CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Technicznie - [(S)] pompa hamulcowa

Micha³ Wyszyñski - 2007-07-05, 21:36

Witam ponownie
W³a¶nie pad³a mi pompa do trabanta(dwusekcyjna). Wymienie³em gumki na nowe jednak nic to nie da³o peda³ hamulca wpada do pod³ogi. Mam teraz dylemat czy kupiæ pompe now± (w motirex ok 170z³) czy regenerowan± ( w D±browie Górniczej za 80z³). Ró¿nica w cenie znaczna. Teraz pytanie czy jest sens kupowaæ popme regenerowan±, na czym ta regeneracja niby polega³a i czy nie nawali odrazu. Lecz jednak zda³a by egzamin zostaje 90z³ w kieszeni co by mnie bardzo ucieszy³o. Prosze podpowiedzcie co mam robiæ
micha³

MARIAN B. - 2007-07-05, 21:44

Mia³em ten sam dylemat w zesz³ym roku. Pad³a te¿ dwusekcyjna. Wymieni³em gumki i nic. Chcia³em zaoszczêdziæ i kupi³em po regeneracji. Szkoda pieniêdzy. Je¿eli by³a przeszlifowana to tak, ale je¿eli ma tylko wymieniane gumki to szkoda pieniêdzy. W koñcu kupi³m now± z Motirexu. Sprawuje siê b. dobrze.
Micha³ Wyszyñski - 2007-07-05, 22:45

Ok dzieki za odpowied¼. Jutro wypytam sie go¶cia jak to by³o regenerowane. Jednak co nowe to nowe i chyba wy¿y³uje sie na now±.
UFN - 2007-07-05, 23:41

Tez mia³em nie lada problem z pompa ham. w 1.1.

1. Czy na pewno dobrze za³o¿y³es gumki?
2. Ja wymieni³em gumki w dwusekcyjnej i eda³ wpad³ mi do pod³ogi ale nie traci³em nadziei. Zacz±³em odpowietrzaæ od najdalszego ko³a i robi³em pewnie z 15-20 razy (odkrecenia odpowietrznika/peda³ po pod³ogi/zakrecenie odpowietrznika/podpompowanie) na jedno ko³a. Przy drugim kole peda³ podniós³ siê ju¿ troche. Okaza³o siê ¿e najgorzej by³o z drugim cz³onem pompy który hamuje przedni lewy hamulec. Jak odpowietrzy³em i tego na koñcu ( te¿ z 15 takich cykli ) to peda³ by³ ca³kiem wysoko. Niestety od tej pory ma³o je¼dzi³em po pad³ silnik jak bêdê wiedzia³ jak sie sprawuje to dam znaæ.

Jak sie myle niech mnie kto poprawi. PozDDR

magik - 2007-07-06, 08:06

najtaniej znale¿æ u¿ywkê z demonta¿u. Te pompy raczej rzadko padaj± wiêc jest szansa ¿e jak znajdziesz to bêdzie dobra
Micha³ Wyszyñski - 2007-07-06, 08:21

Gumki za³o¿y³em tak jak poprzednie wiec chyba dobrze. Jeszcze spróbuje odpowietrzyc z 2 razy i zobaczymy czy co¶ to da
MARIAN B. - 2007-07-06, 15:17

Jak ju¿ postanowi³e¶ jeszcze popróbowaæ to musisz byæ pewny co do dobrego za³o¿enia gumek na t³oku, ale wa¿ne s± te¿ te zaworki ze sprê¿ynkami. Pamiêtaj równie¿ o odpowietrzeniu pomy nie tylko uk³adu. Najpierw pompa, pó¼niej uk³ad a pó¼niej znowu pompa. Mo¿e siê uda , czego ¿yczê.
magik - 2007-07-06, 16:32

Marian pompa dwusekcyjna nie ma odpowietrzenia. tak jest tylko w przypadku jednosekcyjnej
Micha³ Wyszyñski - 2007-07-07, 21:27

Witam
Uda³o sie pompa dzia³a:) Odpowietrzy³em go 3 razy w kó³ko, za³o¿y³em nowe bembny i teraz saje dêba a peda³ nawet do po³owy nie wchodzi. Zasta³o wiêc troche grosza w kieszeni. Dzieki za pomoc koledzy.

MARIAN B. - 2007-07-07, 22:05

Co do odpowietrzania pompy dwusekcyjnej: czyta³em to w której¶ z ksi±¿ek , w dziale nowe rozwi±zania w Trabancie 601 - pompa. By³a tam mowa o nowej pompie, dwusekcyjnej. Zalecano tam w³a¶nie odpowietrzanie poprezez wykrêcanie czujnika hamowania i depniêcie peda³u hamulca. Na pocz±tku i po zakoñczeniu odpowietrzania ca³ego uk³adu. Tak te¿ robi³em. Nie wiem , czy mia³o to sens, ale przed tym "opowietrzeniem" peda³ by³ miêkki, pó¼niej by³o ju¿ OK.
Nazwano to odpowietrzaniem pompy (?!)

Sebastian (reafus) - 2007-07-07, 23:03

to ja sie podepne. Ma ktos doswiadczenie z pompa hamulcowa od cc/sc (oczywiscie bez serva) w T601? Duzo jest przerobek?
qubiak - 2007-07-09, 12:08

pompa hamulcowa od cc/sc bez serva bardzo ³adnie siê spisuje w trabancie 601. co do przeróbek to trzeba nawierciæ w pompie 2 otwory ¿eby wesz³y na trabantowe szpilki i tyle.
UFN - 2007-08-01, 23:13

Mam ma³e pytanko macie jakis pomys³ sk±d by skombinowaæ nowe bêbny hamulcowe do trabi 1.1 (ty³ oczywiscie) bede wdzieczny jesli ktos podpowie. BO moje kiepskie juz sa i musze wymiane zrobic


pozDDR
Domino

Piotrek Repeta - 2007-08-04, 23:31

Mam takie trywialne pytanie. Jak rozró¿niæ pompe jednosekcyjn± od dwusekcyjnej "na oko"?
Sebastian (reafus) - 2007-08-05, 13:08

jednosekcyjna ma jeden kruciec u gory na wejscie zbiorniczka a dwusekcyjna ma dwa.
gier'u - 2009-08-27, 15:26

Witam!
Nie chcê zak³adaæ nowego tematu a mam w³a¶nie problem z pomp± hamulcow±.
Dzi¶ dotar³y do mnie d³ugo oczekiwane odpowietrzniki z motirexu, poprzykrêca³em je i zala³em uk³ad ¶wie¿ym p³ynem DOT 4. Jak zaczê³em odpowietrzaæ oczywi¶cie zgodnie z zaleceniami (PH-PT-LT-PP-LP-PH) to z obydwóch tylnich odpwietrzników uroni³o siê zaladwie kilka kropelek a z przodu by³o wporz±dku. Postanowi³êm odkrêciæ miedziany przewód od pompy aby z sprawdziæ czy przypadkiem nie zapcha³ siê gdzie¶ po drodze do tylnich kó³. Okaza³o siê, ¿e z pompy nie wychodzi p³yn na ty³, dodam jeszcze raz ¿e przód jest OK.
Pompa jest dwusekcyjna.
Czy co¶ siê dzieje z pomp±? W wielu tematach czyta³em ¿e s± jakie¶ gumki tj. zestaw napraw. znów mnie szlak bêdzie trafia³ oczekuj±c na przesy³kê a pozatym nigdy nie wymienia³em gumek w pompie. Mo¿e da siê jako¶ j± o¿ywiæ bez kupna tych gumek?
pozdrawiam!

magik - 2009-08-27, 17:08

i tak czeka Ciê rozbieranie pompy. Rozbierz zweryfikuj i zobaczymy dalej
gier'u - 2009-08-27, 17:38

No to fajnie... Spróbowa³em jeszcze wkropiæ kilka ml p³ynu w miejsce odkrêconego przewodu, po wkropieniu i naci¶niêciu peda³u wessa³o ten p³yn. Po kilku nastêpnych razach pompa zecze³a tryskaæ, znów z odpowietrzników wyp³ynê³o kilka kropel a obecnie jest sahara na tyle. Zdjê³em lewy bêben i zobaczy³em ¿e t³oczki nawet nie drgn±.
To czas na striptiz pompy :P

MarkusTrabi - 2009-08-27, 19:21

A teraz ja mam pytanie.
Zastanawiam siê nad zmian± pompy w moim 601 z oryginalnej na t± z cc/sc, poniewa¿ jest to ju¿ druga pompa trabantowa i nie spisuje siê najlepiej, a nie chce mi siê jej rozbieraæ. Wychodzê z za³o¿enia ¿e hamulce s± najwa¿niejsze w aucie - chodzi o bezpieczeñstwo. Odno¶nie monta¿u OK, natomiast podpiêcie rurek. Z tego co widzia³em na aukcjach pompa od CC/SC ma cztery otwory na rurki hamulcowe, podczas gdy do pompy trabantowej s± podpiête 3. Co zrobiæ z czwartym otworem?
Za¶lepiæ. Je¿eli tak to jak - czy s± jakie¶ za¶lepki czy trzeba kombinowaæ, czy jeszcze inaczej to podpinaæ.

Pozdrawiam

JaJer - 2009-08-27, 19:48

... czwarty mo¿esz za¶lepiæ, albo pod³±czyæ do niego wy³±cznik ¶wiate³ "STOP"
Jak za¶lepisz to musisz zamontowaæ np. mechaniczny w³±cznik "STOP"

Odno¶nie otworów robi³em tak:
oryginalne otwory w pompie CC gwintowa³em i wkrêca³em przyciêt± na wymiar grubo¶æ ko³nierza) ¶rubê. Wierci³em otwory zgodnie z rozstawem w trabim.
(jeden otwór czê¶ciowo pokrywa siê)
Pozdrawiam.

MarkusTrabi - 2009-08-27, 20:16

Dziêki JaJer
Hajs - 2009-08-27, 20:21

Jest prostszy sposób na za¶lepienie czwartego otworu.
1.Bierzesz przewód hamulcowy i obicinasz koñcówkê wraz z nakrêtk±.
2.Jesli przewód jest miedziany, wyjmujesz go z nakretki i obcinasz kilka mm nad ko³nierzem.
3.Wk³adasz go do nakretki i zaspawujesz dziurke.
4.Za¶lepka gotowa :)

gier'u - 2009-08-27, 20:56

Rozebra³em pompe, nigdy nie mia³em z tym doczynienia wiêc weryfikacja z moj± wiedz± na tematy pomp hamulcowych jest bliska 0 :)
To co zaobserwowa³em to:
1. Gdy pompa by³a zdjêta to z centralnego wyj¶cia(2 rurki+czujnik)po przechyleniu pompy ciurkiem z niej lecia³ p³yn bez wciskania t³oczka
2. Gumki s± miêkkie (to chyba dobrze)
3. Nie widaæ jakichkolwiek rys, pêkniêæ, farfocli.
4. Jedyne co mnie niepokoi to ich ¶rednica zewnêtrzna.
Oto zdjêcia:
1
3
5

gier'u - 2009-08-27, 21:01

Kombinacja z wklejaniem linków nie wypali³a :P

http://img26.imageshack.u...2/dsc08548g.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/7623/dsc08549g.jpg
http://img31.imageshack.u...3/dsc08550m.jpg
http://img40.imageshack.u...2/dsc08551c.jpg
http://img19.imageshack.u...0/dsc08553c.jpg

JaJer - 2009-08-28, 03:09

Moim zdaniem, gumki maj± zbyt zaokr±glone krawêdzie - bêd± "la³y".
To jeszcze nie wszystko, masz jeszcze inne gumki w pompie. Kup reperaturkê i wymieñ wszystkie. Po zamontowaniu pompy musisz sprawdziæ prawid³owy luz (pompa nie mo¿e byæ podparta).

... co do za¶lepiania czwartego otworu w pompie:
po co sranie, spawanie jak wystarczy aluminiowe, albo miedziane kó³ko pod³o¿one pod koñcówkê. (koñcówka musi byæ dokrêcona). W takim przypadku trzeba zamontowaæ przy pedale hamulca w³±cznik ¶wiate³ "STOP" od 126p i przerobiæ przewody elektryczne.
Chyba ³atwiej kupiæ bardzo krótki przewód hamulcowy i przej¶ciówkê do oryginalnego w³±cznika "STOP".
Pozdrawiam.

magik - 2009-09-04, 08:54

jak chce siê za¶lepiaæ otwory to siê wkrêca odpowietrznik a jak nie pasuje to tak jak pisze jajer.
¯bik - 2010-02-13, 16:26

hej ludzie jak rozebralem pompe tak jak na zdjeciach to wypadly mi dwie metalowe kulki
gdzie one powinny byc?

JaJer - 2010-02-13, 16:45

..powinny byæ w otworkach.
- przed w³o¿eniem musisz wcisn±æ t³ok, a dopiero wk³adaæ kulki. Nastêpnie skrêcaæ wyj¶cia do zbiorniczka. Kulki zabezpieczaj± t³ok przed wysuniêciem.
Pozdrawiam.
PS.
nie zapomnij o sprê¿ynkach i gumkach.

¯bik - 2010-02-13, 17:10

ok to mam jeszcze jedno pytanko, w jakiej kolejnosci aby miec pewnosc, sprezynka gumka i kulka? patrzac od strony zbiorniczka
JaJer - 2010-02-14, 00:19

Chyba raczej tak:
kulka, sprê¿ynka, gumka.
Kulka wpada w otwór, sprê¿ynka trzyma j± by nie wyskoczy³a z otworu. Gumka to jest na sprê¿ynce i stanowi zawór by p³yn p³yn±³ tylko do pompy ze zbiorniczka.
Pamiêtaj o wci¶niêciu t³oka pompy.

PS.
wystarczy nawet jedna kulka, ta od ty³u pompy.
Lecz radzê za³o¿yæ obydwie.

¯bik - 2010-02-14, 10:08

wielkie dzieki za rade
¯bik - 2010-02-14, 17:18

jeszcze jedno kupilem zestaw naprawczy i wraz z duzymi gumkami sa jeszcze male, do czego one sa...
zdjecie

wartborgini - 2010-02-15, 10:35

najlepsza popma hamulcowa w tarabanancie - piepszn±æ mocniej z buta w pod³oge - i tak jest zgnita jak stare pruchno w stumilowym lesie wiêc wypadnie tam piêkna dziuuura (o ile ju¿ tam nie jest) i kolego piêkne hamulce ala fred flinston. Dodoatkow± zalet± tego jest to, ¿e mo¿na dodaæ pare koni z buta, szoruj±c buciorskiami pomagaæ w przy¶pieszaniu tego wehiku³u stwarzaj±cego wiecznie zatory w normalnym ruchu drogowym...

a jak nie to na z³om, bo tam jego miejsce od jakich¶ 20tu lat

¯bik - 2010-02-15, 10:39

no stary nie wiem co bierzesz ale musi byc niezle mocne :)

---

po takiej ripo¶cie nie usunê wpisu wartborginiego - hahahaha

G_mode

Dymatorek - 2010-03-15, 15:37

mi te¿ ju¿ posz³y uszczelniacze na pompie nie ma mo¿liwo¶ci jej dobrze napompowaæ a jak wcisnê po czasie do deski podczas jazdy to mn± miota lewo prawo po jezdni. Czy zak³ada³ kto¶ pompkê z serwem do 1.1? Wchodzi ona bez problemu? i czy du¿o roboty z mocowaniem?
Bogdan 611 - 2010-03-15, 20:42

Na temat pompy z serwem to jest na CT pe³no tego wystarczy szukaæ, jest to nasz ulubiony temat. A swoj± drog± to jestem ciekaw czy serwo skraca droge hamowania czy tylko czyni prace peda³u l¿ejsz±,bo w rajdówkach czêsto celowo jest usuwane serwo ¿eby poprawiæ czucie peda³u.
Dymatorek - 2010-03-16, 18:47

naby³em dzisiaj pompe z serwem od cc czy ma kto¶ jakie¶ foto jak wygl±da mocowanie tego ca³ego ustrojstwa do belki w miejsce starej zwyk³ej pompy?
Dymatorek - 2010-03-16, 18:56

Zwracam siê z uprzejm± pro¶b± za co by³bym bardzo wdziêczny dobrodziejom za fotki poniewa¿ mia³bym mniej wiêcej na czym siê opieraæ, bazowaæ a pomy¶lunek g³ownie zajmuje mi sporo wiêcej czasu ni¿ jego wykonanie a czasu mam niewiele bo do matury trzeba siê przyuczaæ i je¼dziæ te¿ trzeba mieæ czym ;)
Hajs - 2010-03-16, 19:53

Nie mam teraz foty, ale napiszê jak to jest u mnie.
Mam pompê z serwem taka jak w CC. Serwo jest zamontowane w odleg³o¶ci 5cm od ¶ciany grodziowej. Nie bawi³em siê w mocowanie tulei dystansowej miedzy serwem a ¶cian± na dwie ¶rubeczki, tylko dorobi³em z 5cm odcinka rury tulejê, a do niej dospawa³em z jednej strony kwadratowe mocowanie na 4 ¶ruby do serwa. Tulejê przyspawa³em wspó³osiowo do ¶ciany grodziowej. W razie awarii odkrêcam 4 ¶ruby i zdejmujê serwo.
Jedna uwaga: ¿eby uda³o siê zbli¿yæ serwo na 5cm musisz bardzo mocno nadkole wklepaæ. Trzeba je naci±æ a potem zespawaæ, inaczej ³atwo siê nie podda.

Bogdan 611 : "A swoj± drog± to jestem ciekaw czy serwo skraca drogê hamowania czy tylko czyni prace peda³u l¿ejsz±(...)"
Serwo nie skraca drogi hamowania. No, mo¿e minimalnie, bo szybciej zablokujesz ko³a z racji mniejszej si³y potrzebnej do wci¶niêcia peda³u. Serwo sprawia, ¿e hamujesz koñcem stopy z piskiem bez znacznego wysi³ku. Komfort nieporównywalny do orygina³u.
A je¶li kto¶ chce mieæ czu³y peda³, to polecam wymianê gumowych przewodów na te w stalowym oplocie. Ró¿nica du¿a, hamowanie pulsacyjne wiele ³atwiejsze, nie potrzeba ABS-u ;)

XXL24H - 2010-03-17, 22:15

Witam a sk±d wzi±æ te przewody w stalowym oplocie i ile kosztuj±?
wnuq - 2010-03-18, 09:56

a ja mam tak:

Dymatorek - 2010-03-18, 10:05

a z czego ta pompka?
Dymatorek - 2010-03-18, 12:26

a jak rozwi±zali¶cie kwestie bolca z oczkiem wchodz±cym do samego serwa ? jak to rozwi±zaæ przy pedale? i od samego serwa wychodzi wê¿yk bodaj¿e od podci¶nienia o ile siê nie mylê, gdzie go pod³±czyæ?
Hajs - 2010-03-18, 12:50

Ja to oczko odci±³em i dospawa³em koñcówkê z Trabanta wraz z t± regulacj± d³ugo¶ci. Zamontuj serwo, ustaw ¶rubê regulacyjn± w po³owie gwintu,nastêpnie podeprzyj peda³ od ¶rodka i tak ten popychacz zespawaj.
Co do podci¶nienia, to wywierci³em dziurê w kolektorze ss±cym, nagwintowalem j± na gwint 1,25 i wkrêci³em w to metalowe kolanko. Uszczelni³em silikonem i jest dobrze.
Przy robieniu otworu w kolektorze pamiêtaj, by wierciæ tam, gdzie ¶cianki s± cienkie, inaczej uszkodzisz kana³y z p³ynem i bedzie problem.

Dymatorek - 2010-03-18, 22:00

serwo wisi tylko teraz powiedzcie które strony (lewy, prawy, przód ty³) pod jak± sekcje pod³±czyæ i gdzie najlepiej umiejscowiæ czujnik stopu?

Hajs ja zrobi³em inaczej, jak s± wide³ki przy pedale hamulca na takim sworzniu jakby czy tam bolcu, to skombinowa³em takie same wide³ki i jak jest to oczko w pompie to je delikatnie podszlifowa³em i na nie zamontowa³em te drugie wide³ki, otwór tego oczka ma taka sama ¶rednice jak otwór w wide³kach i sworzeñ idealnie komponuje wszystko razem i miêdzy pomp± a peda³em wide³ki po³±czy³em prêtem nagwintowanym narzynk± M8 obie strony wyregulowa³em i da³em kontrê, ¿adnego spawania i wszystko nawet sztywne ;)

Hajs - 2010-03-18, 22:50

Twoja pompa ma 4 wyjscia. Moja ma 3. Jedna sekcja pod³±czona do trójnika, sk±d wychodzi na prawy przód i lewy ty³ a druga sekcja lewy przód i prawy ty³. Obojêtnie które ko³o do której sekcji, wa¿ne ¿eby przednie ko³a nie by³y zasilane z jednej.
Czujnik STOPu albo wkrêæ w pompê, albo zamontuj przy pedale w³±cznik. Mam tak u siebie. Zaleta jest to, ¿e ¶wiat³a STOP zapalaj± siê jeszcze przed rozpoczêciem hamowania :)

wnuq - 2010-03-18, 23:02

a to zrobi³em tak:


kolektor zaadoptowany od vw tak jak i pompa z serwem.¿adnego druciarstwa silikonu i spawania do grodzi itd.To co wa¿ne to w±¿ podci¶nienia musi byæ oryginalny i nie wolno go skracaæ itd.jest to wa¿ne.
i nie piszcie ¿e macie to dobrze bo co¶ tam... gdy¿ to s± hamulce i diagnosta ogl±daj±c auto ma obowi±zek wrêcz nie dopu¶ciæ auta do ruchu.

Dymatorek - 2010-03-18, 23:28

wnuqu a od jakiego wagena ten k. dolotowy? bo wole kupiæ jak wierciæ otwory ;)
wnuq - 2010-03-19, 10:11

np golf II
Dymatorek - 2010-03-30, 09:06

po pod³±czeniu wspomagania serwa po krótkiej trasie moje szczeki i klocki hamulcowe ¶wiec± siê na czerwono! Co robiæ? Mo¿e to byæ wina zbyt wysokiego podci¶nienia w serwie?
Bogdan 611 - 2010-03-30, 14:39

Jak masz rozwi±zany trzpien? Moze masz zabardzo odkrecony i ca³y czas masz cisnienie w uk³adzie hamulcowym i dociskaja klocki do tarcz.
Dymatorek - 2010-03-30, 16:33

nie mia³em tak dopóki nie pod³±czy³em serwa ;p
Dymatorek - 2010-03-30, 19:33

cylinderki w szczêkach hamulcowych z przodu ani drgn± ;/ widzê te¿ ¿e przeguby pó³osi te¿ s± w nienajlepszym stanie, jakie¶ zamienniki s±?
Bogdan 611 - 2010-03-30, 19:57

Z Skody s±,temat wa³kowany jakis czas temu przez Magika.
Dymatorek - 2010-03-30, 20:46

ale co z Skody? cylinderki w zaciskach?
Bogdan 611 - 2010-03-30, 20:51

przeg³uby.
Bogdan 611 - 2010-03-30, 20:51

Tzn szklanki po³osi
XXL24H - 2010-03-30, 23:19

Dymatorek i co z tym serwem? Ju¿ nie blokuje? Ja mam zamiar jeszcze w tym tygodniu zak³adaæ od cc pompê. I chcia³ bym wiedzieæ czego mogê siê spodziewaæ!

Pozdro

Dymatorek - 2010-03-30, 23:54

wiesz co , nie mam pojêcia co mog³o siê staæ a sta³o siê to na przodzie tylko, ty³ jest w porz±dku wiec wykluczam winê serwa... nie wiem czy przypadkiem siê nie zapiek³y jak testowa³em, ciul wie a z reszt± chyba wymieniê ca³± kolumnê McPhersona razem ze zwrotnic± i zaciskami na osprzêt z opla korasa tylko jeszcze muszê pomiary zrobiæ czy nie zak³adaj±c tego do siebie nie zrobiê sobie terenówki a na gwintowany mnie nie staæ specjalnie
XXL24H - 2010-03-31, 19:54

A ja w³a¶nie ci powiem ¿e to wina serwa no mo¿e nie samego serwa ale zaworów serwa. Ty³u ci nie przyblokowa³o bo albo masz wyjechane bêbny albo reduktory dobrze dzia³aj±. Co do serwa jest bardzo wa¿ne ¿eby zawór na wê¿yku podci¶nienia by³ odpowiednio ustawiany albo samo serwo na membranie ma zablokowany zaworek odpuszczaj±c. Ja dzisiaj chcia³em za³o¿yæ p±pe a na razie utkn±³em a monta¿u pompy hydraulicznego wysprzêglika.
A jak pod³±czali¶cie przewody hamulcowe, na krzy¿ czy przód i ty³?

Micha³ Zarzyka - 2010-04-07, 21:31

witam

MAM WIELKI PROBLEM!!! ma kto¶ mo¿e rozrysowane lub móg³by mi narysowaæ w jaki sposób powinny byæ w³o¿one gumki do pompy dwusekcyjnej? wk³ada³em ró¿nie. ale albo nie pompuje albo pompuje idealnie tylko ¿e siê blokuje. szlak mnie ju¿ z t± pomp± trafia. pomó¿cie...

JaJer - 2010-04-08, 07:10

Jak pompuje to mo¿e trzeba wyregulowaæ d³ugo¶æ trzpienia (od peda³u do pompy). Masz podpart± pompê i ci¶nienie powoduje blokadê hamulców.
Micha³ Zarzyka - 2010-04-08, 13:36

d³ugo¶æ trzpienia jest dobra na pewno. sprawdza³em pompê w imadle i nie pompuje. a co znaczy ¿e mam podpart± pompê?
magik - 2010-04-08, 13:39

pod peda³em hamulca jest bolec popychaj±cy i czasami po z³ej regulacji jest tak ¿e bolec naciska na t³ok przy lu¼nym pedale. Tak jak ze sprzêg³em musi byæ pozostawiony luz kontrolny
sfetszak - 2010-04-08, 13:42

luz jest. te¿ to sprawdza³em. je¿eli kto¶ móg³by mi powiedzieæ jak zak³ada siê te uszczelniacze na t³oczki. podejrzewam ¿e to jest jedyny i najwiêkszy problem.
magik - 2010-04-08, 13:49

podobnie jak kondoma tylko trochê jest cia¶niej :D
Dymatorek - 2010-04-29, 09:53

mo¿e troche nie w temacie ale nigdzie nie znalaz³em tematu o tylnych cylindrach hamulcowych w 1.1 wie kto¶ mo¿e od czego pasuj± odpowietrzniki oprócz polonezowych?
magik - 2010-04-29, 11:31

przewody jak i odpowietrzniki ró¿ni± siê gwintem, szukaj na wzór
J.J. - 2011-03-31, 13:22

móg³by kto¶ wrzuciæ zdjêcie pompy dwusekcyjnej od 1.1 i 601?
chce do siebie wrzuciæ dwusekcyjn±, ale tylko od 601 bo ta od polo to jaka¶ skis³a jest ponoæ :P a nie wiem czym siê ró¿ni± z zewn±trz ;)

J.J. - 2011-03-31, 22:09

nikt nie ma fotki pompy :( ?
magik - 2011-04-01, 13:08

jj montujesz bez ¿adnego problemu t± od cwaja. Podgina siê tylko przewód centralny który idzie na ty³. 10 min roboty
Damian drazk Zgorzelec - 2011-04-02, 07:15

Ale trzeba wyrzuciæ rozdzielacz nie? 2 sekcyjna pompa ma trzy wyj¶cia ( przód osobne i ty³ razem tak?)
JaJer - 2011-04-02, 07:35

Damian:
-zanim napiszesz kolejn± bzdurê zastanów siê 1000 razy.

Pompa od 1.1 te¿ ma 3 wyj¶cia, tylko ¿e wszystkie w korpusie. Pompa od 601 te¿ ma 3 wyj¶cia, ale dwa s± dokrêcone - czyli ten nazwany przez ciebie rozdzielacz.

Ale trzeba wyrzuciæ rozdzielacz nie?

NIE, NIE i jeszcze raz NIE!
-jak "wyrzucisz" rozdzielacz to zostanie tylko jedno wyj¶cie i jak teraz po³±czysz wszystko do kupy?

UWAGA!!!
Pompa od 601 idealnie (bez najmniejszych przeróbek)pasuje do 1.1
¦rednica pompy jest identyczna jak 1.1
Ma trochê inn± konstrukcjê t³oka. Przewody hamulcowe pod³±cza siê identycznie.

J.J. - 2011-04-02, 16:37

ja chce zdjêcia pomp zobaczyæ :D
no nie wiem jakiej 2sekcji szukaæ ;)

Jajer sprawdz skype ;)

magik - 2011-04-03, 11:40

dodam tylko tyle ¿e rozdzielacz od pompy 1 sekcyjnej ma wiêcej wyj¶æ, dwusekcyjna ma tylko dwa na przednie prawe i przednie lewe ko³o (brak odpowietrznika), tylny przewód przykrêca siê bezpo¶rednio do pompy.
Mac-601 - 2011-04-04, 18:21

By³o w temacie o pompie z Cinquecento w Trabancie 601 wiêc ¿eby nie zaczynaæ nowego tematu dorzucê w³asne wra¿enia do tego tematu:

Wêgierska pompa z Motirexu za 189z³ pad³a po dwóch latach (oko³o 13ty¶)..
Zamiast kupowaæ kolejn± lub bawiæ siê w 'regenerowanie' poszed³em do sklepu i kupi³em od rêki za 50z³ now± pompê do CC (zamiennik).

Tak jak by³o ju¿ wspominane gwinty przewodów i odpowietrzników pasuj±, nie pasuj± natomiast do koñca otwory w ko³nierzu - i pechowo siê jeden pokrywa gdy chce siê nawierciæ zgodnie z rozstawem szpilek z trabantowej grodzi.

Ja zrobi³em tak: przewierci³em obydwa otwory obok oryginalnych; ze wzglêdu na to ¿e pompa ma teraz otwory w nieco innym miejscu efekt uboczny jest taki ¿e nie jest pozioma (jest pochylona (obrócona wokó³ w³asnej osi pod³u¿nej) o jakie¶ 30-45 stopni). Z tego wzglêdu nie da siê wykorzystaæ zbiorniczka z CC który by³ wciskany bezpo¶rednio do korpusu pompy (by³by nie poziomo) wiêc dorobi³em na tokarce dwa króæce (dla jednej i drugiej sekcji) i za ich pomoc± pod³±czy³em wê¿yki od trabantowskiego zbiorniczka (wisz±cego obok spryskiwacza). Nie siêga³ te¿ jeden przewód hamulcowy z przodu - musia³em wymieniæ na d³u¿szy.

Pompa ma cztery wyj¶cia - do tylnej sekcji wkrêci³em pojedynczy przewód do tylnych hamulców i odpowietrznik, dwa przednie przewody do drugiej.

Pompa sprawuje siê wy¶mienicie, po paru tysi±cach kilometrów; hamuje bardzo dobrze: ogólnie przeróbka godna polecenia.

Mam tylko w±tpliwo¶æ jak wygl±da sprawa na badaniu technicznym, od strony formalnej. Bo od strony technicznej wiem ¿e jest zrobione bez zarzutu i odpowiedzialnie, bez kombinowania itp., natomiast nie wiem czy jest to 'ingerencja w uk³ad hamulcowy'? Je¶li na rolkach wyjdzie ¿e hamuje równo, z tak± si³a jak w instrukcji (¶rednice t³oczków prawie identyczne) to mimo to mo¿e to zostaæ zakwestionowane? Ma kto¶ jakie¶ do¶wiadczenia?

JaJer - 2011-04-04, 18:33

Witam.
Krótko powiem jak rozwi±za³em sprawê tego jednego nieszczêsnego otworu:
- nagwintowa³em gwintownikiem 1 (pierwszy gwintownik)
- wkrêci³em ¶rubê (ciasno)
- odpi³owa³em równo z korpusem/ko³nierzem z obu stron
- zaznaczy³em i wywierci³em otwór w prawid³owym miejscu.
Pompa po zamontowaniu nie by³a "przechylona"
Pozdrawiam

J.J. - 2011-04-04, 19:16

dziêki Marian.
Dysponuje kto¶ zdjêciem pompy od 1.1 ?

magik - 2011-04-05, 06:45

k...a od tygodnia wisi na allegro taka pompa
Proszê !
Pompa

J.J. - 2011-04-05, 15:14

co sie tak denerwujesz :3 ?

thx

magik - 2011-04-05, 19:10

przez pierwsze pytania my¶la³em ze ¿artujesz, stary wyjadacz i takie pytania
J.J. - 2011-04-05, 20:05

nigdy nie mia³em polówkowej pompy.
XXL24H - 2011-04-05, 23:35

I nie zak³adaj. Szkoda kasy a hamulce lepiej ¿eby by³y ni¿ ¿eby by³o tylko oryginalnie. ;D
teqo - 2011-04-18, 08:55

Witam
wymieni³em ostatnio gumki w pompie i mam dziwny objaw przy odpowietrzaniu: jedna sekcja nie daje siê odpowietrzyæ i b±belki powietrza pojawiaj± siê w zbiorniczku na p³yn w czasie pompowania uk³adu??? Pompa ma odpowietrznik ale leci z niego tylko czysty p³yn. Brak reakcji peda³a na odkrêcenie odpowietrzników w wadliwej sekcji.

JaJer - 2011-04-18, 09:21

Pompa ma odpowietrznik ale leci z niego tylko czysty p³yn.

Witam.
Jaka pompa, jaki trabant?
Pozdrawiam.

teqo - 2011-04-18, 09:32

Trabant 1.1 - pompa dwie sekcje chyba z 601 bo w ksi±¿ce mam opisan± i rozrysowana inn±. Ca³o¶æ w kupie trzymaj± kulki, sprê¿yny z gumk± i króæce, ¿adnych ¶rub nie ma.
JaJer - 2011-04-18, 11:40

Jak zwykle powiem: - wirtualnie trudno cokolwiek oceniaæ.
Gumki w dobr± stronê za³o¿y³e¶?
Gdzie masz odpowietrznik na pompie?
Moze jakas fotka?
Pozdrawiam.

teqo - 2011-04-18, 11:59

Gumki za³o¿y³em tak jak by³y poprzednie. Odpowietrznik jest na dokrêcanej przystawce z 4 otworami - 2 przewody, stop i odpowietrzenie, czyli sprawna sekcja. Dzi¶ j± zdejmê i rozbiorê znowu, sfotografujê.
Gumki chyba dobrze s± bo jak sprawdza³em czy pompuje to strzela³o p³ynem z odkrêconego odpowietrznika przy peda³owaniu.

teqo - 2011-05-30, 14:37

Witam fachowców. Pompê pokona³em!!! Okaza³o siê, ¿e problemy z sekcjami powodowa³ z³y komplet gumek jaki dosta³em. Wymiana na prawid³owy i wielokrotne odpowietrzanie pomog³o.
Pozdrawiam


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group