CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Technicznie - [601] gdzie regenerowaæ wa³??

Kargul - 2008-07-18, 18:00

Witam, sk³adam nowy silnik do swojego traba i chcia³em te¿ daæ mu nowy wa³, lecz ze z tym trudno to pozostaje opcja regeneracji, u mnie jeden typ w wieluniu to robi³ w jedynym warsztacie zajmuj±cym siê takimi rzeczami i nie by³ zadowolony. My¶la³em nad motirexem ale pare osób ju¿ mi odradzi³o poniewa¿ potrafi siê wa³ posypaæ ju¿ po 2000km Jedyna nadzieja w was, powied¼cie mi gdzie dobrze regeneruj± wa³y ¿eby on trochê po¶miga³?? i jak to wygl±da cenowo?? PozDDRo

Szuka³em na forum informacji ale nie znalaz³em odpowiedzi.

ZBuK - 2008-07-18, 18:53

Kochany - prawda jest taka, ¿e ka¿dy wa³ po regenracji MO¯E siê posypaæ - je¶li siê nie posybpie do 2000 km to bedzie je¼dzi³ - dlatego najlepiej wybraæ firmê, która daje jak±¶ gwarancjê na us³ugê - je¶li da gwarancjê np. na miesi±c musisz w ci±gu miesi±ca wyje¼dziæ 2000km i zobaczysz. Jak nie padnie bedzie chodzi³, jak padnie - reklamacja. A gdzie? Nie wiem. W Krakowie jest wiele miejsce gdzie co¶ z wa³ami robi± ale czy od Trabanta i za ile i jak to nie wiem...
Kargul - 2008-07-18, 19:14

Dziêki, dosta³em juz info ¿e w ³odzi jeden typ robi za 350 i ludzie sobie chwal±... po opinie ludzi którzy mieli wa³ z motirexu wole wybraæ regeneracje w £odzi
Bochen - 2008-07-19, 01:21

jarmolinski ajt?
Kargul - 2008-07-19, 08:44

tak, o tego go¶cia chodzi.
magik - 2008-07-19, 10:47

W ³omiankach pod Warszaw± dobrze robi±. Ja akurat nie u¿ywam regenerek ,ale je¼dzi kolega. Czêsto mam okazjê pogrzebaæ przy tym aucie. Musze przyznaæ ¿e ³adnie chodzi. ale wstawia³em kiedy¶ jednemu go¶ciowi ¶wie¿± regenerkê
do silnika któr± gdzie¶ tam regenerowa³ i kultura pracy nie by³a tak ³adna jak w oryginale. Kwestia warszatatu no i wywa¿enia.

Ptak667 - 2008-07-19, 11:25

ja akurat mam po regeneracji w motirexie. daj± gwarancjê 3 miesi±ce ale w przypadku gdy warsztat wa³ zak³ada:) Robi³em sam i jestem zadowolony po 3000km dzia³a i nie ma ¿adnych luzów (parê dni emu ¶ci±ga³em cylindry)i cena przystêpna z odes³aniem starego wychodzi razem ko³o 270z³. niestety nie mam po roku je¿d¿enia Trabantem tak bogatych do¶wiadczeñ jak inni wiêc Twój wybór
Kargul - 2008-07-19, 11:32

a wiesz magik jak wygl±da cenowo pod Warszaw±??

Co do motirexu to jak narazie Ptak667 jeste¶ jedyn± osob± która wypowiada siê pozytywnie na temat tego wa³u, wszyscy mi odradzaj± i jak narazie najkorzystniejsz± opcj± jak dla mnie jest regeneracja w £odzi

Ptak667 - 2008-07-19, 12:14

mam nadzieje ¿e u mnie nie bêdzie jakiego¶ czarnego scenariusza. poprzedni wa³ rozsypa³ siê i silnik stan±³ wiêc ja nie wiem jak je¼dzi Trabant w bdb stanie bo w Olsztynie tylko jeden poza moim je¼dzi ale facet ma go jako reklamê (mówiê o dwusuwach)
te¿ jestem ciekaw kosztów innej regeneracji. Chocia¿ 2 razy wa³u regenerowaæ chyba nie mo¿na co?

magik - 2008-07-19, 12:55

dzia³ "inne"
shardac - 2008-07-24, 17:52

Z walem zmotireksu to ja mialem ciekawy motyw. Gwarancje daja na trzy miesiace, ale nie dawali mi obostrzenia na warsztat.

Kupilem regenerke, dalem jeden ze swoich zepsutych. Wlozylem do silnika, poskladalem, polatalem i dwa dni nie umialem ustawic zaplonu. Az w koncu okazalo sie, ze wal na srodkowym trzpieniu sie przekrecil i mam dwa garnki chodzace rownolegle - jak w maluchu. Wlasciciel motireksu wymeinil mi od reki walek, zrobilem na nim 10-11 tysiecy i zaczal coraz glsoniej stukac. Az pewnego dnia urwaly sie oba kliny - i z kola zamachowego, i z kola pasowego.

Udalo mi sie wtedy tanio dorwac kompletny silnik i z obu zlozylem swoj aktualny. Troche ahlasuje, ale jest ok.

Marcin Sady - 2009-11-27, 20:45

Witam MAM pytanko w sprawie regenerowania gdzie wa³y regeneruj± i ile taka regeneracja kosztuje
Pawe³-Yogi - 2009-11-27, 22:47

Witaj wa³y regeneruje pewnie wiele firm tylko trzeba poszukaæ w swojej okolicy.Z tego co pamiêtam na Nowolipkach w Warszawie jakis czas temu chcieli 350z³ za regenerowany wa³ tylko musia³e¶ oddaæ swój stary gwarancja jak siê nie mylê by³a na 6 miesiêcy.Mo¿e w immych firmach jest taniej jak nie ma po¶redników musisz poszukaæ jak to mówi± koniec jêzyka za przewodnika.
magik - 2009-11-28, 08:58

3 stówy to minimum plus oddanie starego wa³u jak pisze Yogi
Voo Doo - 2009-11-28, 12:48

Mo¿e ja troche rozwieje w±tpliwo¶ci i niedomówieñ Motirex to sklep a nie warsztat. Pan prowadzi sprzeda¿ i g³ównie wysy³kow±. Czê¶ci s± ok i nie ma co wybrzydzaæ jak potrzeba co¶ nowego wszystko jest. Owszem rozumie kwestie ¿e niektóre to najlepiej niemieckie itp ale sami wiecie jaka jest mo¿liwo¶æ posiadania czê¶ci nowych a o ile mi wiadomo niemieckie czê¶ci idzie kupiæ tylko na reichtuning. Wracaj±c do motirexu wszystko jest sprowadzane z Wêgier równie¿ wa³y które zosta³y tam zakupione i przywiezione wiêc osoba która je kupi³a teoretycznie tez musi uwierzyæ na s³owo które nie zawsze jest takie jakie oczekiwaliby kupuj±cy. Dlatego jak napisa³ Shardac dosta³ wymieniony wa³ bez marudzenia. Co do samej regeneracji wiem ¿e w W-wa bogaty zasób wiedzy to ma Magik który te¿ tu sie wypowiada a jezeli chodzi o ¦l±sk mamy tutaj taki zak³ad jedyny i ostatni w pe³ni porz±dny gdzie jest pan swojego wieku i ma ca³e zaplecze techniczne do regeneracji wa³ów z tym ¿e jego problem to wiek i czas bo nie robi tego w dwa dni :) Ja regenerowa³em ³±cznie z posk³adaniem ca³ego silnika do swojego i puki co odpukaæ chodzi sprawnie i dobrze. Nie jest to cyk i g³os zegarka ale silnik chodzi ¿wawo i sprawnie. Namiary na priv.
Marcin Sady - 2009-11-28, 13:35

wl¶nie mam do zregenerowania 5 wa³ów jeden by jeszcze by³ ale 4 to do regeneracji napewno :) do warszawy mam kawa³ek ¶³ysza³em ze gdzies w D±browie tarnowskiej jest jakis warsztat czy moze ktos jest z okolic d±browy tarnowskiej :) Jedynie to moze ¶l±sk jak mówi³ Voo Doo zobaczy siê
magik - 2009-11-28, 14:00

rozmawia³em niedawno z koleg± wartburgowcem . Podobno dobrze podchodz± do sprawy na ul.krakowiaków. T³umaczy³ mi ¿e mo¿na sobie u nich poprzebieraæ w ³o¿yskach. Mniejsze luzy, wiêksze luzy jak kto woli. On oczywi¶cie d³ubie 353 a z 601 jak to jest to nie mam pojêcia. W ka¿dym razie on je¼dzi na wale od nich.
Voo Doo - 2009-11-28, 15:28

No dla mnie to nie jest ¿adna tajemnica kole¶ który robi wa³y (oczywi¶cie w dobrym tego s³owa znaczeniu) ma zak³ad w Katowiach na ulicy Warszawskiej na przeciwko hotelu Senator jest wjazd na plac i on sie tam mie¶ci. Kole¶ sie nazywa p. Balon. Wg Google znajduje sie to tutaj:
Wy¶wietl wiêksz± mapê

jasiujasiu1 - 2011-03-29, 10:49

Jak wygl±da sprawa po ponad roku? Gdzie jeszcze regeneruj±? Jakie¶ nowe do¶wiadczenia?

Czy mo¿na za³o¿yæ jaki¶ przyklejony na sta³e w±tek, powiedzmy z "rankingiem" warsztatów, które jeszcze regeneruj± wa³y?

magik - 2011-03-29, 14:19

nowy wa³ kosztuje ok 200-250 z³ wiêcej ni¿ regeneracja i starcza na dwa razy d³u¿ej. Albo warto siê zastanowiæ nad wa³em regenerowanym z Niemiec. Kuchar twierdzi ¿e te niemieckie wa³y wytrzymuj± nawet 100 tys. z tym ¿e cena wiêksza ni¿ nówka w Polsce niestety. Jakie¶ ekipy ruszaj± na Anklam m.in Kuchar. Pogadaj z nimi
Placik - 2011-04-26, 21:47

Pytanie co do regeneracji wa³u
Gdzie mo¿na dostaæ nowe korbowody z ³o¿yskami i sworzniem korbowodowym??
A mo¿e poprostu zostawia sie stare korbowody tylko robi tuleje dystansowe??
Pytam bo mam pozosta³o¶ci po trabie pare silników wa³ów i chcia³bym nabraæ do¶wiadczenia w regeneracji.
Zaplecze i sprzê jest

JaJer - 2011-04-27, 08:08

korbowody (je¶li siê nadaj±) zostawia siê. Szlifuje siê i dorabia na wymiar koszyki do nowych wa³ków dobieranych na wymiar. £o¿yska igie³kowe sworznia t³okowego te¿ dobiera siê na wymiar.
Pozdrawiam.

kuzyn353 - 2011-04-27, 09:30

Nie g³upim pomys³em zdawa³oby siê zrobiæ temat z kontaktami do warsztatów regeneruj±cych wa³y. Te¿ by mi siê przyda³ taki kontakt na ¶l±sku.
magik - 2011-04-27, 10:45

to co jest w Warszawie jest na stronie,ale polecam ul.Krakowiaków na Okêciu. Starzy do¶wiadczeni fachowcy
JaJer - 2011-04-27, 10:50

jaki jest teraz koszt regeneracji w Warszawie?
magik - 2011-04-27, 11:20

rok temu p³aci³em 300 na kwiatowej w £omiankach, kolega który szykuje siê do regeneracji twierdzi ¿e na krakowiaków 250 z³
4p.m - 2011-04-27, 22:44

do³±czam sie do pytania, Gdzie regeneruj± albo sprzedaja regenerowane w okolicach Bielska-Bia³ej lub na sl±sku?
4p.m - 2011-05-02, 12:11

Jeszcze mam takie pytanie, czym ró¿ni sie stary typ wa³u od nowego typu?
Kozak - 2011-05-03, 07:12

W Bielsku na czerwonej pan Z.Maruszak, nie jestem pewny czy jeszcze dzia³a poniewa¿ nie by³em u niego ze 2lata telefon 502 583 466
4p.m - 2011-05-03, 08:59

Dziêki za info;)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group