CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Zlotowo-towarzysko - Pyrkomania 2011 weekend majowy

Galant - YuLaS - 2010-10-19, 17:39

Witam!
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na 7 edycjê zlotu Pyrkomania który odbêdzie siê w d³ugi weekend majowy 2011 roku. Szczegó³y podamy wkrótce.
Oficjalna strona zlotu:
pyrkomania

Proszê o ew. sugestie uczestników poprzednich zlotów co organizatorzy powinni poprawiæ.

Pozdrawiamy - organizatorzy!

robak - 2010-10-20, 01:46

to juz 7? ale ja musze byc stary :)
Pietrek "ELV15&a - 2010-10-20, 16:39

Heh! Super, raczej bêdê. To jakie¶ 70 km ode mnie, wiêc nie wyczy¶ci to ca³ego mojego bud¿etu biednego ucznia technikum. A w koñcu bêdê móg³ poznaæ siê z Trabanciarzami.
STOJAN - 2010-10-20, 17:42

no ja tez :P zapiszcie mi mój domek :D:D:D
Czaiñski Piotr - 2010-10-20, 18:33

a mi mój z tego co pamiêtam numer 5:-)
machoony - 2010-10-20, 20:43

my numer 1 na slaskiej alejce :)
monia - 2010-10-20, 21:47

no bo juz siê Badyl martwi³, ze nie bêdzie mia³ z kim spaæ :)
machoony - 2010-10-20, 21:49

no z grzesiem :) i grzybem :)
monia - 2010-10-20, 22:26

on mia³ inna propozycjê ale chêtnie oddam go ch³opcom :)
Rambo - 2010-11-15, 17:54

siê ju¿ nie mogê doczekaæ!
Pyrkomania to ¿elazny (a mo¿e kartonowy)punkt corocznego zlotowego kalendarium!

Andrzej Kucharski - 2010-11-18, 18:29

Z mi³± chêci± pierwszy raz siê wybiorê na ju¿ 7 Pyrkomaniê, tylko, ¿e mój polo nie pyrkoli, he,he!!!!
Pietrek "ELV15&a - 2010-11-18, 21:51

A ja mo¿liwe ¿e przypyrkam ze znajomym dwoma dwusuwami. Ja na moim Trabancie, a on na Simsonie z lat 70tych. Ale to jeszcze nie jest pewne.
Kulka - 2010-12-29, 15:31

weekend majowy tym razem jest do¶æ "poka¼ny"

pi±tek 29.04 - wtorek 3.05

Jak planujecie rozpocz±æ zlot? w pi±tek wieczorem czy w sobotê?

adic - 2010-12-29, 20:35

czyja w±troba tyle wytrzyma :)
Kulka - 2010-12-29, 21:52

polak potrafi :P
Bachur - 2010-12-29, 23:48

...tym razem musze byc z trabem czy bez...o wlasnych silach czy bez sil, ....musze :)
Voo Doo - 2011-01-03, 00:48

Jak popatrzycie w kalendarz to tydzieñ poprzedzaj±cy Pyrkomanie ma wolny poniedzia³ek tym sposobem bior±c 4 dni wolnego ma siê ju¿ 12 dni wolnych i 3 maja wypada we wtorek czyli mega d³ugi weekend poprzedzony solidnym przygotowaniem Trabika do niedoPoznania :) co te¿ zamierzam uczyniæ hehe i mojego pracodawce ju¿ przygotowaæ na to ¿e mnie wtedy nie zobaczy :)
Voo Doo - 2011-01-03, 21:50

Z rozpêdu zapomnia³em o ukrytym 5 dniu który wpada nam w poniedzia³ek tj. 2 maja no ale wtedy ka¿dy jest na zlocie w Poznaniu wiêc i tak wolne musi mieæ.... :)
Galant - YuLaS - 2011-01-07, 16:19

zapomnia³e¶ ze 3 maja tez jest wolny buhahahaha

oficjalny termin to 29 kwietnia (pi±tek) do 2 maja poniedzia³ek. 3 maja jest dniem typu afterparty i zasady noclegów z 2 na 3 maja podam wkrótce.

Przypomnê równie¿ ¿e Pyrkomania jest zlotem pod patronatem klubu czyli m.in rezerwacje domków bêd± mieli pierwszeñstwo cz³onkowie klubu oraz przewidziany bêdzie czas na zebranie cz³onków klubu.

Qbs - 2011-01-08, 12:26

jak nie za³atwicie jednej dostêpnej bez pytania kogokolwiek ³azienki dla osób z przyczepami to ja nie przyjadê.
Galant - YuLaS - 2011-01-22, 14:53

W imieniu organizatorów dziêkujê za spostrze¿enie. Pozwoli nam to na poprawienie "niedogodno¶ci" ze strony uczestników co prze³o¿y siê na wzrost jako¶ci zlotu.
kuzyn353 - 2011-01-22, 17:51

O krzynce czy dwóch piwa dla zb³±kanych spragnionych nocnych dusz pamiêtaj :) Co by nie musieli posuwaæ siê do karygodnego wystêpku zaboru mienia.
-POLUJÊ NA WAS! BOM M¦CIWY I PAMIÊTLIWY W TYCH SPRAWACH.

Qbs - 2011-01-24, 12:40

Te¿ mia³em to na uwadze kieruj±c swój postulat :)
Zbyszek 601 - 2011-01-24, 16:06

...dla osób z przyczepami...

i namiotami!

Qbs - 2011-01-31, 18:07

A co Wy na to, ¿e w terminie 30.04 - 1.05 jest I runda Pucharu Youngtimer Party 2011 na Torze Poznañ? :/
Galant - YuLaS - 2011-02-01, 14:46

nie ma mo¿liwo¶ci przesuniêcia zlotu tydzieñ przed (¶wiêta) ani tydzieñ po. Z kolegami YTP uzgodnione
kuzyn353 - 2011-02-14, 18:03

D³ugo jeszcze?!
Krzysztof Michalak(Chris2 - 2011-02-16, 11:09

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zlotu*

Serdzecznie zapraszamy :D

------
Korekta na pro¶bê organizatorów.
G_mode

STOJAN - 2011-02-16, 14:33

14:00 otwarcie bramy zlotowej i kwaterowanie

...i tak bedziemy o 7 rano szykujcie sie :P

kuzyn353 - 2011-02-16, 14:38

Fuck, ani chwili wytchnienia! ;)
Qbs - 2011-02-16, 15:40

Oj bêdzie siê dzia³o :)
Planuje byæ od 29 kwietnia do 3 maja!

Domator - 2011-02-17, 17:18

To do zobaczenia za 2,5 miesi±ca ;]
Natalia - 2011-02-17, 20:50

jezeli jedzie sie jako gosc tylko popatrzec (poki co ;p ) to jak wyglada sprawa z domkami? mozna tez wczesniej zarezerwowac czy pierwszenstwo maja bioracy udzial ?
Andrzej Kucharski - 2011-02-17, 21:37

Czy wystarczy miejsca dla nie zrzeszonych, te¿ chcia³em z synem zawitaæ po raz pierwszy? Pozdrawiam
Domator - 2011-02-18, 02:00

Do³±czam siê do pytania Natalii i Andrzeja, na stronce pyrkomanii ani ¶ladu "rezerwacji"? A zapytam z ciekawo¶ci, ilu mistrzów korzysta z namiotu albo przyczepki campingowej w czasie zlotu?
Galant - YuLaS - 2011-02-18, 15:47

Witam!
Rezerwacjê bêd± realizowane od marca. Jest to zlot pod patronatem klubu i pierwszeñstwo rezerwacji maj± cz³onkowie klubu z op³acon± sk³adk±. Ale spokojnie na dzieñ dzisiejszy gdyby wszyscy cz³onkowie rezerwowali miejsca to zostan± jeszcze wolne. Trwaj± negocjacje ceny za nocleg st±d brak (jeszcze informacji nt cen) a jest praktycznie 90 % ceny zlotu. Pozdrawiam

PS. Czy Dymatorek zmieni³ nick na Domator?

Qbs - 2011-02-18, 19:20

Pamiêtajcie o niezale¿nej ³azience kempingowej. Klip klopy mnie nie interesuj± :)
Domator - 2011-02-18, 23:47

YuLaS, tak zmieni³em nick na Domator, pisa³em o tym dlaczego zmieni³em w innym temacie, powód by³ chyba wystarczaj±cy, wystarczy³o spojrzeæ na nick ;p a Czy pope³ni³em jakie¶ przestêpstwo? :P A tak wracaj±c do tematu, dziêki za informacje.
Domator - 2011-02-22, 02:19

W tym roku nie bêdê ryzykowa³, w stronê zlotów bêdê je¼dzi³ na lawecie, drogi powrotne bêdê ju¿ pokonywa³ trampkiem.
Galant - YuLaS - 2011-02-22, 18:40

Witam!
:D ale kombinujesz Domatorze.
Do ci±gniêcia trabiego (700kg) na lawecie ( masa w³asna lawety) potrzebujesz ciê¿szego auta (patrz dlaczego holownik powinien byæ ciê¿szy).
Droga powrotna - trabi ci±gnie przyczepê z "holownikiem" Jak chcesz to zrobiæ? Nawet pomijaj±c fakt DMC przyczepy w trabim która z hamulcem wynosi 400kg.

Napisz sk±d jedziesz i zapytaj kto jedzie z tego kierunku - po to jest forum aby dogadaæ siê i jechaæ w kilka aut. Je¶li by³e¶ na badaniu techniczny i przeszed³e¶ pozytywnie to raczej buda siê nie z³amie itp. Masz jeszcze czas - przejed¼ siê w d³u¿sz± trasê tak z 200km wokó³ miejsca zamieszkania i sprawd¼ auto. Czê¶æ usterek mo¿e siê ujawniæ po nagrzaniu lub d³u¿szej pracy elementów. Je¶li masz w±tpliwo¶ci co do stanu elementów szukaj i ew. pisz na forum w odpowiednich dzia³ach. Podpowiem, ¿e wiêkszo¶æ usterek zosta³a opisana, a problemy rozwi±zane.
Pozdrawiam i ¿yczê udanych wyjazdów i powrotów.

kuzyn353 - 2011-02-22, 18:56

Julas, Ty aby nie zbyt powa¿nie podszed³e¶ do tego? :)
Domator - 2011-02-22, 19:15

Mówi±c laweta mia³em na my¶li tak± (która przetransportuje mnie na zloty). Wraca ona jeszcze w ten sam dzieñ w którym mnie przywiezie, ja zostaje i drogê powrotn± pokonuje sam po zakoñczonym zlocie ;p Ode mnie z okolic raczej nikt nie jedzie? Wrocek mo¿e? Kto wie.

Kuzyn,YuLaS po prostu siê przej±³ moj± spraw± dotarcia na zlot ;p a¿ mi siê ³ezka w oku krêci, i ja tu nic nie sprowadzam do ironii. Co¶ mi siê wydaje, ¿e du¿o wódki siê poleje :D

Chany - 2011-02-22, 19:21

Kuba pewien z Wroc³awia w Poznaniu zazwyczaj bywa, tak¿e poszukaj tam niebieskiego Polo;)
kuzyn353 - 2011-02-22, 22:37

Eh, gdybym mia³ taki sprzêt - lawetê. My¶la³em ¿e ¿artujesz :)
Domator - 2011-02-23, 00:53

nie tym razem :P
kuzyn353 - 2011-02-23, 09:18

No to Ciê wybadamy na ¿ywo co¶ ty za zió³ko! :D Byle laweta nie nawali³a w drodze ;)
Domator - 2011-02-23, 22:05

Jak laweta nawali no to ju¿ wtedy zostanê zmuszony ¶ci±gn±æ z niej swoje z³otko i kontynuowaæ podró¿, ale cieszy mnie fakt, ¿e okolice poznañskiego s± w miarê wyremontowane.

No to Ciê wybadamy na ¿ywo co¶ ty za zió³ko! :D\

A co ju¿ siê doczekaæ nie mo¿esz? ;] W sumie to ja te¿.

Voo Doo - 2011-02-28, 14:59

Ale o co ta panika o to ¿e nie dojedzie czy o to ¿e laweta sarne zmiecie? Jak ju¿ by ci sie uda³o drugi raz trafiæ jakie¶ zwierze to pakuj na dach na zlocie zjemy :) A auto sie wyklepie te¿ na zlocie? Ma³o to magików tam bêdzie? heheh ju¿ nie jedno auto przesz³o generalke w takich okoliczno¶ciach :))
Qbs - 2011-02-28, 18:46

klepanie po dzwonach te¿ nieraz by³o na zlotach :P
Domator - 2011-02-28, 19:28

Co¶ w ten deseñ? To by³o w zesz³ym roku?
machoony - 2011-02-28, 19:32

to z krakowa nie z poznania
Voo Doo - 2011-02-28, 23:39

Ale licznik ilo¶ci klepania auta chyba nale¿y do tego egzemplarza :) takie tam marketowe obtarcia...
kuzyn353 - 2011-03-01, 10:23

Pomarañcza jest jak akordeon :D
Qbs - 2011-03-02, 00:16

co zlot to szrot :P
sorry ³ysy, musia³em :D

Galant - YuLaS - 2011-03-02, 12:52

w Poznaniu obni¿amy dachy i podnosimy je nogami - byle przednia szyba wesz³a
kuzyn353 - 2011-03-02, 15:02

O! A co z kolesiem od dacha?
Jagoda Rosiak - 2011-03-10, 09:20

W tym roku pewnie uda siê w koñcu zawitaæ :) Ju¿ odliczam dni!
arek353 - 2011-03-10, 15:20

ja tym razem planuje siê pokazaæ
raczej trabantem z qek-iem ale zobaczymy :)

Qbs - 2011-03-10, 15:48

[OT] Arku ty przypadkiem Qeka do trójmiasta nie sprzeda³e¶?
wnuq - 2011-03-10, 19:31

pewnie juz nowego szykuje albo Depa sie zahaczy
J.J. - 2011-03-10, 23:45

albo ten co zahaczy³ o trójmiasto ;)
arek353 - 2011-03-12, 20:48

depa zapowiedzia³, ¿e bêdzie bardzo szcze¶liwy je¶li zabiore mu przyczepe :)
jeszcze przemyslimy czy chce nam sie z przyczep± goniæ 600km, czy wybierzemy domek
sytuacja jest rozwojowa
James pewno z chêci± tez wklei dupsko do traba , tyle ze te ogry maj± tak± wage, ¿e czarno to widze ...
pozdrawiam

James - 2011-03-12, 22:48

Hola hola bez brawury, wa¿ê raptem 88 kg:P
klakson - 2011-03-13, 08:58

Ale zapasy które ze sob± zabierasz wa¿± pewnie drugie tyle :P
James - 2011-03-13, 11:03

Zapasy zawsze kupujemy na miejscu:D Zreszt± ostatnimi czasy jaki¶ taki ekonomiczny siê zrobi³em, jeb jeb jeb i nie ma mnie:/
kuzyn353 - 2011-03-13, 18:02

w±troba wysiada? :D
Domator - 2011-03-17, 20:22

Pytanie do moderatorów, da rade umiejscowiæ taki bajer w temacie? Z odliczaniem czasu do pyrkomanii?

ClockLink

robak - 2011-03-17, 22:26

Cholera. W tym roku mi sie nie uda. Za duzo razy bym musial do polandowa smigac, a nie mam na to czasu. Chcialem na zlot tym razem cala rodzinka wpasc, ale czasu brak, a jeszcze pare slubow zaliczyc trzeba w czerwcu. Ehhh... Bawcie sie dobrze i mam nadzieje do zobaczenia na Pyrkomanii 2012 :)
Demeter József - 2011-03-19, 10:17

The EMTC will go to Pyrkomania !
I do not know how many cars come with us.
If it will sure I write to you.

wnuq - 2011-03-20, 09:09

domatorek chyba sie nie da albo ja nie umiem
Galant - YuLaS - 2011-03-21, 09:55

Spróbuje na nowej CT :D
Krzysztof Michalak(Chris2 - 2011-03-21, 10:18

Super message Jozsef Demeter. Welcome to the gathering of friends from the Hungarian. I hope many of you come to us. See you in May: D
J.J. - 2011-03-21, 11:01

to jest co¶ co mnie zmusi³o do zastanowienia siê do przyjazdu :D
Egeszege :D

Pawe³-Yogi - 2011-03-21, 22:57

Witam i ja mam ochotê siê pojawiæ w tym roku na zlocie.Ale puki co jest jeszcze troszkê czasu by sobie autko podszykowaæ przed majowym wyjazdem.
Krzysztof Michalak(Chris2 - 2011-03-22, 12:40

No Yogi, my¶lê ¿e przyjedziesz :D Chyba ze sto lat Ciebie nie widzia³em :D
arek353 - 2011-03-24, 17:24

w zwi±zku z rosn±cymi cenami paliwa nie pojawimy siê na zlocie samochodem marki trabant, mielismy przyjechac z kub± dup± gdy¿ mój sam. wiêcej obci±zenia nie przyjmuje :)
ale spokojnie tak ³atwo nas siê nie pozbêdziecie :P
przyjedziemy multikiem ze zdwoj±n± si³± zabieraj±c jamesa & czajnika i jeszcze mamy 3 miejsca wolne :)jakby kto¶ mia³ ochote


pozdrawiam i oby sie nic nie pozmienia³o ...

J.J. - 2011-03-24, 17:52

erotiko!
Qbs - 2011-03-24, 23:38

oby¶cie tylko dojechali tfu tfu szczê¶liwie :)
J.J. - 2011-03-25, 05:16

i nie tankowali godzine :D
Andrzej Kucharski - 2011-03-26, 12:20

Witam, czy mo¿na rezerwowaæ miejsca, gdzie i kiedy, pozddrawiam
arek353 - 2011-03-26, 21:11

cz³owiek stary a g³upi - to by³ jednorazowy wybryk :)
teraz ju¿ z górki ale na wszelki wypadek jeszcze boku nie wymieni³em - narazie tylko wstêpnie wyklepany :P

kasq5510 - 2011-03-28, 21:43

i jak w koñcu z cenami u kogo mo¿na rezerwowaæ domki za ile itp, czy ju¿ napisali¶cie tylko nie widzia³em;p
kuzyn353 - 2011-03-29, 00:25

naci¶nij CTRL + F i wpisz "rezerwa" ;)
kasq5510 - 2011-03-29, 22:44

nie zna³em patentu, ale konkretów brak;/ czy kto¶ ju¿ szuka ludzi do domku?
machoony - 2011-03-31, 09:54

jeszcze tylko miesiac :)
Domator - 2011-03-31, 11:16

Kurcze, ¶wietnie zmontowany film, nie widzia³em go wcze¶niej ;) Ujêcie polskiej mody - skarpety i sanda³y mnie rozbawi³y i masowo obierane pyry :> "A ty pierdu¶nico nie blubraj mi tu, ino fyraj do sk³adu po pyry na ajntopf!" ;)
machoony - 2011-03-31, 13:14

to krakowskie skarpetki :P
Jagoda Rosiak - 2011-04-03, 13:25

Mnie równie¿ interesuje jak zarezerwowaæ sobie miejscówe na zlocie. I czy znajdzie siê miejsce na namiot.
Domel kalisz - 2011-04-03, 13:56

witam Jagódka miejsca pod namiot bedzie mnóstwo wiêc nie ma sieê co martwiæ a je¿eli chodzi o rezerwacje to tylko o domki . Skoro wy jedziecie pod namiot to ja te¿ zaryzykuje. Pozdrawiam i ju¿ nie mogê siê doczekaæ
Domator - 2011-04-03, 14:00

Te¿ piszê siê pod namiot, dwie nocki da siê prze¿yæ i jeszcze trochê drobnych siê przyoszczêdzi z tego tytu³u.
Jagoda Rosiak - 2011-04-03, 16:40

Dominik, to znaczy, ¿e ju¿ na miejscu jakie¶ zapisy nas obowi±zuj±, tak? Z Grze¶kiem przyje¿d¿am :) A btw wiadomo co¶ nt op³at zlotowych?
Galant - YuLaS - 2011-04-03, 21:20

Plan, ceny i zasady rezerwacji s± ju¿ na oficjalnej stronie zlotu:

PYRKOMANIA 7

w imieniu organizatorów - serdecznie zapraszam

Domel kalisz - 2011-04-03, 23:13

Jagódka tak na miejscu jest tzw. zapisywanie sie i op³ata za pobyt na zlocie cirsze sie ¿e przyje¿dzacie we dwoje pozdrawiam
Zbyszek 601 - 2011-04-04, 06:37

Co¶ ju¿ wiadomo o prysznicach i kibelkach dla ludzi z przyczep i namiotów?
emi - 2011-04-05, 07:55

kiedy w czasie zlotu bêdzie zebranie klubu? wiadomo co¶?
Jagoda Rosiak - 2011-04-06, 07:56

drogi ten nocleg pod w³asnym namiotem... i op³ata od osoby...? w sezonie nad morzem p³aci siê za namiot, a nie osoby i jest zdecydowanie taniej... co wiêcej ta sama cena za w³asny i wypo¿yczony namiot? bez sensu...
Domator - 2011-04-06, 09:06

No widzisz jagoda... Najpierw paliwa, pó¼niej cukier a teraz nawet pad³o na niewinne namioty, w tym za ka¿dego wbitego ¶ledzia w ³ono natury dop³ata 2 z³. Hehe, nie ma co narzekaæ, grunt ¿e w ogóle jest co¶ organizowane ;)
Jagoda Rosiak - 2011-04-06, 09:26

to akurat fakt :)
kuzyn353 - 2011-04-06, 10:34

Te¿ siê p³aci za osobê na polach namiotowych. Poza tym morze nawet w ¶rodku najbardziej s³onecznych wakacji nijak siê ma do Pyrkomanii. A kocham morze, gwar, skwar, ha³as cymbergajów, s³on± wodê i pra¿one orzeszki w karmelu. Wolê jednak Pyrkomaniê! Zdecydowanie!
Krzysztof Michalak(Chris2 - 2011-04-06, 14:47

Nigdy siê nikomu nie dogodzi. Tego typu tematy s± przerabiane przy okazji ka¿dego zlotu. My¶lê ¿e tego typu wyjazdy siê planuje ju¿ wcze¶niej, wiêc mo¿na zaplanowaæ ewentualne wydatki. Tak jak napisali¶cie, wszystko idzie w górê, tak samo jest z kosztami organizacji zlotu. W³a¶ciciel o¶rodka podnosi ceny, to my chc±c czy nie równie¿ musimy. Ka¿dy ma wybór. Pozdrawiam od organizatorów
Zbyszek 601 - 2011-04-06, 15:19

Co¶ ju¿ wiadomo o prysznicach i kibelkach dla ludzi z przyczep i namiotów?
Qbs - 2011-04-07, 10:15

Przy³±czam siê do pytania Zbyszka????

co to znaczy: "...nocleg we w³asnej przyczepie kempingowej : 15 z³ osobodoba. £azienka i WC wspólna."

£azienka z WC wydzialona z my¶l± o nas, czy ³azienka wspólna z kim¶ kto u¿yczy w swej ³askawo¶ci??

Galant - YuLaS - 2011-04-07, 11:44

Cena noclegu to nie tylko 2m^2 na którym le¿y materac, uczestnik korzysta z wody (w tym ciep³ej) ¶cieków oraz pr±du.
Prawdopodobnie postawimy kontener sanitarny dla osób nocuj±cych poza domkami z WC.

Qbs - 2011-04-07, 15:12

Nie pyta³em o to co wchodzi w sk³ad ceny bo to mnie akurat ma³o obchodzi :)
Ze Zbyszkiem martwimy sie o sanitariaty.
A je¶li "prawdopodobnie" zmieni sie w "nie uda³o siê" to co wtedy? Mam nadziejê, ¿e kontener to takie co¶ do czego mo¿na wej¶æ umyæ sie pod prysznicem i zrobiæ siusiu do kibelka, a nie co¶ na kszta³t kabiny ToyToy (Clipclop)?

Zbyszek 601 - 2011-04-09, 15:04

Prawdopodobnie...

Kiedy bêdzie wiadomo NA PEWNO?

Mogê umyæ siê w jeziorze a za potrzeb± chodziæ w krzaki. Gorzej z damsk± czê¶ci± zlotowiczów. No i czy w³a¶ciciele o¶rodka oraz uczestnicy bêd± zachwyceni takim aspo³ecznym zachowaniem?

Mo¿e namiotowicze i przyczepkowicze powinni siê z³o¿yæ na jeden domek, który zostanie zamieniony na ³a¼niê i sanitariat?

W razie braku konkretnych zobowi±zañ w najbli¿szym czasie przemy¶lê jeszcze raz majówkowe plany.

Galant - YuLaS - 2011-04-13, 20:14

Na pewno nie zostaniecie z "toi toiem" zapewnimy godny sanitariat.

Na torze w tym roku bêdzie ambulans oraz jednostka ratowniczo-ga¶nicza. Prosi³bym jednak nie korzystaæ z tych s³u¿b.

Galant - YuLaS - 2011-04-18, 08:33

Osoby które wybieraj± siê na zlot, a nie rezerwuj± domku czyli nocuj±cy w przyczepach , sali lub namiotach proszê o orientacyjn± informacjê. Musimy wiedzieæ jak du¿y sanitariat Wam zapewniæ
Bachur - 2011-04-18, 23:16

witam -ja nic nie zarezerwowalem ale na 99% jestem -trabantem lub bez :)mozna na priv info dostac co i jak z noclegiem ??pozddro
Andrzej Z - 2011-04-19, 16:15

wejd¼ na www.pyrkomania.pl tam wszystko jest napisane.
kuzyn353 - 2011-04-19, 18:03

Nie wszystko. Proszê aktualizowaæ i mnie dopisaæ! :D
J.J. - 2011-04-19, 18:59

jedzie kto¶ przez 3miasto?
mam kilka koszulek do przetransportowania, a nikt od nas nie jedzie :(

Czaiñski Piotr - 2011-04-20, 22:56

Cze¶æ - czy kto¶ raczy odpisaæ z organiztorów zlotu. Pisa³em ju¿ kilka razy z zapytaniem o rezerwacje.pozDDRawiam
Galant - YuLaS - 2011-04-21, 12:51

Witam!
Z przykro¶ci± muszê stwierdziæ ¿e na kilkana¶cie dni przed zlotem wyszed³ problem z baz± noclegow± i domkami - mamy ich po prostu mniej (bardzo mniej) i na chwilê obecn± s± ju¿ zajête. St±d dwie sale wieloosbowe w atrakcyjnych cenach.
Piotrze - nie odpisywa³em, poniewa¿ nie mia³em potwierdzenia od w³a¶ciciela bazy.

Poszukujemy równie¿ bazy, która pomie¶ci³a by wszystkich w domkach w okolicy.

Gor±ca pro¶ba osoby które chc± przyjechaæ, a nie rezerwowa³y miejsc proszê pisaæ na zlot@pyrkomania.pl aby¶my mieli pogl±d na skalê imprezy.

kuzyn353 - 2011-04-21, 13:00

Daj znaæ jak tylko co¶ siê zmieni na lepsze. A co za ekipa chce wypoczywaæ w s±siedztwie zlotu Trabantów? Mog± byæ zmêczeni po takim weekendzie.
kuzyn353 - 2011-04-21, 13:01

A jak nie to dawajcie jakie¶ ZHP w okolicy i te¿ bêdzie git ;)
Galant - YuLaS - 2011-04-21, 13:57

byli im piwa kto¶ nie ... (po¿yczy³ od nich).
J.J. - 2011-04-21, 17:30

a mo¿e siê wpadnie napiæ z madziarami na jeden dzieñ... we'll c:]
emi - 2011-04-22, 08:38

ja my¶lê o przyje¼dzie tylko na zebranie klubu, bo bêdziemy w ten wekend okolicy i mo¿emy siê wyrwaæ.
Galant - YuLaS - 2011-04-22, 11:07

Witam!

UDA£O SIÊ

zarezerwowa³em o¶rodek który pomie¶ci wszystkich i spe³nia nasze wymagania.

jest te¿ miejsce dla przyczep z zapleczem WC i prysznicem

mamy ok 130 miejsc w 2 osobowych pokojach

http://www.blazejewko.com.pl/

niektóre osoby pamiêtaj± o¶rodek z pierwszych edycji zlotu.

Szczegó³y dojazdu zamieszczam na stronie zlotowej.

J.J. - 2011-04-22, 15:26

jak ceny ?
kuzyn353 - 2011-04-22, 16:23

No i git ¿e siê uda³o!
Chany - 2011-04-22, 17:32

Cena noclegu nie zmienia siê.
kuzyn353 - 2011-04-22, 22:20

Jêdrek to jednak jedziesz? :)
J.J. - 2011-04-23, 07:59

jest plan wpa¶æ na 1 dzieñ z rana i wieczorem siê zmyæ ;)
a mo¿e na 1 noc zostaniemy. zobaczymy :]

machoony - 2011-04-23, 19:24

jeszcze tylko kilka dni :)
Galant - YuLaS - 2011-04-24, 11:03

Przygotowali¶my równie¿ koszulki okoliczno¶ciowe.
Mimo usilnych starañ nie uda³o znale¼æ siê tylu sponsorów, dziêki którym dofinansowaliby¶my koszt produkcji.
Uda³o siê nie podnie¶æ ceny z poprzedniego roku: 20 z³.
W tym roku jest ich o wiele wiêcej.

Podnie¶li¶my bezpieczeñstwo na Torze Poznañ :
mamy 2 karetki i jednostkê jednostki ratowniczo-ga¶niczej

zwiedzanie - w tamtym roku by³y zwierz±tka , w tym roku bêdzie przemys³... rolniczy :D

Pogoda - zamówienie chyba zrealizowane poprawnie.

Jezioro - bêdzie widok z pokoi hotelowych - nie tylko z jednej alei.

Qbs - 2011-04-24, 17:40

Jak wygl±da miejsce dla przyczepek? Jest siê gdzie wpi±æ do sieci? czy tez mamy widok na jeziorko. Czy jeste¶my blisko atrakcji czy gdzie¶ na uboczu? Jak daleko do sanitariatów?
kuzyn353 - 2011-04-24, 21:09

Ale marudzisz :D
Jeszcze trochê to hotele bêd± tañsze ni¿ miejsca dla przyczepek :D

J.J. - 2011-04-24, 22:15

czy dalej s± jakie¶ wspólne alternatywy dla tych co nie ¶pi± w domkach ?

bo tak mnie zastanawia sprawa dla tych co ¶pi± w namiotach i tych co ¶pi± w trabantach.
dlaczego cena jest identyczna. skoro osoba zajmuj±ca parking i pole namiotowe p³aci tyle samo co osoba zajmuj±ca tylko parking?

J.J. - 2011-04-24, 22:17

taka dywagacja odno¶nie tego, ¿e domek jest 5 osoby, a ¶pi 15 osób w domku i ka¿dy p³aci tyle ile by spa³o 5 osób :)
takie trójmiejskie refleksje ubieg³oroczne ;)

kuzyn353 - 2011-04-24, 22:26

"skoro osoba zajmuj±ca parking i pole namiotowe p³aci tyle samo co osoba zajmuj±ca tylko parking?"

Ze wzglêdu na to ¿e owi osobnicy czêsto oddalaj± siê od swoich samochodów na odleg³o¶æ wiêksz± ni¿ na wyci±gniêcie rêki?
Zauwa¿y³em ¿e malkontenctwo szerzy siê niczym szarañcza.

Galant - YuLaS - 2011-04-25, 09:40

Witam! Nie w³±czy³em kompa w ¶wiêta i jestem do ty³u :D
Po zmianie o¶rodka nie ma 5 osobowych domków z 15 osobami. Mamy pokoje i zmie¶cimy siê bez "nadliczbowych" osób w pokojach.

Odleg³o¶æ przyczep od WC to ok 50m, porozmawiam jeszcze z zarz±dc± terenu nt widoku na jezioro. Jak bêdzie do wyboru widok na jezioro, a pod³±czenie do sieci energetycznej to co wybierasz?

Ceny - o¶rodek zosta³ zmieniony w ostatniej chwili- ceny nie chcia³em zmieniaæ wiêc prawie ¿e wymusi³em w nowym o¶rodku.

Odpad³a nam opcja spania w wieloosobowej sali - i tak nie by³o zainteresowania.

Dlaczego cena za Qek'a, namiot i spanie w aucie jest taka sama?
Postawienie przyczepy czy namiotu nie jest obci±¿eniem dla o¶rodka. Liczy siê osoba, która przebywa na o¶rodku - korzysta z wody, sanitariatów i pr±du.
Je¶li mia³bym liczyæ cenê w ten sposób: cena za auto + cena za przyczepê + cena za ilo¶æ osób to pewnie by¶my doszli do podobnej kwoty. Osoby nie nocuj±ce w hotelu zap³ac± za ca³y zlot 45 z³ + 20 z³ op³. zlotowej = 65 z³ czy to jest du¿o za 4 dni?

Qbs - 2011-04-25, 09:46

Ja nie marudzê tylko zadajê rzeczowe pytania i chcia³bym rzeczowych odpowiedzi, bo lubiê wiedzieæ co mnie czeka :)
Qbs - 2011-04-25, 10:00

Oczywi¶cie wybieram pr±d :)
Bebeto - 2011-04-26, 15:58

Witam wszystkich Forumowiczów! Jestem tu nowy, ale wybieram siê na Pyrkomaniê. St±d moje pytanie - poniewa¿ przyje¿d¿am pierwszy raz, a mogê na ni± po¶wiêciæ tylko jeden dzieñ - kiedy najlepiej przyjechaæ? :D tzn, kiedy jest najwiecej atrakcji? :D pozDDRawiam!
Qbs - 2011-04-26, 16:52

Ciê¿ko powiedzieæ, bo dla jednego atrakcja to trasa tam i z powrotem, posiedzenie na polu i pe³en relaks, inni lubi± zwiedzaæ i poznawaæ nowe miejsca, a jeszcze inni jada tylko, by po¶cigaæ siê na torze. S± tez tacy co lubi± siê nawaliæ i powydzieraæ na karaoke do bia³ego rana, ale wiêkszo¶æ lubi to wszystko naraz. Zobacz sobie program i sam zdecyduj. Moim zdaniem jako totalnemu ¶wie¿akowi, który nie zna nikogo polecam niedzielê i atrakcje na torze :)
arekW - 2011-04-26, 17:06

witam
by³em napalony na ten zlot jak i na inne ale niestety wiêkszosc jak nie wszystkie musze opu¶ciæ
ojciec mi zmar³ zostawiaj±c pare "niespodzianek " w postaci prowidentów , skoków itp.
dlatego tez odpadam ze wzglêdów finansowych
:(((
pozdrawiam

Galant - YuLaS - 2011-04-27, 06:27

By³em po raz kolejny na o¶rodku. Przyczepy maj± miejsca wybetonowane pod przyczepê, skrzyneczki z gniazdkiem do pr±du, widok na jezioro, odleg³o¶æ 40 metrów do jeziora, 70 metrów do sanitariatów.

Pod wzglêdem ceny w³a¶ciciele s± nieugiêci i rozliczaj± przyczepy w inny sposób ni¿ La Costa.
Cena za dobê to 40 z³ od przyczepy poniewa¿ licz± ¶rednio 3 osoby na przyczepê.

Na terenie mamy "pod nosem" bar z piwem i fast foodzik.
Cena piw : du¿e 5 z³ , ma³e 4z³ (w razie jak komu¶ zabraknie jest alternatywa, ale ceny ¶rednie).
Bar otwarty jest do godz. 23.

Czaiñski Piotr - 2011-04-27, 08:07

a mam pytanko ekipa ze ¶l±ska kiedy wyrusza- bo mo¿e bym siê podpio³ bo z Czêstochowy chyba nikt wiêcej autem nie jedzie .pozdro
kuzyn353 - 2011-04-27, 08:25

Przyczepy maj± miejsca wybetonowane pod przyczepê, skrzyneczki z gniazdkiem do pr±du, widok na jezioro, odleg³o¶æ 40 metrów do jeziora, 70 metrów do sanitariatów.

No tak... Ale czy organizator zadba³ o to ¿eby biwakowiczów komary nie gryz³y?

kuzyn353 - 2011-04-27, 08:27

Czajnik, ¦l±sk z tego co wiem to grupowo siê w pi±tek o ¶wicie wybiera. Dzwoñ do Lokatej. Ja siê bêdê pod³±cza³ pod ¶l±ski konwój przed Ostrowem Wlkp bo ju¿ w czwartek wyje¿d¿am do te¶ciów.
machoony - 2011-04-27, 10:13

my w cwartek o 22.30 z katowic.
kuzyn353 - 2011-04-27, 11:54

Czy hotel wyposa¿ony jest w saunê, solarium i studio masa¿u?
Lubiê wiedzieæ co mnie czeka... ;)

Bebeto wbijaj na ca³y zlot :)

fabisia - 2011-04-27, 12:50

chcia³abym siê upewniæ co do op³at za nocowanie w namiocie bo nie mogê znale¼æ na stronie zlotu.. i nie wiem czy co¶ siê nie zmieni³o z racji zmiany o¶rodka (jak w przypadku przyczep)

no i mam nadziejê ze to solarium to takie naturalne bêdzie czyli ¿e pogoda zamówiona :)

Galant - YuLaS - 2011-04-27, 13:11

o¶rodek jest za³atwiony awaryjnie wiêc ju¿ nie mogê nic poprawiæ :(
w pokojach nie ma lodówek i czajników - czajniki zapewnimy

Andrzej Z - 2011-04-27, 14:08

Ruszamy z Gliwic o 8 rano.jedziemy 11stk± na wiêc mo¿esz siê w Olesnie podpi±æ do nas.
Qbs - 2011-04-27, 16:14

Z t± cen± za przyczepkê to nie jest takie g³upie, bo w tym momencie wychodzi, ¿e mieszkañcy mojego domku p³ac± 10z³ za dzieñ :)

Kuzyn nie nabijaj siê tak. Ja nie pytam o te pierdo³y ze wzglêdu na siebie, a raczej ze wzglêdu na kobiety które lubi± siê umyæ i nie lubi± sikaæ w krzakach!

Demeter József - 2011-04-28, 08:59

Hi !
Thanks for the invitation!
Unfortunetly the high school farewell ceremony will be on this weekend in Hungary. The most of club members will go there(girlfriend, relation farewell ceremony, high school graduation...)
So we will go to Poznan with 1 car only( two people).
We terribly sorry but the time of meeting is very unfortunetly for us.
We will arrive about 6 o'clock p.m., friday.
See You in Poznan !

Pawe³-Yogi - 2011-04-28, 21:08

Witam ruszam jutro o godz 10 z Brzegu pewnie spotkamy siê gdzie¶ na trasie pozDDRawiam
J.J. - 2011-04-29, 05:35

my mo¿liwe ruszymy nad ranem w sobote.
ps
zróbcie co¶ z tymi przymrozkami w nocy!

Lokata - 2011-04-29, 06:39

Kolejna grupka ze ¦l±ska rusza za chwilkê :) do zobaczenia :).
Jagoda Rosiak - 2011-04-29, 07:08

Ostatnie przygotowania i w drogê :)
machoony - 2011-04-29, 08:08my juz jestesmy :)

Jagoda Rosiak - 2011-04-29, 09:41

ale Wam fajnie, ja nie mogê wyjechaæ, bo mi nie doje¿d¿a osoba towarzysz±ca...
kasq5510 - 2011-04-29, 11:33

Nie wa¿ne jak byle z wami:)
klakson - 2011-04-29, 23:55

a ja ju¿ po ...

mi³ej zabawy

zajace - 2011-04-30, 14:05

ja te¿ chce :(
maxxx601 - 2011-05-01, 16:59

My¶la³em ¿e d³u¿szy ten zlot... czyli jutro nie ma po co przyje¿d¿aæ?
Czaiñski Piotr - 2011-05-02, 08:26

4 dni to ma³o?
Kalisz / eutyfronik - 2011-05-02, 12:10

dzi¶ to od 6 co niektórzy maj± przyjemno¶æ siedzenia w robocie.

podsy³am swoje zdjêcia z soboty i niedzieli:

http://img862.imageshack.us/g/43181.jpg/

J.J. - 2011-05-02, 13:18

a my wrocili wczoraj jeszcze. bylo zajebiscie :)
J.J. - 2011-05-02, 17:59

Freddie te¿ wróci³ bez problemów i szczê¶liwie w okolicach 00 :)
W sumie tak jak i my :D

Viola - 2011-05-02, 18:49

my te¿ (czyli Kraków ;-) ) dojechali¶my cali i zdrowi ; dziêki za super zabawê
Jagoda Rosiak - 2011-05-02, 19:23

Warszawa dojecha³a ca³o :)

Czekam na zdjêcia, swoje te¿ wrzucê na picase :)

kuzyn353 - 2011-05-02, 19:53

Freddie wygra³ ¶wietn± nagrodê za najwiêksz± ilo¶æ kilometrów. Nagroda z dostaw± do Wêgrzech :)
Kalisz / eutyfronik - 2011-05-02, 20:13

Posy³am linka na picasê, wygodniej siê bêdzie ogl±da³o:

https://picasaweb.google.com/117306270624955162335/Pyrkomania2011?authkey=Gv1sRgCPzprciuyI3k5wE#

Pawe³-Yogi - 2011-05-02, 20:13

Dotar³em do Brzegu na godz 16 jutro ci±g dalszy wycieczki do domu Wêgrzy zrobili 730km ja zrobi³em 715km o 15 km mniej i jako¶ mi nikt nic nie da³:)ale to nie o to w tym chodzi.Zabawa ¶wietna mi³o by³o spotkaæ starych znajomych oraz poznaæ nowych.Za rok postaram siê znowu zawitaæ pozDDRawiam wszystkich.
Qbs - 2011-05-02, 20:33

Jeszcze raz chcia³em podziêkowaæ tym, którzy pomogli mi w niedoli. Grzybcio, dziêki za wsparcie przy szukaniu pierwszego cylindra, ArekCB dziêki za holowanie, Blacha wielkie dziêki za ko³o pasowe. Reszcie, której nie sposób wymieniæ, dziêkujê za ¶wietn± zabawê i atmosferê.

Podoba³o mi siê, jak zawsze zreszt± :)

kasq5510 - 2011-05-02, 20:40

by³o prze i muszê przyznaæ ¿e mimo wszystko ten o¶rodek by³ lepszy od Lusowa - mo¿e to nie domki i mniejszy standard ale podoba³o mi siê ¿e przed hotelem siedzieli ludzie którzy chcieli siê integrowaæ a pokoje by³y dwu osobowe i jak ju¿ mia³em spaæ to szed³em nuny i by³o spoko co w domku by³o ciê¿ko mo¿liwe. Szkoda ¿e przyczepy by³y tak daleko w³a¶ciwie jedyny minus. dodajê parê zdjêæ aby¶cie mogli jeszcze raz cieszyæ moim obliczem. Gratuluje organizatorom, pierwszy raz spojrza³em na zlot pod wzglêdem logistycznym i trzeba przyznaæ ¿e ma³o co w tym kraju jest tak dobrze zrobione. ZDJÊCIA 1 ZDJÊCIA 2
Jagoda Rosiak - 2011-05-02, 20:47

Wrzucam trochê fotek od siebie: https://picasaweb.google.com/sok.z.jagod/Pyrkomania#
MarkusM - 2011-05-02, 21:32

Podkarpacka ekipa dotar³a niedawno ca³o i zdrowo na swoje w³o¶cie :-)
Podziêkowania dla organizatorów za fajn± zabawê i do zobaczenia na zlocikach :-)


Pozdrówka

MarkusM
Marek
Zenio

Arek CB - 2011-05-02, 22:28

Warszawa dotar³a bez problemów 21:00 razem 750km ,dziêkujê za wy¶mienit± atmosferê.
Rambo - 2011-05-02, 23:23

Dziêkujemy wszystkim za zajefajny zlot!!!
Dziêkujê Jakimom za doholowanie na zlot, Modemu za alternator + wymianê ;), Yulasowi za uszczelki pod g³owicê, Bolkowi za nastêpny alternator, bez was nie by³oby by tak fajnie na torze :). Dziêkujemy tak¿e ekipie która dojecha³a z nami na Koniec ¦wiata.

Organizatorzy odwalili kawa³ zar±bistej roboty. Wielkie dziêki i szacun!!!
Renia i Rambo.

Chany - 2011-05-02, 23:28

My równie¿ bezproblemowo dotarli¶my ok 23.00. Dziêki dla organizatorów, i dla ekip z którymi mia³em przyjemno¶æ;)
magik - 2011-05-03, 09:13

i my z kêdziorem dojechali¶my do domu :) Niestety ogromna ilo¶æ szrotów spowodowa³a ¿e podró¿ przed³u¿y³a siê znacznie :) Zlot uwa¿am za podwójnie udany :) Do zobaczenia na kolejnych
Demeter József - 2011-05-03, 11:37

Witam !
We arrived about at midnight without problem :)
I'm very happy I could meet with you again !
Thanks to the organizers for this nice meeting !
My favourite was the Tor Poznan, It was great ! :)
I hope, we see you on Kazincbarcika again !

fabisia - 2011-05-03, 12:01

dziêki za super zlot! :D
prosiaki by³y ¶wietne ;)

kasq5510 - 2011-05-03, 17:49

takie o dzi¶ zrobi³em
kasq5510 - 2011-05-03, 17:50

jak by by³ problem podajê linka
http://www.youtube.com/watch?v=ah2g0BnzyBU
Krzysztof Michalak(Chris2 - 2011-05-04, 14:08

Witam serdecznie. Kilka zdjêæ od mojej skromnej osoby :D wielkie dziêki za super zabawê :D Pozdrawiam
https://picasaweb.google.com/110768954849386984821/Pyrkomania2011r?authkey=Gv1sRgCKLEtJGj5uOzGA#

Zdunsky - 2011-05-04, 16:37

Warszawa czyli Zdunsky + Mateusz te¿ na miejscu. Ju¿ doszli¶my do siebie.
ZAJEBI¦CIE BY£O

J.J. - 2011-05-05, 10:31

ponad 1000 fot na :http://trabant.trojmiasto.pl/


---------

Zapraszamy na nowe forum
forum.cartoontrabant.pl

G_mode


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group