszê NIE WYSY£AÆ pieniêdzy za sk³adkê na ten adres. Wp³aty przyjmujemy TYLKO I WY£¡CZNIE przelewem na konto Klubu.

Konto Klubu Cartoon Trabant:

CARTOON TRABANT KLUB POLSKA
Ul. Siemiradzkiego 23/2
31-137 Kraków

41 1020 1778 0000 2302 0050 5735

PKOBP Oddzia³ 1 w Kwidzynie


Koszty uczestnictwa w Klubie:

# cz³onek zwyczajny: 50 z³ sk³adka roczna (zawiera wpisowe dla nowych cz³onków)

# sympatyk: 10 z³ sk³adka roczna (zawiera wpisowe dla nowych sympatyków)

Zarz±d Klubu mo¿e, na wniosek Cz³onka Klubu udzieliæ zni¿ek od op³at klubowych. W szczególno¶ci dotyczy to rodzin lub par wspólnie wstêpuj±cych do Klubu.

Przynale¿no¶æ do Klubu bêdzie wi±za³a siê z wieloma profitami tj. zni¿ki w sklepach i warsztatach do 10%, mo¿liwo¶æ rezerwacji miejsc noclegowych na zlotach oraz dostêp do wszystkich materia³ów na stronie Klubu. Klubowicze byæ mo¿e (je¶li pozwoli na to bud¿et Klubu) bêd± otrzymywaæ ró¿ne gad¿ety Klubowe. Ogólnie sprawa profitów jest otwarta i Zarz±d Klubu podejmuje dzia³ania (np. wyszukiwanie sponsorów) aby Cz³onkowie Klubu mogli ³atwiej i przyjemniej korzystaæ z cz³onkostwa w Klubie.dok³adnie tu:
jak zapisaæ siê do KLUBU

Galant - YuLaS - 2011-01-22, 15:01

Dodam ¿e na wiosnê rusza nowa witryna klubu. Pracujemy równie¿ nad zachêceniem osób nie zrzeszonych do cz³onkostwa w klubie. Trwaj± prace nad zni¿k± ubezpieczenia OC dla klubowiczów. D±¿ymy ogólnie do sytuacji, aby osoby chcia³y byæ w klubie. Pozdrawiam
Lary - 2011-01-22, 22:27

Przygl±dam siê od d³u¿szego czasu waszym "staraniom" o klub i o t± stronê. I jedno tylko da siê zauwa¿yæ ze oprócz waszych k³ótni to nic ciekawego siê nie dzieje. W ten sposób nikogo nie zachêcicie do wst±pienia do kubu.
To samo zdanie maj± ludzie którzy byli lub s± w klubie.

kuzyn353 - 2011-01-22, 22:41

Z ca³ym szacunkiem Lary. Dzieje siê sporo i wybacz ¿e nie dyskutujemy tutaj w publicznym temacie
Voo Doo - 2011-01-23, 17:59

Ah ta zbuntowana i niecierpliwa m³odzie¿. Zebranie by³o w grudniu jest styczeñ poczekaj a¿ z wiosn± CT rozkwitnie bo ty jak ten pierwszy plemnik przed orkiestrê lecisz a potem zdziwko ¿e migda³ki...
GrzegorzB - 2011-01-24, 08:26

Lary: Przygl±dam siê od d³u¿szego czasu waszym "staraniom" o klub i o t± stronê. I jedno tylko da siê zauwa¿yæ ze oprócz waszych k³ótni to nic ciekawego siê nie dzieje. W ten sposób nikogo nie zachêcicie do wst±pienia do kubu.

To jako¶ kiepsko siê przygl±dasz.
Widzia³e¶ jak±¶ k³ótniê cz³onków Klubu? hahaha

To samo zdanie maj± ludzie którzy byli lub s± w klubie.

Za przeproszeniem, ale w imieniu kogo siê wypowiadasz? Bo chyba nie w imieniu prawie 40 osób obecnych na grudniowym forum i kolejnych 25, które nie mog³y przybyæ.

wnuq - 2011-01-24, 11:05

Roz³adowuj±c atmosferê. Pozdrowienia dla trabanciarzy i trabantów z centralnej Polski
Lary - 2011-01-24, 15:34

Przepraszam ze siê odezwa³em.
kuzyn353 - 2011-01-24, 16:06

Czy¿by sarkazm? Bo w moim mniemaniu nie masz masz powodu przepraszaæ. Nikt ci nic nie zarzuca tylko wyprowadza z b³êdnego stosunku spowodowanego ograniczonym z ró¿nych powodów punktem widzenia
;)

GrzegorzB - 2011-01-25, 19:31

Nie rozumiem tych przeprosin?
Mia³e¶ swoj± tezê, spotka³e¶ siê z paroma wypowiedziami, w tym moj± i kapitulujesz? ;)
Spodziewa³em siê dyskusji!

Voo Doo - 2011-01-25, 20:30

A jak tam prace?? Mo¿e chocia¿ uchylicie r±bka tajemnicy co sie zmieni jakie postulaty czego oczekiwaæ bo sam jestem ciekaw a nie mia³em mo¿liwo¶ci go¶ciæ w Be³chatowie...
KamiL_ON - 2011-01-25, 20:41

Jak to zwykle bywa, nie wszyscy od razu zaakceptuj± "Nowe Lepsze jutro". I bardzo dobrze bo na tym polega demokracja.

Jednym siê spodoba i bêdzie fajnie.
Drugim nie bêdzie sie podoba³ kolor "lamówki", ale pobrzêcz±, pobrzêcz± i zaakceptuj± rzeczywisto¶æ.
Trzeci siê obra¿± i wybior± inn± "lokaln±" drogê.
etc.


To tak jak z remontem Trabanta, Cierpliwo¶ci i Wytrwa³o¶ci ¯yczê...
a do 11 Lutego pozosta³o raptem kilka dni...

PozDDRo
KamiL_ON

GrzegorzB - 2011-01-25, 21:33

Voo Doo: nie dosta³e¶ e-maila ze sprawozdaniem?

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group