CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Technicznie - [601] nie ma si³y: ga¼nik? zap³on?

sachaj - 2008-08-26, 18:16

panowie mam taki problem silnik nie ma sily po wyregulowaniu wszystkiego gaznik (zaplon elektronik) jak samochod stoi cyka super podczas ruszania slabnie i tylko na duzysz obrotach rusza wstawilem drugi silnik i jest tosamo samochod nie jest zblokowany kolami zastanawiam sie czy jest ró¿nica w cewkach bo mam za³o¿one ze zwyklego zaplonu do elektronicznego

moze przychodzi wam na mysl co to moze byæ (cewki skrzynia ) nie wiem juz mi brak sil do niego

pomozcie

Piotr Czaiñski - 2008-08-26, 18:26

mo¿e standardowow zapchany nagarem tylni t³umik...odepnij z przodu wydech przy kolektorze i zobacz czy jest efekt.Ostrzegam bêdzie g³o¶no
Kosiek (Rafa³ Ko¶ka) - 2008-08-26, 18:33

Taak¿e ¶wiece zap³onowe potrafi± zmuliæ autko, mog± byæ przepracowane. Je¶li s± nowe to mo¿e nie ta ciep³ota.
Bochen - 2008-08-26, 19:28

nie odpinaj przy kolektorze! bez przedniego tlumika auto nie ma mocy. odepnij tylny tlumik i sprobuj
Prorok601 - 2008-08-26, 19:48

a swoj± droga do elektronika powinny byc cewki od elektronika...
sachaj - 2008-08-26, 19:53

jutro sprubuje z tym tlumikiem
pioneer - 2008-08-26, 20:17

silniki zmieniasz a mo¿e paliwo masz jakies trefne albo ropee zatankowa³e¶
Qbs - 2008-08-26, 20:29

a moze spu¶æ rêczny
pioneer - 2008-08-26, 21:04

samochod nie jest zblokowany kolami
rêczny odpada :p

sachaj - 2008-08-26, 21:13

w sumie kazda porada jest przydatna ale paliwo i reczny odpada
pioneer - 2008-08-26, 21:30

nie wiem ale przecie¿ idzie wyczuæ czy silnik jest ok jak pali,nie kaszle nie strzela zbiera sie ³adnie ¿wawo to talala,a jak co¶ innego to nawet s³ychaæ ¿e chce a nie mo¿e pali sprzêg³o itp ...
sachaj - 2008-08-26, 21:36

no wlasnie stad moje pytanie silnik sie zbiera ladnie jak stoi pracuje bez zazutu nie kaszla ale podczas ruszania brakuje mu sily aby szybko ruszyc ta bryke albo ruszyc pod gorke prawie na pelnych obrotach rusza i to przy koncu puszczania sprzegla prawie gasnie
Bochen - 2008-08-27, 01:03

moze wbiles trojke
magik - 2008-08-27, 08:37

A jak traci moc to kopci mocno ? Jaki masz typ zap³onu ?
Prorok.. Jakie to s± cewki do elektronika mo¿e nam powiesz ?

MarkusM - 2008-08-27, 12:24

Ja bym obstawia³ zatkany tylny t³umik. Mia³em to samo niedawno w mojej 601. na postoju super a w je¼dzie mu³ ledwo 50 jecha³. jak zdj±³em t³umik to szed³ jak burza (nie tylko w sêsie ilo¶ci dB :-) .

Pozdrawiam

Prorok601 - 2008-08-27, 13:17

dowiadywa³em sie ze ¼róde³ wiarygodnych ze cewki do zap³onu elektronicznego mia³y inne oznaczenie wybite na denku i czym¶ tam siê ró¿ni³y.. nie jestem w stanie sprawdziæ ani przypomnieæ sobie jakie to oznaczenie bo nigdy nie u¿ywa³em elektronika w cfaju.. ale podobno wielce prawdopodobne by³o zniszczenie modu³u bez tych "specjalnych" cewek...
oczywi¶cie mogê sie myliæ a to mo¿e byæ legenda.. (taka jak o ¶rubce odblokowuj±cej pi±ty bieg...)

Piotr Czaiñski - 2008-08-27, 19:28

jak tylni jest zapchany to nawet jak odepnie z przodu to odczuje ¿e auto jest mocniejsze,wiem bo przerabia³em. A to ,¿e bez przedniego jest s³abszy to sie wie:-)
Pawe³-Yogi - 2008-08-28, 09:49

Witam a jaki typ ga¿nika posiadasz w swoim Trabie jak 28HB1-1 to sobie zmien go ja w swoim trabie po wyczyszczeniu takiego gaznika straci³em moc.By³o podobnie ³adnie chodzi³ na wolnych a mocy wcale nie mia³ przy ruszaniu i nie pozamienia³em wcale dysz. Zmieni³em na starszy model ga¿nika i jest ok jeszcze sprawd¼ tarczê sprzêg³a mo¿e siê ¶lizga wszystkie opcje muusisz spradziæ.


-----------------------------------------------------
Trabant 601s rocznik 85
tel 696169364
-----------------------------------------------------

Kojack - 2008-08-29, 16:15

Witam

Mam dok³adnie ten sam problem, tyle, ¿e nie chodzi zbyt ³adnie jak stoi, znaczy po chwili jak ju¿ siê zagrzeje wydaje siê byæ ok. Poza tym obroty na biegu ja³owym s± chyba trochê za du¿e, takie przynajmniej odnoszê wra¿enie, ¿e wyje jak potêpiony ;)

Kupi³em go od znajomego, w sumie za ¶mieszne pieni±dze, wiem, ¿e jest w ¶rednim stanie. Znajomy czy¶ci³ ga¼nik, ale jak z nim je¼dzi³em, nie by³o problemu, grza³ konkretnie. Posta³ u mnie 2 tygodnie pod domem, by³y problemy z zap³onem, ale po zmianie akumulatora i wyjêciu i "wyczyszczeniu" ¶wiec zacz±³ paliæ. Tyle, ¿e jest problem z ruszaniem i jazd± pod górkê, jak sprzêg³o puszczam "do koñca" to próbuje gasn±æ. Z tego co zrozumia³em, to win± mo¿e byæ zatkany tylny t³umik, tak? S± jakie¶ inne opcje (proporcje oleju do benzyny w baku i takie tam? Syf i malaria w przewodach, stare ¶wiece?)

Dodam, ¿e wcze¶niej sta³ z 10 lat, by³ zupe³nie nie je¿d¿ony.

Mac-601 - 2008-08-29, 18:05

Dotyczy cewek zap³onowych i modu³u zap³onowego (tego elektronicznego):

Trzeba mieæ cewki zap³onowe o podwy¿szonej oporno¶ci. Cewki nadaj±ce siê do pracy z uk³adem m³oteczkowym powoduj± przegrzanie siê kondensatorów elektronika. Objawy: Nadmierne grzanie siê cewek (gor±ce w dotyku) grzanie siê uk³adu i na koniec zanik iskry na jednym z cylindrów.

Informacja jest pewna, potwierdzona dwoma spalonymi modu³ami.

Jako ¿e nie mia³em w pobli¿u odpowiednich cewek problem rozwi±za³a sprê¿ynka z drutu oporowego, obecnie nie pamiêtam jaki opór ale jak kto¶ zainteresowany takim rozwi±zaniem to sprawdzê. Acha - brzmi okropnie ale dzia³a od roku (wystarczy pamiêtaæ ¿eby nie dotykaæ bo nadmierna ciekwo¶æ brata zosta³a nagrodzona sprê¿ynk± w negatywie na palcu na tydzieñ).

Bary³ - 2008-08-29, 19:59

Potwierdzam wypowied¼ Mac-601 sam kiedy¶ przy zmianie zap³onu na elektronika o ma³y w³os nie spali³em modu³u. Za³o¿y³em elektronika, ale zapomnia³em zmieniæ cewki i modu³ zacz±³ siê dymiæ. Naszczê¶cie w miare szybko od³±czy³em zasilanie i jako¶ ocala³.
donkey - 2008-08-29, 21:15

To jak odró¿niæ jeden rodzaj cewki od drugiego?, jakie¶ oznaczenia, ró¿nice w wygl±dzie, ...cokolwiek ???
Kêdzior - 2008-08-30, 09:46

jak ci siê spali elektronik to znaczy ¿e to nie by³y te.
magik - 2008-08-30, 12:50

Panowie zacznê od tego ¿e modu³ elektroniczny steruje mas±. tak¿e pod³±cza siê go odwrotnie ni¿ zwyk³y zap³on m³oteczkowy. Tak¿e obawiam ¿e je¶li ktos co¶ zjara³ to z tego powodu. Ja wcze¶niej mia³em elektronika i najró¿niesze cewki. Od polskich do ddrowskich. Nigdy nie zwraca³em uwagi jakie to cewki. Nigdy mi siê nic nie spali³o
Qbs - 2008-08-30, 13:30

ano wlasnie magik cos w tym jest, bo mam podobne doswiadczenia i zadnego modlulu jeszcze nie spalilem. Np teraz jezdze na 2 roznych cewkach i tez jest dobrze.
sachaj - 2008-09-18, 00:20

ok panowie na moje oko cewki od elektronika sa takie same jak do zaplonu mloteczkowego

ale myslalem ze to zmulenie to ten tlumik po zdjeciu koncowego tlumika auto zacowuje sie tak samo pozostaje mi tylko lokalizacja mechaniczna czyli skrzynia i szczeki po sprawdzeniu napisze co bylo nie bardzo mam dostep do neta tak¿e mo¿e to trochê potrwaæ

pozdrawiam

blacha 601s - 2008-09-18, 08:42

cewki od elektronika maj± inn± rezystancje i indukcje.
to nie jest to samo.
oczywi¶cie, ¿e da siê je¼dziæ i na takich i na takich, ale efekty s± ró¿ne.

amadeo - 2008-09-18, 14:44

Ja mia³em swego czasu podobny problem ,wsumie niewiem co bardziej na to wp³ywa³o , zaolejone sprzêg³o ( walniêty uszczelniacz skrzyni) czy kompletnie zardzewia³e cylinderki hamylcowe . Sprzêg³o ,uszczelniacz i hamulce zrobi³em za jednym machem przy okazji wymiana zawieszenia ,nowe ³o¿yska kó³ itd .Po tym zabiegu jest ju¿ super :) ,sprawdz to i zdaj relacjê .pozDDR....
Jendrej - 2008-09-18, 14:59

a mo¿e tak jak wy¿ej sprzêg³o ci siê ¶lizga ?
NBA - 2009-01-28, 21:07

Witam

Podepnê siê.

Mam 601 s, 54.000 od nowo¶ci, po regulacji ga¼nika piêknie pali, wchodzi na obroty. Dobrze rozpêdza siê na 1,2,3 biegu, muli na 4, ale to podobno normalka. Jednak mój trab rozpêdza siê do 80 km/h i no more...(85 to z gorki, a podobno wyci±ga i 110???) Znajomy radzi³ by czy¶cic ca³y ga¼nik? Dysze? A mo¿e to zapchana rura? Do czego siê sk³aniacie? Tylko, ¿e z rana dymi ni± bez problemu... Dodam, ¿e auto sta³o kilka miesiêcy, przed regulacj± ga¼nika...

Bardzo wszystkim z góry dziêkuje za pomoc...

Qbs - 2009-01-29, 00:22

110 to jakies zmeczone zyciem trabanty wykrecaja, a normalnie mozna na kontrolke dlugich swiate³ popchnac wskazowke licznika :)

mozliwe ze masz za niski poziom paliwa w komorze plywakowej.

janush - 2009-01-29, 02:05

... siê podepnê... jak dwa posty wy¿ej, max 85km... chocia¿ i tak ju¿ jest lepiej, bo jakie¶ trzy miesi±ce temu, gdy sze¶æset jedyna znalaz³a siê w moich rekach ledwo do 75 siê rozpêdza³... strasznie by³ zamulony... mi niskie obroty s± raczej obce : )
Dodam, ¿e nie tylko pokonujê trabem odl krótkie miastowe, choæ to najczê¶ciej oczywi¶cie, lecz ze dwie d³u¿sze trasy (~300km) by³y grane i niestety dalej bez wiêkszych efektów odmulenia...

Pytanie: czy poziom paliwa w komorze p³ywakowej przek³ada siê bezpo¶rednio na wiêksze spalanie?! bo ja i tak poni¿ej 10 nie schodzê niestety.

Dariusz Gnasiuk - 2009-01-29, 02:41

tez tak kiedys mialem;) bawilem sie gaznikiem ale okazalo sie ze wystarczy przykrecic srubke jedna o 3mm. jak patrzysz od przodu na gaznik to masz taka gumowa rurke i na koncu tej rurki masz poziomo przykrecona srubke. dokrec ja troszke lub odkrec i zobacz.
Bochen - 2009-01-30, 02:06

zanim zabierzesz sie za krecenie czymkolwiek w gazniku - spróbuj odpiac tylna puche. to moze byc problem a przynajmniej nie rozregulujesz nic w gazniku.
Krzysiek Sawicki - 2011-01-10, 13:35

witam chyba nie tylko ja mam z tym problem.

a mianowicie trabi osi±ga max 90 ale 80 mogê spokojnie jechaæ... choæ zawsze chcia³o by siê wiêcej :)
i tak trabi z 1990: zap³on elektronik, ga¼nik 28 H1-1, t³umiki wymienione na pewno nie s± przytkane. Jest jedno ale zap³on jest na 6mm... to chyba nie jest normalne ale w³a¶nie wtedy najlepiej chodzi. Kolor ¶wiec cegie³ka. Cylindry po drugim szlifie 30.000 zrobione od remontu. Ga¼nik kiedy¶ czy¶ci³em nic to nie da³o. co móg³by jeszcze sprawdziæ?

Kulka - 2011-01-10, 13:45

Ustaw zap³on tak jak powinien byæ, podreguluj ga¼nik,

30.000 od remontu to sporo jak na 601. Kompresjê mierzy³e¶? Sprzêg³o siê nie ¶lizga?

Krzysiek Sawicki - 2011-01-10, 14:57

w³a¶nie z zap³onem duzo sie ju¿ bawi³em czyli regulacja co 2km na s³uch ale to i tak nic na te 6mm jest najlepiej. ale popróbuje jeszcze. kompresja my¶le ze ok w tamtym roku wymiana pier¶cieni i zrobi³em mo¿e 10k albo mniej.

sprzêg³o chyba ok przypali gume

Qba - 2011-01-10, 17:33

Zaraz Ciê opierdziel±, ¿e nie ustawia siê na s³uch, sk±din±d s³usznie :D
Dymatorek - 2011-01-10, 21:28

Na s³uch to baba w przychodni zemdla³a... ;p
JaJer - 2011-01-11, 01:36

Witam.
Czy silnik pracuje na 2-ch cylindrach?
£atwo to sprawdziæ, wystarczy zdj±æ fajkê ze ¶wiecy. Je¶li pali na dwa gary to po zdjêciu fajki z jednego cylindra, silnik dalej bêdzie pracowa³. Fajki zdejmujemy na przemian. Jak silnik zga¶nie to znaczy ¿e pracuje tylko na tym cylindrze. Czasem trudno zauwa¿yæ ró¿nicê miêdzy prac± na jednym garze (silnik ³adnie "pyka" na wolnych obrotach, ale mocy to on nie ma).
Jeszcze inny sposób sprawdzenia:
- po odpaleniu silnika sprawdziæ czy obie ¶wiece s± ciep³e.
- mo¿na te¿ wykrêciæ ¶wiece i zobaczyæ jak wygl±daj±.

Palenie na jeden gar zim± przy elektroniku jest przypad³o¶ci± zap³onu elektronicznego, ale tylko gdy auto jest minimalnie eksploatowane.
Pozdrawiam.

Kulka - 2011-01-11, 12:24

a jak wymienia³e¶ pier¶cienie to próg na cylindrze jaki by³?
Krzysiek Sawicki - 2011-01-11, 14:05

trabi pracuje na pewno na dwóch cylindrach specjalnie to ustawia³em co wiecej na ka¿dym cylindrze pracuje tak samo. na czujniku zegarowym ró¿nica to ok. 0,1-0,2mm w zap³onie. Mo¿e to moja wina bo krêci³em t± ¶rubk± w ga¼niku co nie powinno siê krêciæ chocia¿ najpierw wkrêci³em do koñca i sprawdzi³em na ile obrotów jest wykrêcona i pó¼niej ustawi³em tak jak by³o. Mo¿e to przez to? A jeszcze jedno przy wysokich obrotach w silniku co¶ dzwoni mo¿e to na sworznich t³okowych ale pewno¶ci nie mam na wiosnê planowa³em to sprawdziæ.

próg na cylindrze by³ nie wielki s³abo widoczny ale wyczuwalny.

za¶ciankowy Tadek - 2011-01-27, 23:51

Mia³em ostatnio podobn± przygodê. Jecha³em sobie w spokoju z Krakowa do Lublina. I nagle przed Kra¶nikiem, wjezd¼a³em pod górkê, na serpentynce, auto zacze³o sie ksztusiæ i zgas³o. Pomy¶la³em ¿e skoñczy³a siê wacha. Jednak ona by³a. Odpali³em po chwili, silnik krêci³ wiêc ruszy³em w dalsz± drogê. Po kilku kilometrach znów to samo. I po kilku nastêpnych te¿. Tyle ¿e ze strza³em z wydechu. Znów ruszy³em, ale auto siê nie rozpêdza³o. Wlok³em sie ok 40km/h, troche szarpa³o. Momentami autko jakby chcia³o przyspieszyæ. Postój. Dola³em paliwa, sprawdzi³em przewody paliwowe i p³ywak i auto zacze³o jechaæ, normalnie. Po kilku kilometrach znów szarpanie, nag³y spadek mocy i koniec jazdy. Dola³em wachy z kanisterka i ruszy³em znów. Przyjecha³em do domu i zacz±³em siê zastanawiaæ, co siê dzieje?
JaJer - 2011-01-28, 00:23

Po kilku kilometrach znów szarpanie, nag³y spadek mocy i koniec jazdy. Dola³em wachy z kanisterka i ruszy³em znów. Przyjecha³em do domu i zacz±³em siê zastanawiaæ, co siê dzieje?

- nie zg³êbione i nieprzewidywalne s± dzia³ania elektronicznego uk³adu zap³onowego, szczególnie zim±. Nie wiadomo z jakich przyczyn silnik zaczyna dzia³aæ tylko na jeden gar.
Pozdrawiam.

XXL24H - 2011-01-28, 00:24

P³ywak topielec? (to tylko sugestia bez bicia proszê;)
Lary - 2011-01-28, 08:59

Witam.
Ja mia³em ca³kiem podobne objawy i okaza³o siê ze kranik by³ zatkany i paliwo za wolno sp³ywa³o. Jak sta³ to sobie ³adnie pyrka³ a jak przychodzi³o do jazdy to mêka pañska brak mocy palenie na jeden cylinder itd.Chod¼ twoje grzebanie w ga¼niku te¿ dajê do my¶lenia.

maxxx601 - 2011-01-28, 12:04

Zap³on, na 100% - obejrzyjcie po prostu kabelki do zap³onu przy pasku klinowym (lubi± siê przecieraæ) i przy wej¶ciu do puszki (na mrozie s± sztywne, lubi± pêkn±æ) zamiast grzebaæ na chybi³-trafi³ :)
za¶ciankowy - 2011-01-28, 21:44

Do ga¼nika zajrza³em dopiero po awarii. W sumie ¶wiece do wymiany mam. Wygl±daj± trochê kiepsko. Kupi³em nowe. Jutro wymieniê. Przewody sprawdzi³em, s± ok. Kranik, wczoraj czy¶ci³em, przewody sprawdzi³em. By³o tam trochê syfu. Zw³aszcza w kraniku. Zobaczê zatem jutro czy bêdzie dobrze.
magik - 2011-01-30, 20:27

je¶li chodzi o silnik trabanta to s± g³ównie 2 usterki albo paliwo albo iskra. Metoda naprawcza po nitce do k³êbka. Pierwsze co, wykrêca siê ca³y kranik i przegl±da przegl±da przep³yw z baku, dalej przewód ew przep³ywomierz i na koñcu ga¼nik . Je¶li chodzi o iskrê, najpierw ¶wiece, przerwy, kable, kabel od cewek do zap³onu i na koñcu p³ytka i ew jej regulacja. Tak w du¿ym skrócie
Qba - 2011-04-16, 21:57

Odkopiê nieco wa³kowany temat.

Otó¿ kupi³em sobie trupka(601 de luxe 84r), który sta³ 12 lat, ale z ma³ym przebiegiem, g³ówinie po to, ¿eby wzi±æ z niego silnik.

Postanowi³em, ¿e zanim wyjmê i roz³o¿ê silnik, sprawdzê jak chodzi. Wiedzia³em, ¿e jak sta³ tyle czasu to nie odpali tak ³atwo, wiêc od razu wymieni³em: kable, cewki, ¶wiece, ga¼nik, filtr powietrza, przewód paliwowy. Po morderczej walce z kranikiem nadszed³ czas na odpalenie dziada (oczywi¶cie zanim zacz±³em krêciæ sprawdzi³em, czy nie jest zatarty i wpu¶ci³em wcze¶niej strzykawk± nieco oleju bezpo¶rednio do garów).

A PROBLEMEM MOIM JEST TO, ¿e pali tylko na jeden cylinder.

Najwiêksz± przeszkod± jest to, ¿e trab stoi 60km od Warszawy i mam mo¿liwo¶æ doje¿d¿ania tam ¶rednio raz na miesi±c na parê godzin.

Jajer napisa³ wcze¶niej, ¿e palenie na jeden gar jest przywar± stoj±cych elektroników (06.84 to ju¿ chyba zap³on elektronik?), a on stoi w dodatku od grudnia w wilgotnym gara¿u.

Czy s±dzicie, ¿e przyczyn± jest co¶ z zap³onem?

Qba - 2011-04-16, 22:17

Przypomnia³o mi siê, ¿e to raczej nie elektronik, bo nie ma czarnej skrzynki. Nie zagl±da³em pod puszkê(a mog³em - mo¿e styki za¶niedzia³y?).
Wcze¶niej raz chodzi³ na obu cylindrach.

kuzyn353 - 2011-04-17, 00:53

No to prawdopodobnie sam znalaz³e¶ przyczynê :)
magik - 2011-04-17, 09:14

Oba, jak chcesz to z przyjemno¶ci± siê z Tob± przejadê i odpalimy dziada, chcesz nim wracaæ do domu ? Pisz na prv lub kom 607960624.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group